Hollands KroonPolitiek

Raadsleden uiten ongenoegen omtrent proces besluitvorming logies-accommodaties

Anna Paulowna – De gemeenteraad van Hollands Kroon heeft tijdens haar laatste vergadering voor het zomerreces ingestemd met de twee principeverzoeken voor de huisvesting van arbeidsmigranten op het Wagenpad 12 in Middenmeer en de Westerweg 27 in Nieuwe Niedorp. De twee verzoeken werden op de agenda geplaatst na een ordevoorstel door fractievoorzitter Jip Pankras van Senioren Hollands Kroon, waarna meerdere partijen hun ongenoegen uitten, omdat in het presidium tot twee maal toe was besloten de voorstellen niet te agenderen.

Bij de aanvraag voor Wagenpad 12 in Middenmeer gaat het om de huisvesting van 80 tijdelijke medewerkers in 40 mobiele woonunits. Een ontwerpbesluit voor permanente logies-accommodaties voor 80 personen ligt momenteel ter inzage. Gedurende de periode van deze procedure en de bouw van deze permanente accommodatie is het de wens om tijdelijk 40 mobiele woonunits te plaatsen.

In totaal zijn al 120 plekken vergund, waardoor 200 personen op dit perceel gehuisvest worden. Dit past binnen het bestemmingsplan indien binnen twee jaar na vergunningverlening nog 30 hectare aan glastuinbouw wordt gerealiseerd, waardoor het bedrijf uit in totaal 100 hectare glastuinbouw bestaat. Per 20 hectare glastuinbouw mogen namelijk maximaal 40 personen gehuisvest worden. De mobiele woonunits moeten binnen vier weken na het gereedkomen van de permanente logies-accommodatie verwijderd worden.

De aanvraag voor logies-accommodatie op de Westerweg 27 in Nieuwe Niedorp is min of meer soortgelijk. Ook hierbij geldt dat in afwachting van de procedure en bouwfase van een permanent grootschalige logiesvoorziening (locatie nog niet bekend) een principeverzoek is ingediend voor woonunits voor maximaal 40 tijdelijke werknemers en voor maximaal tien jaar. Binnen deze tien jaar hoopt de initiatiefnemer een grootschalige logies-accommodatie (200 personen voor het uitzendbureau) te hebben gerealiseerd. Ook deze woonunits dienen na maximaal tien jaar of binnen vier weken na gereedkomen van de grootschalige logies-accommodatie te zijn verwijderd.

Zeer kritische raadsleden
Meerdere fracties konden zich in het geheel niet vinden in de wijze van agenderen van de principeverzoeken. “Onafhankelijk Hollands Kroon is van mening dat niet wordt voldaan aan het BOB-model (Beeldvormend, Oordeelvormend, Besluitvormend, red.). Dat wordt nu niet goed nageleefd, want er wordt niet voldaan aan de B van Beeldvormend. Daarom gaan wij hier niet inhoudelijk op in en zullen wij niet meegaan in besluitvorming”, aldus de fractievoorzitter Alexander Bugel.

Henk van Gameren, fractievoorzitter van Lada, liet weten niet tegen arbeidsmigranten te zijn, mits men de noodzaak kan aantonen en hun verblijf niet verstorend werkt op de leefbaarheid van inwoners in de dorpskernen. “De voorkeur gaat uit naar grootschalige accommodaties in of nabij bedrijventerreinen. Het staat nu op de agenda, maar afspraken en besluiten uit het presidium zijn terzijde geschoven. Wij zullen niet positief instemmen op deze twee principeverzoeken.”

Dorien Sijbenga, fractievoorzitter van Anders! toonde zich als derde partij zeer kritisch op het proces van agenderen. “We hebben niet genoeg tijd voor een zorgvuldige afweging voor de omwonenden. We hebben het altijd over maatschappelijk draagvlak en dat is hier niet aanwezig. Het is niet rijp voor besluitvorming.”

Tot slot voegde ook ChristenUnie zich bij de criticasters. Fractievoorzitter Johan Paul de Groot sprak over behoorlijk bestuur en vroeg zich af of besluitvorming op deze manier legitiem was. “Hoe kan je een zorgvuldig besluit nemen als de informatie ontbreekt?”, zo vroeg hij zich af. Burgemeester Rian van Dam voelde zich genoodzaakt te melden dat de afgelopen dagen meerdere malen gekeken is naar het proces van agenderen en dat de conclusie luidde dat met het agenderen van de principeverzoeken rechtmatig gehandeld werd, conform de Gemeentewet.

Bedenkelijke uitspraak
De woorden van de raadsleden raakte ook wethouder Theo Meskers, waarin hij met name inging op het principeverzoek voor de Westerweg in Nieuwe Niedorp  “Een onbehoorlijk vorm van bestuur. Ik vind het een bedenkelijke uitspraak. Het doet geen recht aan de initiatiefnemers noch aan het college. In februari is een debat gevoerd in deze raad om een grootschalige accommodatie te realiseren voor de Westerweg in Nieuwe Niedorp. Een normaal democratisch proces waarin omwonenden de raad overtuigden het niet te doen. Het is niet terecht om nu te zeggen dat omwonenden aan de kant gezet zijn. Nu ligt er een principeverzoek voor een kleinschaliger accommodatie voor maximaal tien jaar. Zorgvuldig en transparant en omwonenden hebben op juiste wijze kunnen participeren in het traject. Ik doe de toezegging om met omwonenden het gesprek te voeren om aan hun bezwaren tegemoet komen”, zo beloofde de wethouder, die op de vraag van raadslid Jan Eicchorn van GroenLinks ook toezegde dat de permanente loggies-accommodatie niet op de Westerweg 27 in Nieuwe Niedorp zelf wordt gerealiseerd. Aannemelijker mag worden geacht dat deze zal komen op de Valbrugweg 4-6 in ‘t Veld, waarbij nog advies wordt ingewonnen bij de Stichting Agrarische Beoordelingscommissie.

Uiteindelijk werden beide principeverzoeken door de gemeenteraad vastgesteld. Het waren de laatste twee besluiten voor het zomerreces en mogelijk ook de laatste twee besluiten die digitaal besloten zijn door de gemeenteraad van Hollands Kroon. Burgemeester Van Dam sprak de hoop uit de eerstvolgende vergadering weer fysiek met elkaar te kunnen afhandelen. “We hopen dit op een goede en veilige afstand te kunnen organiseren. Plannen hiervoor zijn in de maak om na het zomerreces, vanaf 25 augustus, weer fysiek te kunnen vergaderen”, zo besloot de burgemeester deze vergadering.

Toon meer

Redactie Regio Noordkop

Onder 'Redactie Regio Noordkop' staan door de redactie zelf geschreven berichten, maar ook artikelen die ons door derden zijn aangeleverd, zoals (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke. Ook iets melden? Stuur een bericht aan nieuws@regionoordkop.nl. De redactie is telefonisch te bereiken via 0223-684609. Het bezoekadres is Torplaan 4, 1785BA Den Helder. Loop gerust binnen, de koffie staat klaar!

Wellicht ook interessant

Back to top button