Den HelderPolitiek

Vragenvuur Behoorlijk Bestuur over Sluisdijkbuurt

Den Helder – Het college van B&W van Den Helder heeft zich de afgelopen maand gebogen over de vragen die de fractie Behoorlijk Bestuur heeft gesteld over de Sluisdijkbuurt. Aanleiding voor deze vragen was het feit dat de gemeente diverse malen een schouw heeft gehouden door de Sluisdijkbuurt en daarnaast de mogelijkheid tot inspraak van burgers uit deze wijk op zaken en plannen die van belang zijn voor hun directe woon- en leefomgeving.

Volgens de fractie van Behoorlijk Bestuur klagen bewoners van de Sluisdijkbuurt regelmatig over het slechte onderhoud van hun wijk, zoals schots en scheve paaltjes, slechte afwatering van het riool en het slechte onderhoud van het groen. De fractie wil graag weten op welke manier en wanneer deze klachten verholpen worden. Volgens B&W wordt het openbaar groen driemaal per jaar gecontroleerd. “Mocht hier uitkomen dat onderhoud nodig is, dan pakken we dit zo snel mogelijk op”, geeft B&W aan.

Indien bewoners klachten hebben over het onderhoud, afwatering of onderhoud van het groen dan is het verzoek om de klacht te melden via 140223 of via de makkelijk meldenapp. Klachten worden geregistreerd, zodat gericht actie kan worden ondernomen. Indien de klacht geen betrekking heeft op terrein van de gemeente maar op de huurwoning wordt verzocht contact op te nemen met Woningstichting.

Handhaving en veegwagen 
Overlast van geparkeerde auto’s zonder vergunning, blowende en drinkende jeugd, afval op straat in plaats van de daarvoor bestemde bakken, hondenpoep. Een opsomming door de fractie Behoorlijk Bestuur wat beter geregeld dient te worden in de Sluisdijkbuurt en vraagt om handhaving. B&W herkent dit beeld niet. “De suggestie die wordt gewekt, wordt niet met door ons feitelijk ontvangen klachten of waarnemingen ondersteund. Mede op basis van deze gegevens over onze gehele gemeente zetten wij de handhavingscapaciteit in. Mocht een acute situatie, een noodmelding, zich voordoen in de Sluisdijkbuurt dan wordt vanzelfsprekend direct opgetreden.” Op de stadsnieuwspagina wijst de gemeente haar bewoners regelmatig op gedrag. “Wij stimuleren bewoners ook om elkaar aan te spreken.”

Verder wil de fractie Behoorlijk Bestuur weten waarom er geen veegwagen meer in de Sluisdijkbuurt rijdt. B&W geeft aan dat de Sluisdijkbuurt wordt onderhouden door Stichting Buurtbeheerbedrijf. “De opzichters weten exact voor welk gedeelte zij verantwoordelijk zijn. Het gebruik van een veegwagen staat niet als eis opgenomen in het bestek voor vegen en borstelen. Het beheer door Stichting Buurtbeheerbedrijf voldoet aan de beeldkwaliteit die van tevoren is afgesproken. Daarop schouwen wij drie keer per jaar”, zo laat B&W desgevraagd weten.

Enquête speelplek
“Volgens het project met Jantje Beton Sluisdijkbuurt is gebleken dat speeltoestellen plaatsen op de plek van de klimkoepel niet haalbaar is door gebrek aan toezicht en ook omdat deze plek wordt gebruikt door hangjongeren. Dit staat ook te lezen in de stukken van de gemeente”, aldus Behoorlijk Bestuur. Zij wil dan ook weten waarom door diezelfde gemeente besloten wordt om speeltoestellen toch op deze plek te plaatsen. Bovendien stelt de fractie de vraag waarom het niet mogelijk is voor de gemeente om kenbaar te maken aan bewoners over welke speeltoestellen het gaat.

Het antwoord van B&W luidt als volgt: “In samenwerking met de buurtbewoners en Jantje Beton is in 2013 een speelplaats en speellint door de wijk ontwikkeld. Wegens rioolwerkzaamheden is de speelplek in de Schagenstraat weggehaald. Afgesproken was dat deze in dezelfde staat terug zou komen. Vanwege klachten van bewoners over de huidige indeling is besloten tot uitstel van terugplaatsing en te onderzoeken welke wensen de bewoners hebben. Bewoners zijn inmiddels via een brief geïnformeerd en zijn in de gelegenheid gesteld hun voorkeur uit te spreken (dit kon tot 15 maart, red.). Voordat wij verdere actie nemen, wachten wij eerst de uitkomst van deze enquête af.”

