Den HelderPolitiek

Eind 2020 duidelijkheid over gasafsluiting Helderse huishoudens

Den Helder – Hoe wordt de gebouwde omgeving in de gemeente Den Helder in 2050 op een  duurzame manier verwarmd als niet langer gebruik kan worden gemaakt van de inzet van aardgas? Dat is de centrale vraag die de gemeenteraad dient te beantwoorden met het oog op het vaststellen van de Transitievisie Warmte. De beantwoording van deze vraag en de vaststelling van de Transitievisie Warmte komt al snel: in december 2020 legt B&W de visie voor aan de gemeenteraad voor vaststelling.

Bij het vaststellen van de Transitievisie Warmte is het belangrijk om te weten hoe de bebouwing in Den Helder is opgebouwd, waarbij bouwjaar, inhoud en oppervlakte van de woningen en het niveau van huidige verduurzaming van de gebouwen een belangrijke rol spelen. Gebruikte data moeten zijn bijgewerkt en bruikbaar zijn. Voor dit onderdeel kan de gemeente Den Helder ondersteuning krijgen vanuit het Planbureau vanuit de Overheid.

Stimuleren van energiebesparing
Om het energiegebruik in Den Helder te stabiliseren of beter nog terug te dringen, is het belangrijk dat  de inwoners en eigenaren van het vastgoed in Den Helder goed worden geïnformeerd over mogelijke veerduurzaamheidsmaatregelen. Dit gebeurt onder andere via de wijkaanpak die in Tuindorp is gestart, via de regionaal opgezette communicatie campagne WijdoenWat.nl en via het Duurzaam Bouwloket als onafhankelijk energieloket. Het verduurzamen van woningen en andere vormen van vastgoed is een belangrijk onderdeel van de Transitievisie Warmte.

Vervolgens wordt een participatietraject met inwoners en andere belangenbehartigers opgezet. Met de verschillende deelnemers wordt een op maat gekozen manier van participatie toegepast, waarbij gedacht kan worden aan het informeren via een website en of nieuwsblad, via het bewonerspanel of in denksessies met grotere groepen.

Iedere wijk in Den Helder heeft een eigen dynamiek die een daarbij passende manier van participatie vraagt. Dit wordt afgestemd met de wijkmanagers, waarbij ook gekeken wordt naar de mogelijke koppelkansen in de wijken.  Met onder andere de Koninklijke Marine, Defensie, HVC, woningcorporaties en de Rabobank wordt aangesloten op de reeds bestaande overlegstructuren.  Het doel van de participatie is om inzicht te krijgen in de mogelijkheden en onmogelijkheden als het gaat om de keuze van strategie om gebouwen en woningen op een duurzame manier te gaan verwarmen.  Bij de afweging van de verschillende strategieën worden zowel de beproefde technieken als nog in ontwikkeling zijnde technieken meegenomen.

Resultaat
De opbrengst van de trajecten moet leiden tot een concept Transitievisie Warmte met een routekaart die het college in december 2020 aan de gemeenteraad gaat voorleggen. De routekaart is een tijdlijn waarbij aangegeven wordt welke wijk op welk moment en met welke strategie wordt aangepakt. Concreet: wanneer huizen in Den Helder van het gas worden afgesloten. Een plan van aanpak is ondertussen geformuleerd waarin wordt omschreven van de visie inhoudt en welke stappen genomen gaan worden.

Toon meer

Redactie Regio Noordkop

Onder 'Redactie Regio Noordkop' staan door de redactie zelf geschreven berichten, maar ook artikelen die ons door derden zijn aangeleverd, zoals (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke. Ook iets melden? Stuur een bericht aan nieuws@regionoordkop.nl. De redactie is telefonisch te bereiken via 0223-684609. Het bezoekadres is Torplaan 4, 1785BA Den Helder. Loop gerust binnen, de koffie staat klaar!

Wellicht ook interessant

Back to top button