Den HelderPolitiek

Geen extra bodemonderzoek Museumhaven

Den Helder – Het college van B&W bevestigt dat de gebruikte bagger in de Museumhaven, afkomstig uit de Wilhelminahaven in Zaandam,. inderdaad gevaarlijke stoffen als lood, kwik, zink en giftige chloorverbindingen bevat, maar slechts in kleine hoeveelheden. “Bagger bevat namelijk vrijwel altijd ongewenste stoffen”, aldus B&W, dat erkent dat voor de stort van de bagger van B-kwaliteit uit Zaandam de gehalten van onder meer kwik in de bodem van de Museumhaven hoog genoeg was om risico’s op te leveren. Extra bodemonderzoek is volgens het college niet nodig.

“Het is de concentratie van die stoffen die bepaalt of een partij toepasbaar is. Klasse B betekent dat concentraties van de stoffen laag genoeg zijn om geen risico’s op te leveren voor toepassingen als deze. De ontvangende waterbodem had juist wel hogere gehalten gevaarlijke stoffen, wat dan ook de reden was dat er een afdeklaag nodig was. De kwaliteit van de waterbodem is door de afdeklaag verbeterd”, zo legt B&W uit, die naar aanleiding van schriftelijke vragen van fractievoorzitter Sylvia Hamerslag van Behoorlijk Bestuur antwoordt.

Houtafval ‘incident’
B&W gaat verder niet in op de vraag van Behoorlijk Bestuur of het boven komen drijven van planken, balken en grote stukken hout van soms 50 kilo met metalen uitsteeksels een gevaarlijke en onwenselijke situatie is. Wel wordt geconstateerd dat het inderdaad om grotere stukken houtafval gaat, wat bovendien vooraf bekend was.

“Uit vooroverleg bleek dat de bagger grotere, bodemvreemde materialen zou bevatten. Om die reden is besloten om een raster van 20 bij 20 cm toe te passen. De bagger wordt op dit rooster gestort, voordat het toe wordt gepast. De uitvoerder heeft desgevraagd aangegeven dat het daarom ook niet de verwachting is dat er zich nog meer grote objecten in de toegepaste laag bevinden en dat het hier een incident of oud aanwezig materiaal betreft. Met betrokkenen is afgesproken dat de eindpeiling wordt gecontroleerd op grote oneffenheden”, aldus het college.

Geen extra bodemonderzoek
Daarnaast meldt B&W desgevraagd op de vragen van Behoorlijk Bestuur dat zij van mening is dat het afdekken van de waterbodem met klasse B bagger zeker geen milieudelict is. “Integendeel. De gemeente Den Helder heeft een wettelijke verplichting om deze sanering uit te voeren volgens het vastgestelde saneringsplan. De uitvoering van de sanering is in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving, zoals ook is vastgesteld door de Omgevingsdienst tijdens een controlebezoek. Het verzuimen van de saneringsplicht zou wel kunnen leiden tot bestuurlijke handhaving.”

Tot slot zal geen extra bodemonderzoek plaatsvinden. “Er is uitgebreid waterbodemonderzoek gedaan naar Willemsoord, waarbij de gehalten van gevaarlijke stoffen bepaald worden. In de Museumhaven waren de gehalten van onder meer kwik hoog genoeg om risico’s op te leveren. Eveneens zijn de gehalten gevaarlijke stoffen in de afdekkende bagger gemeten. Deze gehalten zijn lager dan die van de Museumhaven en vallen binnen de normen en daarmee is de Zaanse bagger geschikt om de vervuilde waterbodem van de Museumhaven mee af te dekken. Er is geen aanleiding om nogmaals waterbodemonderzoek uit te voeren.”

Toon meer

Redactie Regio Noordkop

Onder 'Redactie Regio Noordkop' staan door de redactie zelf geschreven berichten, maar ook artikelen die ons door derden zijn aangeleverd, zoals (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke. Ook iets melden? Stuur een bericht aan nieuws@regionoordkop.nl. De redactie is telefonisch te bereiken via 0223-684609. Het bezoekadres is Torplaan 4, 1785BA Den Helder. Loop gerust binnen, de koffie staat klaar!

Wellicht ook interessant

Back to top button