Den HelderPolitiek

Nog twee vrouwen voelen zich onjuist benaderd door Bazen, List mist actie door burgemeester

Discutabel gedrag Kees Bazen al langer onderwerp van gesprek

Advertentie:

Den Helder – Hoewel er geen strafrechtelijk onderzoek komt naar de gedragingen van Kees Bazen richting voormalig partijgenoot Nancy List, is de zaak volgens laatstgenoemde daarmee niet afgedaan. List neemt het de burgemeester kwalijk dat er geen actie wordt ondernomen. Een andere vrouw, die anoniem wil blijven, deed anderhalve maand voor de aangifte van List bij de politie al melding van grensoverschrijdend gedrag door Bazen. Een derde vrouw meldt een incident uit het CDA verleden van Bazen.

List voelt zich genoodzaakt de pers op te zoeken, omdat de burgemeester en de gemeenteraad niks doen: “Dat er voor de politie geen aanleiding is om een nader onderzoek in te stellen wil natuurlijk helemaal niet zeggen dat de heer Bazen onschuldig is”, zegt List. “Het zegt hooguit dat de politie juridisch gezien geen strafbaar misdrijf ziet in zijn intimiderende gedrag. Ook is niet gezegd dat het niet heeft plaatsgevonden. Integendeel, het gedrag van Bazen is breed bekend binnen de gemeenteraad en daarbuiten. Dit is mij door verschillende collega-raadsleden en vrouwen die met hem te maken kregen bevestigd.”

Discutabel gedrag
Navraag bij meerdere raadsleden die de afgelopen jaren met Bazen hebben samengewerkt wijst uit dat zijn omgangsvormen door sommigen als discutabel worden gezien: “Niemand wist dat het zo ver ging, maar het is bekend dat hij wel eens een grens overschrijdt”, was één van de reacties. Anderen geven aan zelf geen vormen van grensoverschrijdend gedrag te hebben ervaren. Hij wordt door hen beschreven als gedreven en amicaal. Geen van de gesproken raadsleden wil zijn- of haar naam verbinden aan de kwestie.

De voorzitter van de oude partij van Bazen, het CDA, gaf kort na de aangifte van List aan dat er in de tijd dat Bazen voor hen in de raad zat nooit meldingen van ongepast gedrag zijn binnengekomen. Een andere hoge functionaris binnen de lokale afdeling van de christendemocraten laat nu echter weten dat het gedrag van Bazen op sommige momenten discutabel was. Het algemene beeld dat blijkt uit de rondvraag is dat hij, vooral op feestelijke bijeenkomsten waar drank werd geschonken, wel eens schuine opmerkingen maakte die niet altijd gewaardeerd werden.

Seksuele opmerkingen en betasting
Nadat List naar buiten kwam met de beschuldigingen aan het adres van Bazen is zij benaderd door een andere vrouw die actief is binnen de Helderse politiek. In correspondentie tussen de twee geeft de anonieme bron (naam bekend bij de redactie) aan dat Bazen haar ook op ongepaste manier heeft benaderd en een intieme vraag heeft gesteld. “Ik gaf toen als antwoord: Dat vraag je toch niet aan mij. Dat moet je aan mijn man vragen.”

Bazen zou dit vervolgens ook hebben gedaan, wat leidde tot een ruzie. Het verhaal is door de bron bevestigd. Uiteindelijk is de kwestie binnen de Helderse politiek afgedaan als een interne zaak, de vrouw in kwestie heeft nagedacht over het doen van aangifte, maar besloot daar vanaf te zien. “En nu speelt hij in de krant de onschuldige. Walgelijke vent. Eikel hoort niet thuis in de politiek”, zo sluit de vrouw af tegen List. Volgens de vrouw heeft Bazen zich verontschuldigd voor het incident.

Een derde vrouw, die ook anoniem wil blijven (naam bekend bij de redactie), deed kort nadat Bazen uit de Seniorenpartij werd gezet en nog vóór de aangifte van List al melding van ongepast gedrag bij de politie. Haar werd gevraagd om bij herhaling aangifte te doen: “Met name in campagnetijd heb ik mij hoogst ongemakkelijk en onveilig gevoeld. Kees Bazen benaderde mij met lichamelijke aanrakingen op een manier zoals dat niet hoort. Steeds als ik Bazen tegenkwam was ik op m’n hoede want ik werd te pas en te onpas lichamelijk betast, waarbij Bazen grof seksueel getinte opmerkingen maakte.”

