Den HelderPolitiek

Raadsvoorstel verduurzaming medio 2020 verwacht

Den Helder – De raadsleden van de gemeente Den Helder zijn recent geïnformeerd door het college van B&W over de voortgang van de verduurzaming van de gemeentelijke organisatie. Zowel in het wagenpark, het gemeentelijk vastgoed als de openbare verlichting zijn stappen gemaakt die gericht zijn op het verminderen van CO2-uitstoot. Aan het eind van het tweede kwartaal hoopt B&W een raadsvoorstel te kunnen voorleggen over de voortgang van verduurzaming binnen de gemeente en de daarbij behorende financiële cijfers.

Op verschillende manieren is de afgelopen periode door de gemeente Den Helder gewerkt aan het verder doorvoeren van het reduceren van CO2-uitstoot. Zo is in de raadsvergadering van 6 november 2019 een motie aangenomen die het versneld realiseren van een gemiddeld energielabel B voor het vastgoed mogelijk maakte. Tevens is in die bewuste vergadering een amendement aangenomen die moet zorgen voor 5% energiebesparing conform de CO2-ladder.

Op de raadsinformatieavond energieneutraal zijn de raadsleden mondeling bijgepraat over de stappen die nodig zijn om de motie en het amendement te beantwoorden. B&W hoopt in het laatste deel van het tweede kwartaal van 2020 een raadsvoorstel te kunnen aanbieden over de uitwerking van doelstellingen die in de motie en het amendement zijn vastgelegd. Daarnaast volgt een overzicht van de financiële consequenties.

Verduurzaming wagenpark 
Het gebruik van het wagenpark is onderdeel van de bedrijfsvoering van de gemeente Den Helder. Om die reden wordt niet primair ingezet op reductie van het aantal gereden kilometers, maar op het inzetten van schoon vervoer, waarmee de gemeente hoopt bij te dragen aan het realiseren van een CO2-reductie van 15% in 2022.

“Voor het groot materieel zijn wij bezig met de installatie van een blauwe dieseltanker op de Ambachtsweg 25. Blauwe diesel is brandstof met een 90% lagere CO2-uitstoot en stoot ook nog eens 33% minder roet en fijnstof uit dan normale diesel. Voor de langere termijn onderzoeken wij of wij met het groot materieel kunnen aansluiten op het waterstofproject van de Port of Den Helder”, aldus het college.

De gemeente Den Helder telt daarnaast  momenteel vijftien kleinere voertuigen op de diverse gemeentelijke locaties, waarvan vier elektrische auto’s. Bij de nieuwe aanbesteding, die in het najaar van 2020 wordt opgestart en in december 2021 geëffectueerd moet zijn, is het uitgangspunt voertuigen aan te schaffen waarbij de aandrijving geen schadelijke uitstoot veroorzaakt (zero emission voertuig). Voor het verder verduurzamen van het wagenpark is extra budget nodig ten opzichte van het huidig beschikbare budget. Dit in verband met de hogere kosten van een zero emission voertuig ten opzichte van een benzineauto.

Gemeentelijk vastgoed
Voor het gemeentelijk vastgoed zijn al enkele stappen ondernomen. Zo is de verduurzaming van de Sportlaan 10 (gymzaal) en de Ambachtsweg 25 (gemeentewerf) in gang gezet. Voor de Sportlaan 10 heeft de gemeenteraad een investeringskrediet toegekend. Voor de Ambachtsweg is de ambitie van nul-op-de-meter het uitgangspunt.

“Voor de resterende 22 panden die energielabelplichtig zijn en behoren tot onze kernportefeuille verduurzaming wordt per pand gewerkt aan een integrale aanpak van het verduurzamingsvraagstuk. Daarbij wordt rekening gehouden met het pand zelf, de wensen van de huurders en het huidig/toekomstig gebruik. Vervolgens wordt per pand een verduurzamingsvoorstel opgesteld, dat inclusief budgetaanvraag in juni aan de gemeenteraad wordt voorgelegd.  Ook gaan we het uitgewerkte scenario aan de raad overleggen om onze kernportefeuille verduurzaming versneld naar gemiddeld energielabel B te brengen.”

Openbare Verlichting
Om 5 % energiebesparing per jaar op de openbare verlichting te realiseren, werkt het college momenteel aan een voorstel waarin zij met diverse projecten inzet op verLEDden en het behalen van de energiebesparing van 5%. “We zetten in op projecten waarbij armaturen met een hoog energieverbruik worden vervangen.” In het raadsvoorstel van juni informeert B&W de raad ook over de verwachte energiebesparing in kWh en de verwante kosten. De bedoeling is dat medio 2020 door de gemeenteraad een besluit wordt genomen over de uitwerking van de ambities die met de motie en het amendement zijn aangenomen. Een uitvoeringsplan en  een inschatting van de financiële consequenties maken onderdeel uit van dit besluit.

Toon meer

Redactie Regio Noordkop

Onder 'Redactie Regio Noordkop' staan door de redactie zelf geschreven berichten, maar ook artikelen die ons door derden zijn aangeleverd, zoals (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke. Ook iets melden? Stuur een bericht aan nieuws@regionoordkop.nl. De redactie is telefonisch te bereiken via 0223-684609. Het bezoekadres is Torplaan 4, 1785BA Den Helder. Loop gerust binnen, de koffie staat klaar!

Wellicht ook interessant

Back to top button