Hollands KroonPolitiek

Gemeenteraad Hollands Kroon geeft groen licht voor verduurzaming

"We kunnen niet besluiten het niet te doen"

Advertentie:

Anna Paulowna – De gemeenteraad van Hollands Kroon heeft eerder deze week in haar raadsvergadering unaniem het programma Duurzaamheid aangenomen. Wat betekent dit concreet voor alle inwoners en ondernemers van Hollands Kroon? Wat gaat precies veranderen? En wanneer? Eén ding is duidelijk: er is tijd om deze veranderingen door te voeren. Met een peildatum van 1990 als uitgangspunt, diverse doelstellingen die in 2030 gerealiseerd dienen te zijn en een einddatum in 2050 liggen met programma Duurzaamheid nu een visie en doelstellingen vast voor de eerste twee jaar (2020-2022).

Zomaar een paar opmerkingen van diverse raadsleden tijdens de vergadering. “Er zijn ruim voldoende kansen om op slimme manieren verder te verduurzamen. In elk geval geen zonneweides op agrarische grond”, zo vindt Ruiter van de VVD. Voor raadslid Buczynski van de PvdA had het programma Duurzaamheid nog scherper aangezet mogen worden. “Wat de invulling van het programma betreft, had er meer ambitie in gemogen. Waarom geen verplichting om duurzaam te bouwen?  Koppel stenen aan groen”, zo is zij van mening.

Van der Klugt van het CDA  heeft daar een heel andere gedachte over. “De vier programmalijnen zijn afzonderlijk al ambitieus, maar staan nu in één programma. We kunnen niet besluiten het niet te doen. Het worden ingrijpende gedragsveranderingen. We kunnen nu niet bedenken wat er allemaal gaat veranderen. Het wordt niet gemakkelijk. Niet aan beginnen? Nee! Juist zo snel mogelijk beginnen.” Ondanks de verschillende gedachten van raadsleden schaarden zij zich allemaal achter het Programma Duurzaamheid, inclusief de aanname van een amendement dat geen zonneweides op de agrarische grond van Hollands Kroon toestaat.

Wereldwijde afspraken
Het programma Duurzaamheid van de gemeente Hollands Kroon is een klein onderdeel in de wereldwijde doelstelling om de uitstoot van CO2 te verminderen en klimaatveranderingen tegen te gaan. Het programma voert terug naar het klimaatakkoord van Parijs van de Verenigde Naties uit 2015, waarin ook Nederland heeft beloofd de mondiale temperatuurstijging te beperken. Met alle landen is afgesproken dat in 2030 maar liefst 40 procent minder CO2-uitstoot dient te zijn dan in 1990 (peildatum). Een van die maatregelen die Nederland doorvoert, maximaal 100 kilometer op snelwegen, gaat deze maand in.

De Nederlandse regering heeft deze wereldwijde afspraken gegoten in het nationaal Klimaatakkoord. Naast de overheid in al haar lagen (rijksoverheid, provincies en gemeenten) is het akkoord mede gesloten met bedrijven en maatschappelijke organisaties. Dit akkoord is vorig jaar vastgesteld in de Tweede en de Eerste Kamer. Ook de waterschapen staan achter dit akkoord, dat bestaat uit meer dan 600 maatregelen om de uitstof van broeikassen tegen te gaan. Alle Nederlandse gemeenten zullen op lokaal niveau hun eigen programma met een visie, strategie en aanpak maken waarbij de afspraken uit het Klimaatakkoord leidend zijn en daadwerkelijk worden nagekomen.

Wat houdt het lokale programma in?
Gemeente Hollands Kroon heeft met programma Duurzaamheid een eerste stap genomen om te voldoen aan deze afspraken uit het Klimaatakkoord. Het lokale programma bestaat uit vier onderdelen. In officiële termen worden deze benoemd als energietransitie, klimaatadaptatie, circulaire economie en biodiversiteit. Het programma geeft met name aan wat in deze gemeente gebeuren moet om bij te dragen aan het landelijk aangenomen Klimaatakkoord.

Elk van deze onderdelen kent een ander tijdsbestek voor het realiseren van doelen, maar ook andere samenwerkingsverbanden en uitvoering. Voor het laatste onderdeel, biodiversiteit, wordt momenteel nog gewerkt aan een plan (Deltaplan Biodiversiteit) wat eind deze maand in de raadsvergadering ter sprake komt. Vervolgens zal dit plan worden opgenomen in het programma Duurzaamheid. Tot slot moet ook nog een Plan van Aanpak worden besproken en aangenomen. Hierin staat beschreven hoe de gemeente Hollands Kroon de plannen daadwerkelijk denkt te gaan realiseren en wat de kosten van uitvoering van het programma zijn.