De vrouw geeft aan dat zij vanwege het gedrag van Bazen heeft overwogen te stoppen met haar politieke activiteiten. Sinds het doen van de melding en het uit de partij zetten van Bazen is er geen sprake meer geweest van ongewenst gedrag, maar de situatie blijft voor de persoon in kwestie erg vervelend gezien het noodgedwongen aanhoudend contact in de politieke arena. Omdat nooit iets is gedaan met de melding, het incident uit het verleden en de aangifte is er volgens List sprake van een onveilige werkomgeving in de gemeenteraad van Den Helder.

Bazen schuldbewust?
Uit verstuurde WhatsApp berichten van kort na de verkiezingen, welke zijn ingezien door de redactie, geeft Bazen zelf aan dat hij nog voor de melding bij de politie en de beschuldigingen door partijgenoot List, door meerdere vrouwen is aangesproken op zijn gedrag. Bazen reageert schuldbewust: “Ik ben door een aantal dames aangesproken op mijn gedrag en daar hebben ze gelijk in. Er was op dat moment een reden voor.” Het is niet duidelijk om welk soort gedrag het hier specifiek gaat.

Uit de correspondentie blijkt ook dat er veel interne problemen waren bij de Seniorenpartij. Er was onder meer ontevredenheid over hoe List haar rol als fractievoorzitter invulde. Bazen heeft hier meerdere keren berichten over verstuurd. In een ander bericht geeft hij toe daarbij grenzen te hebben overschreden: “Het is niet zo bedoeld geweest en mogelijk verkeerd overgekomen door mijn prestatiedrang om iedereen te activeren en de stemmers aan onze partij te binden. Ik wil daarbij mijn excuses maken naar iedereen die ik daarbij onbedoeld heb beledigd.”

Bazen ontkent
Sinds de Seniorenpartij bekend maakte dat Bazen uit de partij werd gezet wegens grensoverschrijdend gedrag heeft hij alle aantijgingen ontkend. Gevraagd naar een reactie op het bovenstaande verhaal reageert Bazen als volgt:

“Amicaal ja, maar grensoverschrijdend nee. Ik ben gewaarschuwd dat ik mij moest schikken anders zou dat consequenties hebben, deze bedreigingen lijken zich nu te manifesteren in een karaktermoord. Ik zou willen dat er een breder onderzoek komt zodat deze leugens stoppen. Het is tijd om alle betrokkenen te onderwerpen aan een diepgaand integriteitsonderzoek.

Dat ik naar haar financiële situatie heb gevraagd komt voort uit het feit dat ze onder bewind staat. Ze wilde hier geen inzage in geven en niemand kan daardoor uitsluiten dat ze grote schulden heeft bij spelers in het Helderse. Een raadslid dient zonder last of ruggespraak te kunnen stemmen en daarom wilde ik hier duidelijke afspraken met haar over maken teneinde verdere problemen voor haar te voorkomen. Dat ze dit nu afschildert als ‘zwartmaken’ is pertinent onjuist, want ik ben hiermee niet naar buiten gekomen. Dat is wethouder Remco Duijnker, tevens voorzitter van de Seniorenpartij geweest. Dat is dezelfde man die haar aanspoorde om op haar handen te gaan zitten tijdens de laatste tien dagen van de verkiezingscampagne, terwijl een aantal mensen zich uit de naad werkten voor een goed resultaat.

Het is me nog steeds een raadsel hoe mevrouw List dacht meer stemmen te winnen door niets te doen. Ik vind het ook nog al wat dat een wethouder klakkeloos aantijgingen overneemt zonder er een onderzoek naar te willen doen. Dat is van een bedenkelijk niveau, wanneer je als ambtsdrager zo denkt te kunnen functioneren.

Dat ik haar daarop duidelijk heb aangesproken wordt mij nog steeds nagedragen. Blijkbaar is ze hierdoor diep geraakt want ze is een persoonlijke hetze gestart. Daar heeft ze dan blijkbaar wel energie en tijd voor want voor de rest heeft ze op twee interviews na niets laten zien. De mensen die wel keihard hun best deden werden kort na de verkiezingscampagne beloond door hun commissie lidmaatschap te ontnemen en dat kon ik niet toestaan.

