Den HelderPolitiek

Kadernota 2021 roept vragen op bij gemeenteraad

Den Helder – De Kadernota 2021 heeft bij meerdere partijen vragen opgeroepen. De Seniorenpartij, Stadspartij Den Helder, GroenLinks, PVV en VVD legden het college samen 95 vragen voor op het gebied van leefbaarheid, bestuurlijke vernieuwing, financiën, duurzaamheid, de zorgzame en vitale gemeente.

De Seniorenpartij vroeg B&W waar de seniorenwoningen bleven. De Stadspartij trok de vraagstelling breder en informeerde naar de woonmogelijkheden voor specifieke doelgroepen, waarbij rekening wordt gehouden met een niet al te hoog besteedbaar inkomen. Het college gaf aan de totale kwaliteit en omvang van woningen in Den Helder te willen verbeteren, waarbij de Woonvisie hiervoor het kader aangeeft. In overleg met woningbouwcorporaties is aandacht voor woningen voor doelgroepen zoals jongeren, ouderen, beschermd en begeleid wonen voor personen uit de maatschappelijke opvang. Het college laat weten dat Woningstichting Den Helder op dit moment op de vraag naar sociale huurwoningen voor alle doelgroepen goed aan kan.

Pilot Waterkeringsweg
De Stadspartij Den Helder verwijst naar een pilot voor alternatieve energiebronnen gericht op aardgasvrij in combinatie met de ontwikkeling van een pilot voor de Waterkeringsweg. B&W: “Momenteel wordt onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van een warmtenet Den Helder. In dit onderzoek wordt De Schooten meegenomen als eerste wijk om aan te sluiten. Elke gemeente moet vóór eind 2021 een warmtevisie hebben vastgesteld, waarin wordt aangegeven wat de alternatieve warmtevoorziening wordt per buurt als er géén aardgas meer is.”

In Nederland is een programma pilots aardgasvrije wijken, waarvan een tweede tranche per 1 mei 2020 is gesloten. Gezien het bovenstaande heeft Den Helder even overwogen of De Schooten aangemeld moest/kon worden als pilot aardgasvrije wijk voor de tweede tranche. Dit bleek niet haalbaar te zijn. De wens blijft om dit wel weer voor een volgende tranche (waarschijnlijk eind van 2020) te doen. Bewonersparticipatie is een absolute eis bij het indienen van een dergelijke pilot. B&W noemt dat logisch: “Een energietransitie doorvoeren in wijken kan niet zonder de samenwerking met bewoners.”

Armoede, werk en uitkeringen
“Mensen zijn arm wanneer ze gedurende langere tijd niet de middelen hebben voor de goederen en voorzieningen die in hun samenleving als minimaal noodzakelijk gelden.” Zo definieert het college het begrip armoede waarbij zij verder aangeeft dat de toegang voor de voedselbank in lijn is met deze definitie. De VVD vraagt naar meer uitleg over de “netto arbeidsparticipatie” van 65% en of het dus aannemelijk is dat op dit moment 65% van de inwoners van Den Helder tussen de 18 en 65 jaar een baan heeft. B&W geeft aan dat  alle inwoners  in de leeftijd van 15 tot 75 jaar met een betaalde baan hiertoe gerekend wordt.

Het doel van de gemeente is breder dan alleen het aantal bijstandsgerechtigden verminderen, namelijk dat Den Helder minder bijstandsgerechtigden telt én minder werklozen. “Door bijvoorbeeld ook jongeren zonder een bijstandsuitkering te begeleiden naar betaald werk of een opleiding, waardoor de kans op duurzame arbeid vergroot wordt.”

Onderwijs 
Het verbeteren van onderwijs vindt B&W een taak voor de schoolbesturen. Wel geeft zij aan dat dit voor verbetering vatbaar is. “Bij Scholen aan Zee heeft het Lyceum aan Zee een kwalificatie zeer zwak. Het is van belang dat de enige aanbieder van voortgezet onderwijs in Den Helder kwalitatief goed onderwijs aanbiedt. Als onderdeel van het verbeterplan wordt voor de gehele scholengemeenschap een verbrede scholengemeenschap voorgesteld. Onderdeel hiervan is het realiseren van de leerlingenlounges, waarvoor een bijdrage wordt gevraagd van 50% van de kosten gedurende de pilot.”

Hondenpoep, vijver Heiligharn en rotonde Nieuw Den Helder
De Stadspartij informeerde naar het aantal afvalbakken binnen de gemeentegrenzen ‘omdat de aanwezigheid van de bakken het opruimen van hondenpoep stimuleert’. Het college is het daarmee eens en belooft op plekken waar veel mensen met honden lopen en waar weinig bakken aanwezig zijn deze aan te vullen. Ook wijst B&W op de mogelijkheid om een afvalbak te adopteren, alsook op de toename van de ondergrondse containers voorzien van zwerfvuilklepjes.

Het college geeft ook aan dat het blauwalgprobleem in de vijver Heiligharn in De Schooten aangepakt gaat worden. Bij warm weer is door zuurstoftekort sprake van blauwalg in de vijver. “De oplossing voor blauwalg zit in realiseren van doorstroming en/of vergroenen, beide zijn op deze locatie haalbaar”, aldus B&W.

Het vervangen van het kruispunt door een rotonde op de locatie J. Verfailleweg / Waddenzeestraat / Seringenlaan in Nieuw Den Helder riep vragen op bij de Seniorenpartij, die meent dat het voor voetgangers, ouderen en schoolgaande kinderen gevaarlijker wordt om over te steken. B&W ziet dit anders. “Een rotonde is de meest veilige kruispuntoplossing voor alle weggebruikers. Bij de uitwerking ervan houden we rekening met goede voetgangersoversteekplaatsen, zoals die bij veel andere rotondes in deze gemeente het geval is.”

Toon meer

Redactie Regio Noordkop

Onder 'Redactie Regio Noordkop' staan door de redactie zelf geschreven berichten, maar ook artikelen die ons door derden zijn aangeleverd, zoals (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke. Ook iets melden? Stuur een bericht aan nieuws@regionoordkop.nl. De redactie is telefonisch te bereiken via 0223-684609. Het bezoekadres is Torplaan 4, 1785BA Den Helder. Loop gerust binnen, de koffie staat klaar!

Wellicht ook interessant

Back to top button