Den HelderPolitiek

Huisvesting statushouders heeft nauwelijks invloed op wachttijd woning

Den Helder – De PVV-fractie heeft B&W schriftelijke vragen gesteld met betrekking tot het toewijzen van sociale huurwoningen en het toekennen van gemeentelijke voorzieningen aan statushouders en asielzoekers. Duidelijk werd dat voor de eerste zes maanden in 2020 de gemeente Den Helder vanuit het Rijk de verplichting heeft om 18 vergunninghouders te huisvesten. Van dit aantal is momenteel één persoon gehuisvest.

De provincie houdt toezicht op de gemeenten of zij aan hun verplichtingen voldoen. Ook werd door burgemeester Nobel gemeld dat in 2018 7% van de eengezinswoningen met een huur tot € 640,- in eigendom bij Woningstichting zijn verhuurd aan statushouders. Op de vraag van de PVV hoeveel sociale huurwoningen in de periode 2015 tot en met 2019 aan statushouders zijn toegewezen en hoe hoog dit percentage is ten opzichte van de beschikbare sociale huurwoningen, antwoordde B&W bij mondde van burgemeester Nobel dat Den Helder, net als elke andere gemeente, een taakstelling toegewezen heeft gekregen door het rijk om vergunninghouders te huisvesten.

“Het aantal te huisvesten vergunninghouders wordt bepaald aan de hand van het aantal inwoners. Om aan de taakstelling te kunnen voldoen, wordt nauw samengewerkt met de Helderse woningbouwcorporaties Woningstichting Den Helder en Woontij. De genoemde woningcorporaties houden altijd bij de toewijzing van woningen rekening met de overige woningzoekenden. Het is niet mogelijk het aantal huurwoningen te geven. De WSDH heeft in 2018 in de categorie eengezinswoningen met een huur tot € 640 7% toegewezen aan vergunninghouders. Dat betekent dat 93% in die categorie beschikbaar is voor andere huurders.”

Wachttijden
De wachttijd voor een sociale huurwoning in Den Helder is afhankelijk of een woningzoekende in de regio woont (opbouw woonduur) en werkt in Den Helder (economische binding). “In Den Helder is voor woningzoekenden die in de regio wonen en in Den Helder een baan hebben nauwelijks of geen wachttijd. Wanneer deze woningzoekenden zich niet laten leiden door een eventuele voorkeur voor een straat, wijk of buurt is meestal direct een woning beschikbaar”, aldus de burgemeester, die aanvult dat wanneer een woningzoekende geen woonduur in de regio heeft, maar wel werkt in Den Helder het iets langer duurt. “Een gemiddelde wachttijd van een half tot een jaar.” Pas wanneer woningzoekenden geen economische binding hebben loopt de wachttijd op en wanneer daarbij ook geen woonduur in de regio is opgebouwd, neemt de wachttijd verder toe.

Bij cijfers over wachttijden moet bedacht worden dat deze in Den Helder slechts in zeer geringe mate worden beïnvloed door het huisvesten van statushouders. “Gezien de relatief lage taakstelling die Den Helder het afgelopen jaar had en ook voor dit jaar heeft, namelijk 18 te huisvesten statushouders in de eerste helft van 2020, gaat hier weliswaar een effect vanuit op de wachttijd voor andere woningzoekenden, maar dit effect is zeer gering. Gelet hierop en op de noodzaak te kunnen voldoen aan de wettelijke taakstelling voor het huisvesten van statushouders, worden statushouders, tot aan de taakstelling is voldaan, direct bemiddeld naar passende woonruimte.”

De burgemeester kon niet aangeven hoe groot het aantal mensen is dat op de wachtlijst staat voor een sociale huurwoning en hoeveel statushouders hieronder vallen. Wel attendeerde hij de PVV op een platform waarop geïnteresseerden zich kunnen registreren. “Woningstichting/Helder Vastgoed heeft samen met Wooncompagnie, Beter Wonen en Woningstichting Anna Paulowna een platform waarop geïnteresseerden zich registreren. Een geregistreerde is niet per definitie direct een woningzoekende. Wij kunnen alleen het aantal inschrijvingen op dit regionale platform melden. In 2017 kende het platform 19.120 mensen die zich geregistreerd hebben, in 2018 21.057 mensen en in 2019 25.032 mensen. Op eventuele wachtlijsten staan geen statushouders. Of het moeten statushouders zijn die na hun huisvesting vanuit het COA een andere woning zoeken. Deze woningzoekenden zijn niet apart geregistreerd.”

Bijstandsuitkering
Ook op de vraag van de PVV welk percentage van de groep statushouders een bijstandsuitkering ontvangt en voor hoe lang dit is, was een inhoudelijk antwoord niet mogelijk “Er vindt geen zodanige registratie plaats”, aldus de burgemeester, die desgevraagd aangaf dat vergunninghouders die in Den Helder gehuisvest worden en die niet in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien net als anderen recht hebben op een bijstandsuitkering ingevolge de Participatiewet.

“Daarnaast kan een beroep worden gedaan op bijzondere bijstand voor bijvoorbeeld de kosten van woninginrichting. Bij een toekenning wordt leenbijstand verstrekt die terugbetaald moet worden. Het recht op een bijstandsuitkering is van kracht als sprake is van een rechtmatig verblijf in Nederland. Dit is het geval bij vergunninghouders. Asielzoekers worden opvangen door het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) en worden ook ondersteund in hun eerste levensbehoefte door het COA.”

Niet gespecificeerd 
De gemeente houdt niet specifiek bij wat de kosten zijn van voorzieningen en regelingen waar statushouders en asielzoekers gebruik van maken. “De gemeente verstrekt op aanvraag uitkeringen, bijzondere bijstand of verstrekkingen uit het minimabeleid en bepaalt aan de hand van de wettelijke voorwaarden en individuele omstandigheden of recht bestaat op de genoemde mogelijkheden. De verantwoording hierover vindt onder andere in de Planning & Control cyclus plaats”, besluit burgemeester Nobel.

Toon meer

Redactie Regio Noordkop

Onder 'Redactie Regio Noordkop' staan door de redactie zelf geschreven berichten, maar ook artikelen die ons door derden zijn aangeleverd, zoals (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke. Ook iets melden? Stuur een bericht aan nieuws@regionoordkop.nl. De redactie is telefonisch te bereiken via 0223-684609. Het bezoekadres is Torplaan 4, 1785BA Den Helder. Loop gerust binnen, de koffie staat klaar!

Wellicht ook interessant

Back to top button