Politiek

Wethouder Robert Leever: “ik zie zeker kansen voor de visserij van Den Oever”

"Het zeemansleven is rauw, ruig en er hangt een verhaal en romantiek omheen"

Advertentie:

Den Oever – We ontmoeten elkaar boven op de dijk bij café Tante Pietje, waar je uitkijkt over de haven van Den Oever, de Afsluitdijk en de Waddenzee. Waarom hier? “Den Oever is een uniek dorp tussen zout en zoet, op de grens van Werelderfgoed Waddenzee, met een levende haven met visserij vol bedrijvigheid, restaurants en varend erfgoed. Een plek met een uniek verhaal. Toch zie je hier ook hoe een dorp kwetsbaar kan worden door de keuze om de supermarkt te verplaatsen, en een krimpende vloot. De geest raakte er een beetje uit. Juist daarom is het van belang dat we – nu na de ingrijpende dijkverzwaring – aandacht blijven besteden aan Den Oever. De synergie tussen de haven en het dorp is daarbij heel belangrijk. Net als de veerkracht van de gemeenschap waaruit weer mooie ondernemingen opstaan om nieuwe dingen te proberen.”

Je raakt het punt visserij aan, hoe zit dat nu met die dertig miljoen compensatie?
“Er komt dertig miljoen voor vijf regio’s dus voor onze regio zou dat ongeveer zes miljoen kunnen zijn en dat is dan voor Oudeschild, Den Helder en Den Oever. De bedoeling is dat daar nog cofinanciering bijkomt zodat het bedrag verdubbelt. Het geld is bedoeld voor de visserijsector, de toelevering en de verdere bedrijvigheid eromheen, maar dat staat heel ruim omschreven.”

Zie je nog kansen voor de visserij of de haven?
“Ja, ik zie zeker kansen voor de visserij van Den Oever. De visserijsector investeert nu om te voldoen aan nieuwe regelgeving en is ook bezig om te komen tot een gedragscode om op een duurzame en verantwoorde manier te kunnen blijven vissen. Daar moeten we ook voor op durven staan! Belangrijk daarbij is dat de Rijksoverheid het belang van de visserij onderkent en ook zorgt voor rust op het gebied van de regelgeving. Daarmee zou een deel van de visserij behouden kunnen blijven. Het is wel jammer dat de rechter steeds wordt gevraagd om uitspraken van wat wel of niet kan. Eigenlijk zouden natuurorganisaties en de visserij samen om tafel zouden moeten gaan, om te zien hoe beide belangen kunnen worden gediend.”

“Wat de gemeente betreft is Den Oever in eerste aanleg een visserijhaven. Met de haven gaat grote werkgelegenheid gepaard; dat is niet alleen de vloot van Wieringen, want er worden ook allerlei diensten geleverd aan de vloten van België, Denemarken en Engeland. Ik koester het unieke karakter van de visserij: het zeemansleven is rauw, ruig en er hangt een verhaal en romantiek omheen. We moeten dat niet zomaar overboord gooien als een bladzijde in de geschiedenis, maar we moeten er voor opkomen, juist om te laten zien dat de visserij een toekomst heeft en hoe het bijdraagt aan onze identiteit en aantrekkingskracht.”

Je bent nu één jaar wethouder, hoe bevalt het?
“Ik werkte hiervoor als strategisch adviseur voor een gemeente, maar vanuit deze nieuwe rol ben ik nog meer bezig voor en met inwoners en ruimte bieden aan de raadsleden. Zij zijn degenen die vroegtijdig zeggenschap moeten krijgen, om invloed uit te oefenen op de kaders en beleidsvorming.”

“Tijdens het schrijven van het coalitieprogramma was volgens een onderzoek van I&O Research het vertrouwen van inwoners in Hollands Kroon erg laag. We vinden het belangrijk dat de samenleving centraal staat in ons handelen en dat inwoners zich gezien en gehoord voelen door een gemeente. Daar werken we hard aan met de organisatie en ook de raad zet zich daarvoor in. De raadscafés zijn een groot succes, om op een laagdrempelige manier in gesprek te komen over aandachtspunten. Het samenspel is veel belangrijker geworden.”