Deze zeven mensen zien met lede ogen aan hoe mevrouw List maar door blijft gaan met mijn naam te beschadigen en hiermee natuurlijk ook hun reputatie feitelijk probeert aan te tasten. Ik hoopte dat deze laster zou stoppen door er niet op in te gaan, maar blijkbaar weet ze van geen ophouden. Ze probeert me nu op allerlei manieren te ‘framen’, maar de meesten weten gelukkig dat ze een historie heeft van halfbakken rechtszaken. Niet iedereen is hier echter van op de hoogte vandaar dat ik nu toch een reactie geef.

Ik had ook met de burgemeester afgesproken dat we niet via de media zouden communiceren, maar blijkbaar heeft hij hier geen vat op en krijgt hij ook een veeg uit de pan van mevrouw List. Ik ben het wel eens met meerdere raadsleden om deze zaak uitvoerig te onderzoeken, want dan zal blijken dat haar aantijgingen op fantasie zijn gebaseerd.

Ik heb me inderdaad een keer verontschuldigd om te zorgen dat er geen drama gemaakt werd terwijl het feitelijk nergens over ging. Het is echter heel normaal om iemand aan te spreken over de manier van campagne voeren en gebrek aan actie als diegene zich niet aan de afspraken houdt. Dat heb ik toen ook gedaan. Achteraf gezien had ik me hier nooit voor moeten verontschuldigen, want dit wordt nu heel anders uitgelegd.

Het verhaal over wat ik zogenaamd gezegd zou hebben tegen ’twee anonieme personen’ is pertinent onjuist. Mevrouw List realiseert zich blijkbaar niet dat haar beweringen ongeloofwaardig zijn nu de politie heeft geconstateerd dat er geen aanleiding is tot onderzoek. Blijkbaar denkt ze mee te kunnen liften op de nationale trend van aangiftes over zaken die wel ergens over gaan. Dat is schadelijk voor vrouwen die echt iets is overkomen en dat neem ik haar wel kwalijk.

Om te voorkomen dat ze maar blijft komen met leugens, is het nodig om nu een diepgaander onderzoek te plegen zodat voor iedereen duidelijk wordt dat dit een lastercampagne is. Ze verwart de aansporing tot een verkiezingscampagne met een lastercampagne. Misschien kan iemand haar nog eens uitleggen wat het verschil is. Ik zou graag zien dat de zaak opgehelderd gaat worden zodat we deze raadsperiode kunnen doen waar we voor aangesteld zijn.”

Steun uit fractie Bazen
Meerdere huidige partijgenoten van Bazen ondersteunen het verhaal van hun fractievoorzitter volledig. Zij geven aan in de samenwerking met Bazen nooit negatieve ervaringen te hebben gehad. Ook herkennen zij de verhalen uit de campagneperiode en kort na de verkiezingen niet. Het is volgens hen tekenend dat zeven leden van de Seniorenpartij Bazen zijn gevolgd toen hij uit de partij werd gezet. De meldingen over grensoverschrijdend gedrag zijn volgens de partijleden het resultaat van een situatie waarin Bazen List heeft aangespoord zich actiever in te zetten voor de partij. Zij raden publicatie van dit bericht af, omdat er volgens hen op korte termijn juridische stappen worden genomen naar aanleiding van de beschuldigingen.

Burgemeester Jan de Boer weigert te reageren op de kwestie. Ook geeft hij geen inzage in zijn eigen betrokkenheid bij het vinden van een oplossing: “De burgemeester doet geen mededelingen over gesprekken die hij heeft met raadsleden. Hij gaat ook niet over kwesties die binnen een partij zelf spelen en laat het daarbij”, aldus zijn woordvoerder. Aan de fractievoorzitters laat De Boer weten geen onderzoek te zullen instellen naar de situatie. De reden daarvoor is medegedeeld aan de betrokkenen. De burgemeester geeft daarbij aan dat hij denkt dat de kwestie achter de rug is: “Ik betreur de huidige gang van zaken en ga er oprecht vanuit dat mogelijke misverstanden verleden tijd zijn.”

