Den HelderPolitiek

Jaarrekening gemeente Den Helder: Positief saldo van 8,26 miljoen

Adverentie

Den Helder – De gemeente Den Helder sluit het jaar 2021 af met een positief saldo van €8.261.000,-, terwijl er een negatief saldo van €1.071.000,- verwacht werd. Ongeveer de helft van het verschil kan worden verklaard door de uitstel van projecten en betalingen. Daardoor zijn onder andere de overheadkosten 1,5 miljoen lager dan verwacht. Ook de lage rente help de gemeente en daarnaast stelde het Rijk meer geld beschikbaar.

De totale inkomsten van de gemeente Den Helder voor 2021 bedragen €253.443.693,-. De uitgaven €245.182.429,-. Ruim 34 miljoen van de inkomsten zijn afkomstig uit lokale heffingen, zoals de OZB en en de afvalstoffenheffing. Ruim 150 miljoen komt vanuit het Rijk. Naar alle waarschijnlijkheid gaat die bijdrage de komende jaren afnemen. Dat wordt dan ook de grootste uitdaging voor de toekomst en zeker na 2026 wordt een aanzienlijke korting op het gemeentefonds verwacht. De financiële positie van de gemeente lijkt de komende jaren positief, maar daar zal het bestuur toch echt rekening mee moeten gaan houden. Hoe precies weet de gemeente nog niet: “Het Rijk gaat ervan uit dat dat opgevangen kan worden door meer extra nieuwe inkomsten voor gemeenten, maar het is nog onduidelijk hoe dit zou moeten worden ingevuld.”

Leningen en risico’s
Het college stelt de raad voor om het positieve saldo afkomstig uit de uitgestelde projecten door te schuiven naar 2022. Daarnaast kunnen de reserves worden verstevigd. Ten opzichte van 2020 zijn de algemene reserves wel afgenomen. Wethouder Kees Visser legt uit dat een deel gebruikt is voor investeringen en dat dit mogelijk werd omdat de financiële risico’s zijn afgenomen. Het weerstandsvermogen, de verhouding tussen de risico’s en de reserves, blijft ruim voldoende.

De gemeente heeft daarnaast in 2021 een groot deel van haar langlopende leningen afbetaald. Daar staat tegenover dat er ook 187 miljoen aan nieuwe leningen is aangetrokken. Het gaat volgens Visser om een herfinanciering: “Vanwege de gunstige rentestanden hebben we onze openstaande leningen herplaatst. Dit levert de gemeente een rentevoordeel op van zes ton per jaar.” De schuldquota van de gemeente blijft ruim binnen de gezonde marges zoals door het Rijk vastgesteld.

Veel bereikt voor de inwoners
Al met al is de portefeuillehouder erg blij met het positieve resultaat. Veel andere gemeenten in de regio hebben het financieel moeilijk. Een goede financiële positie maakt het mogelijk om allerlei zaken voor de inwoners te realiseren: “Er is de afgelopen jaren veel moois bereikt en het is fijn dat we deze collegeperiode kunnen afsluiten met een positief saldo. Dat is goed voor een nieuwe coalitie, die uiteraard ook nieuwe zaken wil realiseren.” Het college is onder andere trots op de realisatie van de Wijksteunpunten, het Tekpark, de gemaakte stappen in het terugdringen van de bijstandsuitkeringen en de ontwikkelingen in de binnenstad.

Toon meer

Stijn Vos

Stijn Vos is werkzaam als politiek verslaggever bij Regio Noordkop. E-mail: stijn@regionoordkop.nl

4 reacties

  1. Mensen die bekend stonden bij de gemeente als zgn minima (bijstand ,IOAW etc etc ) hebben allemaal 800 euro gekregen als compensatie voor de gestegen energie prijzen .Anderen die aan de norm voldoen kunnen dit tot 31 December 2022 aanvragen bij de gemeente.

    1. Die 500.000 gaat niet over de energietoeslag. Begin dit jaar werd nog gevraagd ideeën aan te dragen over besteding van dit geld. Zou iemand van de gemeente misschien uit kunnen leggen wat de plannen zijn met dit bedrag voor de minima?

  2. Ofwel, het college van B&W heeft gefaald in de uitvoering van de opgelegde taken, Ofwel de begroting voor het jaar was shambles. Ofwel, de gemeenteraad was shambles. Ofwel het ambtelijk apparaat is slordig.

Wellicht ook interessant

Back to top button
%d bloggers liken dit: