Den HelderPolitiek

Huisvesting voor huurder met problemen blijft enorme zoektocht

Advertentie:

Den Helder – Met de notitie Ankerplaats en Housing First hoopt het college van Den Helder een stap te hebben gezet in het vinden van een oplossing voor huisvesting van mensen met meervoudige problematiek. Deze groep zorgt in reguliere woonwijken voor problemen en overlast voor andere bewoners. Ditzelfde geldt in de opvangcentra als beschermd wonen.

Samenwerking tussen gemeenten, politie, veiligheids- en zorgketen in combinatie met het geven van aandacht, de start van kleinschalige nachtopvang en geïntegreerde overlastaanpak hebben gezorgd voor een stap in de goede richting. Maar waar is langdurige dan wel permanente huisvesting mogelijk voor mensen met meervoudige problematiek? In de notitie Ankerplaats en Housing First, die recent is verstuurd naar de raadsleden, worden beide projecten beschreven en onderzocht op een succesvolle uitvoering. Een ankerplaats staat voor veilig wonen met toezicht. Housing First is gericht op het bieden van onderdak, gevolgd door het aanpakken van aanwezige problemen. Het verschil tussen beide projecten is de duur van verblijf. Verwacht mag worden dat personen die voor Housing First in aanmerking komen op den duur kunnen doorstromen naar reguliere huisvesting. Bij een ankerplaats is zicht op zelfstandig wonen minder gangbaar en zal verblijf voor een langere duur gelden.

Ankerplaats
In de notitie staat gemeld dat een kleinschalige woonvoorziening met 24 uurs toezicht al dan niet in combinatie met een aantal containerwoningen een aanvulling kan zijn op het huidige aanbod. Bij voorkeur ligt deze voorziening buiten de woonwijk maar is een supermarkt wel goed bereikbaar voor bewoners. Om dit project kans van slagen te bieden, is toezicht onontbeerlijk en dient een beheerder gevonden te worden die met deze doelgroep (circa 15 tot 20 personen komen hiervoor in aanmerking) overweg kan.

Voor deelname aan deze woonvorm worden minimale eisen gesteld. Er geldt verplichte bewindvoering zodat het betalen van huurpenningen is gegarandeerd. Vanuit de huur zal de beheerder worden betaald. Verder mag geen overlast worden veroorzaakt en dient hulpverlening toegelaten te worden. Tot slot moeten de huisregels en de aanwijzingen van de huismeester worden opgevolgd. Of de bewoner enige vorm van dagbesteding kan verrichten, zal per individu worden beoordeeld. Alhoewel nog geen locatie is aangewezen, gaan de gedachten hiervoor uit naar een leegstaande kazerne, hotelboot, een leegstaand pand dan wel een stuk grond voor nieuwbouw of prefab-units.

Housing First
Eerst een dak, dan ontwikkeling. Dat is motto bij Housing First. Een tweede werkgroep onderzoekt deze mogelijkheid voor het zelfstandig huisvesten van 10 tot 15 daklozen dat normaal gesproken in reguliere woonwijken plaatsvindt. Ook hier zijn de eisen basaal: huur betalen, geen overlast veroorzaken en begeleiding toelaten. De doelstelling van deze woonvorm is om rust te creëren voor mensen die een periode als dakloze door het leven zijn gegaan en de kans krijgen met vaste huisvesting probleemgedrag of verslavingsproblematiek onder begeleiding te doorbreken.

Een partner voor dit project in Den Helder is mogelijk gevonden in Woningstichting, uiteraard onder strikte voorwaarden. In plaats van spreiding over de woonwijken in de stad zou een apart gelegen nieuwbouwwijkje hiervoor in aanmerking komen. Bovendien wil Woningstichting huisvesting alleen aanbieden aan mensen die tenminste 15 jaar in Den Helder woonachtig zijn geweest.

Voor voortgang van het project zal voor de ankerplaatsen een projectgroep worden geformeerd en een projectleider aangesteld. Voor Housing First zal de gemeente in gesprek blijven met Woningstichting en op zoek gaan naar andere corporaties. Om daadwerkelijk van start te gaan met de projecten is een budget beschikbaar gesteld van € 300.000,-.

Toon meer

Redactie Regio Noordkop

Onder 'Redactie Regio Noordkop' staan door de redactie zelf geschreven berichten, maar ook artikelen die ons door derden zijn aangeleverd, zoals (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke. Ook iets melden? Stuur een bericht aan nieuws@regionoordkop.nl. De redactie is telefonisch te bereiken via 0223-684609. Het bezoekadres is Torplaan 4, 1785BA Den Helder. Loop gerust binnen, de koffie staat klaar!

Wellicht ook interessant

Back to top button