Hollands KroonPolitiek

Raad Hollands Kroon roept halt toe aan subsidie Kopgroep Bibliotheken

Anna Paulowna – De gemeenteraad van Hollands Kroon is akkoord gegaan met de tweede bestuursrapportage 2020, die een negatief saldo liet zien van ruim 9 ton. Hiervan is € 750.000,- direct toe te schrijven aan financiële gevolgen van de coronacrisis. Verder staat vooral het Sociaal Domein in Hollands Kroon onder druk.

Jeugdzorg spant hierin de kroon met een negatief saldo van 1 miljoen en binnen de WMO is € 266.000,- meer uitgegeven aan huishoudelijk hulp dan in eerste instantie begroot. Omdat de eerste bestuursrapportage een positief saldo van 3,5 miljoen liet zien, zonder de financiële gevolgen van de coronacrisis, zijn de financiële cijfers van de gemeente in het boekjaar 2020 nog steeds positief.

Voordat de gemeenteraad haar goedkeuring gaf aan deze bestuursrapportage, dienden Senioren Hollands Kroon, de VVD en het CDA een amendement in waarbij de door het college verlangde verhoging van subsidie aan de Kopgroep Bibliotheken van ruim € 125.000,- werd teruggedraaid. De drie partijen die het amendement indienden, zijn van mening dat het behandelen van subsidies een raadsaangelegenheid is en niet door het college van B&W besloten kan worden. Het amendement kon bij besluitvorming rekenen op een ruime meerderheid van stemmen.

Sociaal domein
Vrijwel alle partijen benoemden de extra uitgaven voor jeugdzorg en de WMO. GroenLinks vroeg wethouder Mary van Gent om het toesturen van de tweemaandelijkse rapportage van Incluzio, wat werd toegezegd. De VVD, bij monde van raadslid Enno Bijlstra, vroeg zich af wanneer de toegezegde aanpassingen daadwerkelijk tot een kostenreductie zouden leiden. Henk Koomen van Senioren Hollands Kroon wees de verantwoordelijke wethouders op een resolutie van raadslid Beemsterboer van gemeente Schagen, waarin wordt voorgesorteerd op meer geld naar kleine gemeenten vanuit het gemeentefonds. Volgens Koomen gaat minister Ollongren de Tweede Kamer vragen om meer coronageld beschikbaar te stellen aan de grote steden, wat mogelijk ten koste gaat van Rijksgelden naar de kleinere gemeenten.

Henk-Jan Wittink van Onafhankelijk Hollands Kroon gaf de wethouders mee om ‘met de portefeuille van Hollands Kroon om te gaan of het je eigen geld is’. PvdA-fractievoorzitter Sylvia Buczynski was veel specifieker in haar commentaar: “Bij de overschrijding van zorg met € 400.000,- staat in de omschrijving dure cliënt. Passende zorg was beter geformuleerd geweest.”

Budgetplafond
Tot slot vroeg D66-raadslid Maarten Versluis naar het mislukken van de budgetplafondafspraken waardoor een bedrag van € 533.000,- wordt misgelopen binnen de gemeentelijke financiën. “Afspraken over het budgetplafond zijn wel gemaakt, alleen de uitkomst is niet wat wij wilden. Bezuinigingen die wij wilden bereiken, hebben we niet gehaald. Een uitgebreid antwoord zullen we schriftelijk geven”, zo beloofde wethouder Mary van Gent.

Als laatste nieuwtje meldde wethouder Theo Meskers dat op Robbenplaat grond verkocht is. “Twee koopcontracten liggen ter ondertekening klaar, maar ik ben niet vrij om te zeggen om welke bedrijven het gaat. Het zijn bedrijven die al in Hollands Kroon gevestigd zijn. In de tweede helft van september of in oktober zullen we melden om welke bedrijven het gaat.”

Toon meer

Yvonne de Groot

Mijn naam is Yvonne de Groot, geboren en getogen in Den Helder. Ik ben werkzaam als politiek verslaggever bij Regio Noordkop.

Wellicht ook interessant

Back to top button