Den HelderPolitiek

Behoorlijk Bestuur stelt onrechtmatigheden jaarrekening aan de kaak

Advertentie:

Den Helder – Naar aanleiding van de informatie die het college van B&W heeft verstrekt aan de gemeenteraad inzake onrechtmatigheden in de jaarrekening van 2019 heeft de fractie van Behoorlijk Bestuur vragen hierover gesteld. De onrechtmatigheden betreffen twee overtredingen van aanbestedingsregels binnen het sociaal domein. Daarnaast loopt binnen het sociaal domein een pilotproject met de GGZ, waarbij de gemeente zich niet heeft gehouden aan de participatiewet en fiscale regelgeving. Tot slot is bij een project onrechtmatige staatssteun verleend.

Het college van B&W geeft in eerste instantie aan dat zij ‘streven naar een actieve informatieverstrekking door de raad te informeren over de door de organisatie zelf gesignaleerde onrechtmatigheden’. Tot nog toe vond de informatievoorziening over jaarrekeningen van de gemeente plaats door middel van het accountantsrapport. Om de raad eerder en tijdig te informeren, heeft het college in maart de raadsleden met een raadsinformatiebrief geïnformeerd en gewezen op de onrechtmatigheden.

Op bepaalde punten geeft de raadsinformatiebrief geen informatie tot in de details om de positie van de gemeente en instellingen niet te schaden en om rekening te houden met de voorschriften van de privacy-wetgeving. Bepaalde vragen van Behoorlijk Bestuur vragen echter wel om die details. Mocht de gemeenteraad deze details wel wensen, ‘zal overleg volgen om na te gaan op welke wijze dat kan worden vormgegeven zonder de positie van de gemeente te schaden’.

Overtreding aanbestedingsregels
De eerste overtreding betreft een aanbesteding voor het versterken van de mogelijkheden om deel te nemen aan de arbeidsmarkt voor een specifieke groep met grote afstand tot de arbeidsmarkt. De opdracht startte in maart 2017 en is verlengd tot februari 2020. Hierbij is geen sprake van overschrijding van de verlengtermijn, maar door de verlening van de opdracht in 2019 is het drempelbedrag overschreden.

Bij de tweede overtreding van aanbestedingsregels gaat het om de inkoop voor dienstverlening voor het minimabeleid van de gemeente. Deze overeenkomst liep vanaf 2009 en is steeds stilzwijgend verlengd. Er is geen sprake  wettelijke verlengtermijn; het gaat om het totaalbedrag van de aanbesteding. Er is geen sprake van een wettelijke verlengtermijn, dus ook niet over de overschrijding daarvan; het gaat om het totaalbedrag van de aanbesteding wat is overschreden.

Pilotproject GGZ 
Binnen het sociaal domein loopt een pilotproject met de GGZ waarbij de gemeente zich niet heeft gehouden aan de participatiewet en fiscale regelgeving. Het betreft hier een voorziening in het kader van de Participatiewet. Het Rijk heeft pilots die de grenzen van de Participatiewet overschrijden in sommige gevallen goedgekeurd. Bij deze pilot doet de gemeente Den Helder mee op verzoek van GGZ NHN en de ministeries van Justitie en Veiligheid, Binnenlandse Zaken en Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Het college laat weten dat alleen de GGZ partner is in deze pilot. “GGZ NHN is op de hoogte van de wijze waarop wij de maandelijkse bijdrage die wij aan de deelnemers van de pilot verstrekken, fiscaal behandelen. Bij de deelnemers is ook een aantal dat een uitkering van het UWV ontvangt. Wij gaan er van uit dat in de informatie-uitwisseling geen overschrijding van de privacy-wetgeving heeft plaatsgevonden.”

Onrechtmatige staatssteun
De onrechtmatige staatssteun zou betrekking hebben op een project in het kader van de uitvoering van de Participatiewet. Voorafgaand aan de verstrekking van de subsidie is geen staatssteuntoets uitgevoerd.

“Hierdoor heeft de verbijzonderde interne controle niet kunnen vaststellen in hoeverre de activiteiten voor het jaar 2019 in overeenstemming met het staatssteunrecht zijn gesubsidieerd. Er is op dit dossier geen aanvullende staatssteuntoets gedaan. Het college heeft geen voornemen om dit op korte termijn wel te doen, omdat een staatssteuntoets achteraf geen toegevoegde waarde heeft. Uiteraard zal dit bij een eventueel nieuw (subsidie)traject met de betrokken partij op voorhand wel worden meegenomen”, zo luidt de reactie van het college van B&W.

Overigens gaf B&W tot slot aan dat ‘wanneer een gemeente onrechtmatig staatssteun verstrekt, er sprake is van een juridisch en financieel risico. Wij gaan hier niet verder op in.”

Toon meer

Redactie Regio Noordkop

Onder 'Redactie Regio Noordkop' staan door de redactie zelf geschreven berichten, maar ook artikelen die ons door derden zijn aangeleverd, zoals (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke. Ook iets melden? Stuur een bericht aan nieuws@regionoordkop.nl. De redactie is telefonisch te bereiken via 0223-684609. Het bezoekadres is Torplaan 4, 1785BA Den Helder. Loop gerust binnen, de koffie staat klaar!

Wellicht ook interessant

Back to top button