Den HelderPolitiek

Stadhuis ligt straks niet binnen ‘plofzone’

Den Helder – De fractie Behoorlijk Bestuur heeft begin maart aan het college van B&W meerdere vragen gesteld over de ontwikkelingen op Willemsoord. Zowel de fractie Behoorlijk Bestuur als de raadsleden zijn recent hierover geïnformeerd.

Eén van de vragen van Behoorlijk Bestuur was of het college een totaal overzicht over de hervormingen van de infrastructuur rondom Willemsoord kan overleggen. B&W heeft in een informatiebrief aangegeven dat voor een goede aansluiting van het Stadshart met Willemsoord de aanleg van een beweegbare fiets- en voetgangersbrug wordt voorbereid tussen de flaneerkade en de kade van Willemsoord. De financiële middelen voor deze aanpassingen zijn al door de gemeenteraad beschikbaar gesteld aan Zeestad. “Met het Rijksvastgoedbedrijf zijn wij in gesprek om de brug over de Boerenverdrietsluis over te nemen en de mogelijkheid van een wegverbinding over Buitenveld.”

Voortgang
Daarnaast wilde Behoorlijk Bestuur weten of B&W gesprekken heeft gevoerd met de provincie, Defensie, de NAM en de bewoners die in de nabijheid van Willemsoord woonachtig zijn. B&W laat weten dat zij regelmatig met diverse partijen ambtelijk en bestuurlijk overleg heeft over diverse onderwerpen en vanuit diverse invalshoeken. “Het resultaat is dat er gezamenlijke inzet is op de ontwikkeling van Willemsoord in de door de gemeenteraad gewenste richting. Willemsoord onderhoudt het contact met haar huurders.”

Ook met Defensie is contact geweest. “In het project Omvaarroute Koopvaardersschutsluis is de Boerenverdrietsluis een belangrijke schakel. De sluis en de brug over de sluis zijn voor de helft eigendom van Defensie. Defensie heeft recent het Rijksvastgoedbedrijf opdracht gegeven om de overname door de gemeente van de nog bij hen in eigendom zijnde helft van de Boerenverdrietsluis en de brug te regelen. Ook is er bereidheid om tot een verbinding over Buitenveld te komen. Over beide onderwerpen zijn de gesprekken gestart.”

Plofzone
De Boerenverdrietsluis moet straks onder meer dienst doen als omvaarroute wanneer de Koopvaarderschutsluis in groot onderhoud is of wanneer er een grote storing optreedt, zo concludeert Behoorlijk Bestuur en merkt daarnaast op dat meerdere keren per week tankers met gevaarlijke stoffen passeren door deze sluis. De fractie vraagt zich af of B&W zich bewust is van het feit dat het stadhuis in de toekomst binnen de zogenoemde ‘plofzone’ ligt.

Volgens B&W is geen sprake van nieuwe veiligheidszones. “Wel bestaat de noodzaak om het vaarwegbeheer zo in te regelen dat het transport veilig kan plaatsvinden. Port of Den Helder werkt dit uit in samenwerking met de provincie, de gemeente en belangrijke stakeholders zoals de NAM. Het gaat hier om een tijdelijke situatie, namelijk in de circa negen maanden in 2022 dat de Koopvaarderschutsluis niet benut kan worden in verband met werkzaamheden. De definitieve ingebruikname van het stadhuis wordt verwacht in 2023.”

Veiligheid 
Op de vraag welke veiligheidsmaatregelen zijn getroffen zodat bezoekers en ambtenaren in de toekomst veilig op Willemsoord kunnen verblijven, antwoordde B&W: “Er zijn geen ontwikkelingen voorzien die extra veiligheidsmaatregelen vergen anders dan een zorgvuldig uitgewerkt vaarwegbeheer.” Een zelfde kort antwoord kwam ook op de vraag of B&W op de hoogte is van het feit dat schepen die vanaf de NAM met aardgascondensaat varen daar ook passeren. Concreet betekent dit dat de sluis altijd vrijgemaakt dient te zijn van toeschouwers en de omgeving in een straal van 25 meter uit veiligheidsoverwegingen leeg hoort te zijn. “Om hier in te voorzien zullen in het vaarwegbeheer afspraken worden gemaakt over wachtplaatsen en  bedieningstijden”, aldus B&W.

Overige vragen

  • Bent u op de hoogte van het feit dat, omdat de huidige contractant niet kan voldoen aan de  personele invulling de bediening van de kunstwerken met ingang van november van dit jaar teruggaat naar de provincie? Welke financiële gevolgen heeft dit voor de gemeente, Port of Den Helder en dan met name met betrekking tot Willemsoord?

Antwoord B&W : De keuze van de provincie Noord-Holland om de bediening van de eigen sluizen en bruggen niet meer uit te besteden, maar zelf weer te gaan uitvoeren, heeft geen (financiële) gevolgen voor de gemeente of Port of Den Helder. De Van Kinsbergenbrug en de Zeedoksluis zijn het eigendom en de verantwoordelijkheid van Port of Den Helder en blijven dat ook.

  • Bent u op de hoogte dat de huidige brug Buitenveld is afgekeurd? Hoeveel budget hebt u gereserveerd voor de nieuwe brug die dan volgens uw berichtgeving daar gerealiseerd zou worden?

Antwoord B&W : De brug naar Buitenveld is door de gemeente afgekeurd. Op dit moment worden de kosten van renovatie afgewogen ten opzichte van de kosten van aanleg van een nieuwe brug. Wij hebben deze kosten al aangekondigd in de voorbereiding van de Kadernota. Wij hopen spoedig zicht te hebben op de exacte kosten.