Ondeugdelijke speeltoestellen en onveilige speelplek
Verder had de fractie vragen over ondeugdelijke speeltoestellen zoals een betonblok (“Hoe kan het dat een betonblok wordt aangeduid als speeltoestel?”) en een steiger (“Deze wordt in de zomer zo heet dat je er een ei op kan bakken.”). B&W laat weten dat de speeltuin is ingericht met speeltoestellen en speelaanleidingen. Verder geeft zij aan dat zij eerst de wensen van de bewoners uit de eerder benoemde enquête wil beoordelen voordat toestellen worden teruggeplaatst.

Fractie Behoorlijk Bestuur geeft tevens aan dat de gemeente de toezegging aan bewoners zou hebben gedaan het plein bij de parkeergarage in te richten als centrale speelplek. “De horeca houdt hier in de zomer regelmatig darttoernooien op dit plein waardoor kinderen niet veilig kunnen spelen tussen de rondvliegende dartpijlen en de bierdrinkende bezoekers. Is dit plein een evenementenplein of een speelplein? De bewoners willen hier graag uitsluitsel over zodat zij weten waar zij aan toe zijn”, zo vraagt de fractie om duidelijkheid van B&W, die daarop heel kort reageert : “Het plein heeft geen evenementen- of speelpleinbestemming. Het is niet bekend welke toezegging wordt bedoeld.”

Tot slot
Tot slot had fractie Behoorlijk Bestuur nog een viertal vragen voor B&W over de Sluisdijkbuurt:

  • Hoe zit het met de veiligheid van spelende kinderen. Dit zou worden aangepakt door het Jantje Betonproject maar dit is niet gebeurd.

Antwoord B&W: “Uit de vraag kan niet worden opgemaakt op welke veiligheid wordt gedoeld. Ten aanzien van de speeltoestellen voert de gemeente conform wetgeving en richtlijnen jaarlijks diverse controles uit. Team wijkbeheer repareert en verwijdert indien nodig het defecte speeltoestel. In de Sluisdijkstraat zijn aanpassingen gedaan. In samenspraak met betrokken bewoners zijn plantenbakken geplaatst op het pleintje achter de Sluisdijk parkeergarage om te voorkomen dat auto’s daar parkeren.”

  • De bewoners willen graag het plein bij de parkeergarage vergroenen. Zij vinden het nu een lelijk en kaal plein, met betonblokken/klimrek en steiger, waar in de zomer veel gedronken wordt en waar door de ondergrondse containers dicht in de buurt continu glas ligt. Zij willen geen terugplaatsing van speeltoestellen in de Graven/Langestraat en zouden liever zien dat een speelplek voor de jonge jeugd wordt gerealiseerd op het Vinkenterrein. Is dit mogelijk? Kan dit worden gerealiseerd?

Antwoord B&W : “Nu de sluitingsdatum is verstreken zal de enquête worden geanalyseerd. De vragen van bewoners gesteld op het spreekuur van de wijkconciërge zullen hierin ook worden meegenomen. Zodra de analyse van de vragen is afgerond en de maatregelen omtrent corona zijn versoepeld of opgeheven wil de wethouder graag met bewoners de resultaten en conclusies doornemen om vervolgens de vervolgstappen te bespreken.

  • Komt er een vervolg op het Jantje Betonverhaal en de schouwen die zijn geweest in de Sluisdijkbuurt en zo ja, wanneer? Zo niet, waarom niet?

Antwoord B&W : “Ja, het vervolg is momenteel gaande. Zoals al is aangegeven zijn door rioolwerkzaamheden in de Schagenstraat de speelgelegenheid aangetast. Het speellint ontstaan in 2013 vanuit het Project Jantje Beton is grotendeels verdwenen. Daarnaast is een afgekeurd speeltoestel weggehaald. In de enquête hebben wij de bewoners gevraagd om mee te beslissen over de herinrichting van de speelgelegenheid.”

  • Zijn de schouwen geëvalueerd en wat is de uitkomst hiervan? Wat heeft dit opgeleverd voor de wijk en haar bewoners?

Antwoord B&W : “De schouwen worden meerdere malen per jaar met de bewoners geëvalueerd en de acties worden uitgezet. Deze samenwerking bevordert de leefbaarheid in de Sluisdijkbuurt. De goede respons op onze enquête en de bezoeken gedaan door bewoners aan het inloopspreekuur van de wijkconciërge laat de betrokkenheid van de buurt zien. Hun input is heel belangrijk. Zoals eerder is aangegeven wil het college graag, zodra het mogelijk is, samen met de bewoners de resultaten van het onderzoek doornemen en het vervolg bespreken.”

Toon meer

Redactie Regio Noordkop

Onder 'Redactie Regio Noordkop' staan door de redactie zelf geschreven berichten, maar ook artikelen die ons door derden zijn aangeleverd, zoals (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke. Ook iets melden? Stuur een bericht aan nieuws@regionoordkop.nl. De redactie is telefonisch te bereiken via 0223-684609. Het bezoekadres is Torplaan 4, 1785BA Den Helder. Loop gerust binnen, de koffie staat klaar!

Wellicht ook interessant

Back to top button