Wat is de oorsprong van jullie speerpunt “Brede welvaart”?
“Twintig jaar terug was de prognose dat we een krimpgebied zouden zijn, met werkeloosheid en weinig inkomsten voor de agrarische sector. Daarvoor is het plan voor Agriport ontwikkeld, waarmee een nieuwe dynamiek werd toegevoegd aan de Wieringermeer. De onstuimige economische groei de laatste jaren, waarbij ook het windpark Wieringermeer en datacenters van Google en Microsoft werden gerealiseerd, leidden tot een snelle verandering van het landschap, zonder dat de lokale meerwaarde gevoeld werd. De term ‘wingewest’ viel onder inwoners geregeld. Dat is geen gevoel dat je wilt hebben. Daarom hebben we als coalitie opgenomen dat we het werken vanuit brede welvaart belangrijk vinden. Zo kijken we niet meer alleen naar het aanjagen van de economie, maar vooral of en hoe een (economische) ontwikkeling toegevoegde waarde kan hebben voor de samenleving en omgeving. Bijvoorbeeld in landschappelijke kwaliteit, investeringen in onderwijs of nieuwe werkgelegenheid.”

“Microsoft is ook tegen wil en dank een beetje bliksemafleider geworden van alle ontwikkelingen in de Wieringermeer. We hebben het daar met hen over en merken dat ze er echt van geschrokken zijn. Zij willen graag een bedrijf zijn dat toegevoegde waarde heeft en biedt. Ze investeren daarom nu veel in de relatie met de omgeving en onderzoeken hoe ze een bijdrage kunnen leveren aan initiatieven en opgaven in de samenleving. Datzelfde geldt voor Google. In ons coalitieakkoord hebben we opgenomen dat we willen werken aan een Agritech Campus vanuit het credo Agrarische Hoofdstad van de Toekomst. Bij dat initiatief willen zij graag betrokken raken.”

Hoe zijn de sentimenten met betrekking tot arbeidsmigranten?
“Over het algemeen gaat dat best goed. De raad heeft kaders gesteld dat bij de vestiging van huisvesting voor arbeidsmigranten de verhouding met de leefomgeving wel in evenwicht moet zijn. Dat opnamevermogen van de samenleving is bij grootschalige huisvesting gesteld op maximaal 10 procent van het inwoneraantal per dorpskern.”

“We zien dat het niet meer alleen moet gaan over hoe we arbeidsmigranten tijdelijk huisvesten, maar dat een deel van hen op langere termijn onderdeel wordt van onze samenleving. Dit zijn mensen die zich hier vestigen, een gezin stichten, hier naar school gaan en daardoor een bijdrage leveren aan onze samenleving door bijvoorbeeld aan de slag te gaan in de zorg of techniek. Het is dan ook van belang dat we daar als overheden actief op in spelen, door voldoende woonruimte te realiseren voor onze inwoners en nieuwkomers. Het beeld richting arbeidsmigranten wordt mijns inziens steeds genuanceerder. Het belangrijkste is dat we meer sturen op wenselijke huisvesting, en minder wenselijke huisvesting uiteindelijk verdwijnt.”

Het coalitieakkoord beschrijft Hollands Kroon als agrarische hoofdstad van de toekomst. Hebben jullie de wind nu een beetje tegen met het landelijk beleid?
“Ik merk dat akkerbouwers, bollentelers, en melkveehouders al heel goed samenwerken om bijvoorbeeld mest uit te wisselen, te experimenteren met veldbonen, wisselgewassen toepassen en innovatief bezig zijn. Kijk naar de hoeveelheid experimenten die al plaatsvindt. Die innovatie- en pionierskracht is aanwezig. We zien dat die samenwerking en gebruikmaking van duurzame technologie en kennisuitwisseling belangrijk zijn. Dat gaat over toekomstbestendigheid. Ik ken veel boeren die naast hun bedrijf met hart en ziel aan zaken als biodiversiteit of weidevogelbeheer werken. Het voortzetten door een volgende generatie zit bij hen ingebakken. Ik merk dat de agrarische natuurvereniging “Hollands Noorden”, maar ook de coöperatie CAV hier een belangrijke rol in speelt.”

Van welk portefeuilledeel word je het meest warm?
“Ik vind het erg van belang dat we als gemeente ons uiterste best doen om te strijden voor de visserij en de agrarische sector en daarvoor een perspectief neer te zetten dat aansluit bij onze identiteit Dat kunnen we alleen maar samen doen.”

Toon meer

Hans Boskeljon

Hans Boskeljon is sinds mei 2023 politiek verslaggever voor Regio Noordkop. Hij richt zich uitsluitend op de politiek binnen de gemeente Hollands Kroon. Hans is bereikbaar via hans@regionoordkop.nl

Wellicht ook interessant

Back to top button