  • De schuine helling die tussen ’t Schipperscafé en Gebouw 66 ligt, wordt momenteel door de havenmeester van de jachthaven en vrijwilligers van de museumhaven gebruikt om door middel van een slipwaytrailer boten voor onderhoud uit het water te rijden. De impressie van de architecten laat echter een overkapping zien. Hoe kunt u waarborgen dat beide participanten straks evengoed onderhoud kunnen plegen aan de schepen?

Antwoord B&W : Met de provinciale projectorganisatie voor de omvaarroute en de stichting Museumhaven zijn we in goed overleg over een oplossing waarbij de circa 100 meter werkkade bij de sluis kan worden vervangen door ruimte aan de zuidelijke kade van de Binnenhaven op Willemsoord. De architect van het stadhuis werkt de impressie uit en houdt daarbij rekening met de Museumhaven.

  • Bent u op de hoogte dat onder andere de jachthaven en de camperplaats overlast ervaren van het uitgaansleven zowel vanaf de zuidzijde, maar ook militairen die komen vanaf de noordzijde via het schuine pad? Overlast in de vorm van lawaai, bonken op campers, urineren tegen bomen en campers. Er is hier regelmatig over geklaagd bij de directeur van Willemsoord. Dat de museumhaven tevens overlast ervaart van gasten die urineren tegen het gebouw en in het water en het betreden van de boten die langs de kade aangemeerd liggen? Wat bent u bereid hieraan te doen en welke stappen hebt u al ondernomen?

Antwoord B&W : Willemsoord en de horecaondernemers nemen maatregelen om toiletvoorzieningen aan te bieden. Met de politie monitoren we de situatie en handhaven we waar nodig. Vertrekkende bezoekers worden verder door de beveiliging begeleid, ook richting de camperplaatsen. Met betrekking tot de militairen is overleg geweest met de KM en de Koninklijke Marechaussee.

  • In de raadsvergadering van 24 februari 2020 hebben wij de vraag gesteld of u ons een indicatie kunt geven over hoeveel mensen er tegelijkertijd op Willemsoord mogen vertoeven en hoe dit zich verhoudt tot het aantal toegangswegen. Hebt u hier inmiddels een antwoord op? Zo ja, kunt u deze informatie ons doen toekomen? Zo nee, wanneer kunt u ons deze informatie dan wel geven?

Antwoord B&W : Er is geen maximaal aantal bezoekers te geven. Daarvoor spelen teveel factoren een rol. Wat belangrijk is, is dat er voldoende vluchtwegen zijn voor de bezoekers op elk moment. Daarover zijn afspraken gemaakt met de gebruikers. Bij activiteiten buiten de gebouwen wordt van geval tot geval bezien, of de veiligheid gegarandeerd kan blijven. De huidige toegangswegen via de hoofdentree aan de Weststraat en de ingang bij het Marinemuseum zijn afdoende om de bereikbaarheid van en naar het terrein te garanderen. Door goed toezicht wordt voorkomen dat hier onnodige belemmeringen plaatsvinden.

  • Bestaat er een veiligheidsplan voor Willemsoord, met daarin zaken als procedures/protocollen bij calamiteiten opgenomen?

Antwoord B&W : Een veiligheidsplan is een voorwaarde in de verlening van een vergunning voor een evenement op Willemsoord of elders in de stad. Bij calamiteiten werken de hulpdiensten en de gemeente samen in de GRIP (Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdingsprocedure) structuur. Daarnaast is er het horecaconvenant en heeft Willemsoord afspraken met haar huurders over het gebruik van het terrein.

  • Op heel Willemsoord ontbreekt het aan informatievoorziening voor de bezoeker, en dan met name een plattegrond waar bevindt u zich en een duidelijke aanduiding waar de vluchtroutes zijn. Bent u van plan deze alsnog te plaatsen? Zo ja, wanneer? Zo nee, waarom niet?

Antwoord B&W : Willemsoord BV en haar gebruikers zijn verantwoordelijk voor de veiligheid van de bezoekers. Vanuit de gebouwen worden bezoekers naar de routes verwezen. Willemsoord gaat de plattegronden op het terrein actualiseren waar nodig.

  • In de jaarrekening 2018 van Willemsoord stond een bedrag van € 15.106.534,- aan kortlopende schulden, waarvan een bedrag van € 14.009.524,- aan kredietinstellingen. Is deze 14 miljoen inmiddels ingezet? Waarvoor is dit bedrag gebruikt? Graag zien wij een specificatie over de uitgaven. Waarom heeft u het liquiditeitstekort niet zien aankomen en hoe wilt u dit in de toekomst  vermijden?

Antwoord B&W : De leningen zijn onderdeel van de al langer bestaande financieringsstructuur, waarbij de renteperiode voor relatief korte tijd vastligt. De liquiditeitspositie is positief. In de rapportage Verbonden partijen die in de raadscommissie Bestuur en Middelen op 10 oktober 2019 is besproken is het resultaat over het eerste halfjaar van 2019 weergegeven. In de rapportage Verbonden partijen die geagendeerd wordt voor de raadscommissie Bestuur en Middelen op 20 april 2020 is de meest actuele financiële informatie opgenomen.

Toon meer

Redactie Regio Noordkop

Onder 'Redactie Regio Noordkop' staan door de redactie zelf geschreven berichten, maar ook artikelen die ons door derden zijn aangeleverd, zoals (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke. Ook iets melden? Stuur een bericht aan nieuws@regionoordkop.nl. De redactie is telefonisch te bereiken via 0223-684609. Het bezoekadres is Torplaan 4, 1785BA Den Helder. Loop gerust binnen, de koffie staat klaar!

Wellicht ook interessant

Back to top button