Energietransitie
Bij het onderdeel energietransitie wil Hollands Kroon het gebruik van energie door inwoners en ondernemers verminderen, bijvoorbeeld door het isoleren van gebouwen. Verder zullen fossiele brandstoffen als gas en olie op termijn worden ingeruild door andere energiebronnen als zon, wind of water. De zogenaamde duurzame energiebronnen. Tot slot: als fossiele brandstoffen gebruikt blijven worden, dan veel efficiënter, want aan deze energiebron komt een keer een eind.

De gemeente zelf heeft als doelstelling om in 2030 een wagenpark te hebben wat rijdt op duurzame brandstof en dat 50 procent van haar gebouwen haar eigen energie opwekt en gebruikt (energieneutraal). Verder is het streven dat de helft van de dorpen binnen de gemeente in 2030 een eigen energiecoöperatie heeft opgericht. Tot slot wordt in samenspraak met eigenaren van vastgoed, bewoners, netbeheerders en medeoverheden eind 2021 een stappenplan per wijk gepresenteerd wanneer Hollands Kroon aardgasvrij wordt en huishoudens dus losgekoppeld gaan worden van de gaskraan.

Klimaatadaptatie
Dit onderdeel uit het programma heeft betrekking op de gevolgen van klimaatveranderingen. Extreme regen en toenemende hitte kunnen zorgen voor veel schade. Het doel is wateroverlast, maar ook watertekort en hittestress te voorkomen. Het bewustzijn bij inwoners en organisaties wil de gemeente vergroten, bijvoorbeeld door meer groen in de eigen tuin of industriegebieden en tegels vervangen voor groen. De gemeente zelf gaat klimaatrobuust handelen: bij elke beslissing zal het gevolg voor het klimaat worden meegewogen.

Voor dit onderdeel van het programma Duurzaamheid is een samenwerking aangegaan met de gemeenten Schagen, Den Helder, Texel, de provincie Noord-Holland en het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Dit alles moet leiden dat in 2050 Hollands Kroon een klimaatbestendige en waterrobuuste inrichting heeft, waarbij klimaatverandering een minimale invloed heeft op de leefbaarheid, gezondheid en welzijn, maar ook de economie.

Circulaire economie
In plaats van het bewerken van grondstoffen tot een product, dat vervolgens gebruikt en weggegooid wordt, zullen in de toekomst nauwelijks nog producten worden weggegooid. Restafval zal niet meer bestaan. Althans, de intentie is om producten na gebruik allemaal te recyclen (herproduceren en opnieuw gebruiken, de zogenaamde circulaire economie). Op deze manier wordt het milieu ontzien.

Hollands Kroon wil in 2030 het gebruiken van mineralen, fossiele brandstoffen en metalen met 50 procent verminderen. In 2050 zal niet alleen in Hollands Kroon, maar in heel het land sprake zijn van een circulaire economie. Ook in dit onderdeel worden regionaal de krachten gebundeld.

Biodiversiteit
Biodiversiteit geeft met de aanwezigheid van planten, dieren en micro-organismen aan hoe groen een gemeente is. Hoe hoger de biodiversiteit, hoe beter de leefomgeving en bovendien een afname van CO2. Gemeente Hollands Kroon werkt momenteel nog aan het Deltaplan Biodiversiteit. Eind deze maand zal het aan de raad worden gepresenteerd. Indien de raad akkoord gaat, zal dit plan onderdeel uitmaken van Programma Duurzaamheid.

Hollands Kroon is een voorstander van het inzetten van multifunctioneel groen: groen dat siert, leeft, werkt en meehelpt. Voorbeelden hiervan zijn het aanleggen van vlindertuinen of groendaken. Niet alleen voor overheidsgebouwen of bedrijven, maar ook bij de burgers thuis.

Financiën en verantwoordelijkheid
Programma Duurzaamheid loopt in eerste instantie tot 2022. Elk jaar maakt de gemeente een jaarplan. De kosten die hiermee gemoeid gaan, worden gedekt door beschikbare financiële middelen vanuit de gemeenteraad en subsidies van de provincie Noord-Holland en het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Het voorstel is om bij de jaarstukken 2019 een nieuw te vormen reserve, energietransitie, op te nemen. Vooralsnog is voor 2020 begroot dat de financiën voor het programma Duurzaamheid € 481.000,- zijn.

De bestuurlijke verantwoordelijkheid voor dit programma ligt bij wethouder Meskers. Wethouder Groot is bestuurlijk verantwoordelijk voor de deelonderwerpen klimaatadaptatie en biodiversiteit.

Toon meer

Redactie Regio Noordkop

Onder 'Redactie Regio Noordkop' staan door de redactie zelf geschreven berichten, maar ook artikelen die ons door derden zijn aangeleverd, zoals (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke. Ook iets melden? Stuur een bericht aan nieuws@regionoordkop.nl. De redactie is telefonisch te bereiken via 0223-684609. Het bezoekadres is Torplaan 4, 1785BA Den Helder. Loop gerust binnen, de koffie staat klaar!

Wellicht ook interessant

Back to top button