Kop van Noord-Holland

Rijk en provincie ondertekenen afspraken voor nieuw hoogspanningsnet Noord-Holland Noord

Kop van Noord-Holland – Om te zorgen dat er in de toekomst voldoende ruimte is op het elektriciteitsnet, is een nieuwe 380 kV-verbinding van tientallen kilometers naar Noord-Holland Noord nodig. Minister Rob Jetten voor Klimaat en Energie, gedeputeerde van Noord-Holland Edward Stigter (Klimaat en Energie) en Maarten Abbenhuis (operationeel directeur TenneT) hebben op 6 februari hun handtekening gezet onder afspraken die zij hebben gemaakt over de komst van het hoogspanningstraject. Samen met de omgeving gaan zij verschillende opties uitwerken waar de nieuwe verbinding kan komen.

Jetten onderschrijft het belang van de komst van een hoogspanningsverbinding naar Noord-Holland Noord: “We gebruiken en produceren steeds meer duurzame elektriciteit in Nederland”, vertelt de minister. “Hierdoor groeit de vraag naar ruimte op het stroomnet in hoog tempo. De netbeheerders investeren fors in de uitbreiding en verzwaring van het elektriciteitsnet, om te voorkomen dat dit vol raakt. Een aansluiting op het hoogspanningsnet is daar een belangrijk onderdeel van voor de regio Noord-Holland Noord. Dit is een ingewikkeld project en kan een behoorlijke impact hebben op de omgeving. Het is daarom van groot belang om de stappen zorgvuldig en samen met de omgeving te doorlopen. Met dit convenant spreken we vandaag af hoe we dat gezamenlijk gaan doen.”

Gedeputeerde Stigter vult aan: “De komst van een hoogspanningstraject is een grote ingreep in de leefomgeving. We betrekken omwonenden, ondernemers, belanghebbenden, gemeenten en waterschappen daarom bij het maken van de plannen. Ook werken we als provincie, Rijk en TenneT ieder vanuit onze eigen rol en verantwoordelijkheid nauw met elkaar samen. Wij streven ernaar om tot een zo goed mogelijke ruimtelijke inpassing van de 380 kV verbinding en de bijbehorende hoogspanningsstations te komen. Participatie betekent dat je de wijsheid en kennis in het gebied meeneemt in de planontwikkeling. Als provincie gaan we er op letten dat dat gebeurt. Daarom ondertekenen we dit convenant. Dat geeft ons een sterke positie in de planvorming en uitwerking.”

Toekomstvast energiesysteem
Het energiesysteem verandert in hoog tempo. Bedrijven en consumenten willen verduurzamen. Ze kiezen massaal voor elektriciteit als belangrijkste energiebron voor bedrijfsprocessen en mobiliteit én gaan zelf stroom opwekken. In de regio Noord-Holland Noord wordt een grote groei van de energie- en elektriciteitsvraag verwacht, op bedrijventerreinen en havens, in mobiliteit en logistiek, in de landbouw en in de gebouwde omgeving. In Noord-Holland Noord komt in de toekomst mogelijk energie van windparken op zee aan land, die de rest van het land ingebracht moet worden.

Naast de komst van deze verbinding worden in Noord-Holland Noord door Liander en TenneT veertig elektriciteitsstations uitgebreid, komen er twintig nieuwe bij en moet honderden kilometers extra verbindingen worden aangelegd.

Vergaande samenwerking
De afspraken die Rijk, provincie en TenneT maken over hun samenwerking bij de nieuwe 380 kV-verbinding naar Noord-Holland Noord gaan verder dan voorheen gebruikelijk, waarbij ministerie, provincie en netbeheerder hand-in-hand werken aan de komst van de verbinding en het energiesysteem van de toekomst. De provincie blijft daarbij verantwoordelijk voor het in behandeling nemen en tijdig besluiten over aanvragen van eventueel benodigde vergunningen en ontheffingen waar de provincie Noord-Holland bevoegd gezag voor is. En zal er op toezien dat de inspraak vanuit de regio in de planvorming wordt meegenomen. De minister voor Klimaat&Energie blijft, in samenspraak met de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, het bevoegd gezag voor de ruimtelijke inpassing.

Toon meer

Peter Rus

Peter Rus is sinds januari 2023 werkzaam bij Regio Noordkop als journalist. Hij is bereikbaar via peter@regionoordkop.nl en via 0625487127.

Wellicht ook interessant

Back to top button