Disclaimer
Voor bovenstaand artikel is zeer zorgvuldig met alle informatie omgegaan. De anonieme bronnen zijn bij de auteur met naam en toenaam bekend. De schrijver heeft zelf oorspronkelijke appjes, mails en andere informatie ingezien (dus niet via doorsturen of screenshots, juist omdat daarmee te sjoemelen valt), om zichzelf volledig te vergewissen van het feit dat het geen gefabriceerde informatie was. De anonieme bronnen zijn gesproken en geven aan achter hun verklaring te staan. De politie weigerde helaas een toelichting te geven op de vraag waarom niet tot verder onderzoek is besloten na een melding en een aangifte.

Toon meer

Stijn Vos

Stijn Vos is werkzaam als politiek verslaggever bij Regio Noordkop. E-mail: stijn@regionoordkop.nl

2 reacties

 1. Deze casus lijkt sterk op het scenario wat werd toegepast op oud Wethouder Geurt V. Spreken we hier van kopieergedrag?
  Was mevrouw List toentertijd niet de maîtresse van oud wethouder Geurt V.? En was zij niet samen met huidig Wethouder Duijnker betrokken in een verdedigende rol? Ook Geurt V, zou iemand tegen de muur hebben aangezet, en grensoverschrijdend gedrag vertoont bij twee vrouwen. Ook toen bleek er achteraf niets aan de hand te zijn en is Geurt V onnodig zijn functie verloren.

  Maar er zijn meer aangiften gedaan door mevrouw List. (Aangifte werden aangekondigd in krant. Niet controleerbaar of deze aangiften ook zijn gedaan)
  Henk van K. zou deze dame per mail hebben bedreigt, wat nooit is bewezen. Maar binnen de gemeenteraad van Den Helder, moesten meteen protocollen komen zodat Mevr. List sneller aangifte kon doen.

  Hoe zat het ook al weer met de buurman van mevrouw List?

  Het OM ziet geen reden voor nader onderzoek of vervolging inzake de beschuldigingen richting haar oud fractiegenoot.
  Blijkbaar heeft mevrouw List nooit gehoord van artikel 27 van het Wetboek van Strafvordering “onschuldpresumptie”. Waarin staat dat je onschuldig bent tot het tegendeel is bewezen. Niet mevrouw List, maar alleen het OM gaat over mogelijke vervolging en de rechter gaat in Nederland over een wel of niet bewezen schuldvraag.

  Mevrouw List wil een publiekelijke veroordeling van haar oud fractiegenoot. Haar “Trial By Media” is niet alleen schandelijk, maar ook een wetsovertreding binnen het strafrecht. De wetsovertreding staat in Artikel 261 (in tweede) Wetboek van Strafrecht, sub 1, 2 en 3.

  Als mevrouw List dan zo nodig een veroordeling wil zien, doe dan aangifte van de wetsovertreding Artikel 261 (in tweede) Wetboek van Strafrecht, sub 1, 2 tegen uw huidige wethouder Duijnker. Die heeft laten “lekken” dat mevrouw List onder bewind zou staan.

  Waar zijn de raadsleden uit de nieuwe coalitie? Uw collega is onschuldig omdat het tegendeel niet is bewezen!
  Wilt u echt 4 jaar verbonden zijn met raadslid List en Wethouder Bedrog (Duijnker), die een collega door het slijk proberen te halen?
  Is de onschuldpresumptie u wel wat waard? Ondermijning van de Rechtstaat kunt u nooit accepteren als u het vertrouwen wilt hebben van ons als burgers.

 2. Op 6 juli jl. staat op deze site: Den Helder – Het aantal mensen dat aangeeft veel vertrouwen te hebben in het gemeentebestuur van Den Helder is in de afgelopen twee jaar met een procent gedaald: Van 12 naar 11 procent.

  Bazen en List struikelen bijna over elkaar heen in de roep naar een onderzoek, sterker nog een breder onderzoek.

  Beste burgemeester van Den Helder, grijp dit dringende verzoek van deze raadsleden met beide handen aan en regel direct een diepgaand onderzoek. Dat zal vast enige duizenden en misschien zelfs wel tien duizenden euro’s gaan kosten, maar als de uitkomst het vertrouwen in de politiek met 2 of meer % toeneemt is het goed besteed geld lijkt mij!

Wellicht ook interessant

Back to top button