Overige

Letselschade van de werknemer

U denkt dat uw werkgever alles goed voor elkaar heeft. RI&E op orde, BHV geregeld, dat alle apparaten waarmee wordt gewerkt zijn goedgekeurd volgens de geldende NEN-normen. En toch kan het zijn dat uw werkgever aansprakelijk wordt gesteld wanneer u of een van de andere werknemers letselschade oploopt.

Wanneer is uw werkgever aansprakelijk?
Hiervoor moet u weten wat in het wetboek staat. Artikel 658 lid 1: “De werkgever is verplicht de lokalen, werktuigen en gereedschappen waarin of waarmee hij de arbeid doet verrichten, op zodanige wijze in te richten en te onderhouden alsmede voor het verrichten van de arbeid zodanige maatregelen te treffen en aanwijzingen te verstrekken als redelijkerwijs nodig is om te voorkomen dat de werknemer in de uitoefening van zijn werkzaamheden schade lijdt.”

Artikel 658 lid 2: “De werkgever is jegens de werknemer aansprakelijk voor de schade die de werknemer in de uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt, tenzij hij aantoont dat hij de in lid 1 genoemde verplichtingen is nagekomen of dat de schade in belangrijke mate het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de werknemer.”

Zelden sprake van eigen schuld van de werknemer
Ook al heeft u als werknemer slordig gehandeld, door bijvoorbeeld even om te kijken terwijl u met een gevaarlijke klus bezig was, dan nog dient de werkgever in de meeste gevallen uw letselschade te vergoeden. Omdat de rechter ervan uitgaat dat niemand de gehele dag 100% gefocust kan zijn.

Wat moet de werkgever in elk geval doen:

  • Iemand goed inwerken
  • Duidelijke instructies geven
  • Toezien of de instructies worden nageleefd

Stel dat u een uitzendkracht bent en u moet met een zaagmachine werken. Dan moet u heel duidelijk uitgelegd krijgen hoe u het apparaat moet bedienen, u moet op de gevaren worden gewezen en iemand moet voordoen hoe het apparaat werkt. Verder moet u vooral in het begin goed begeleid worden en moet er worden toegezien of u de ontvangen instructies goed naleeft.

Fout van een collega
Ook als uw werkgever eigenlijk zelf niets fout heeft gedaan, kan het nog zijn dat hij aansprakelijk wordt gesteld wanneer u als werknemer letselschade lijdt doordat uw collega een fout maakt. Dit is geregeld in artikel 6:170 van het wetboek. Hierin wordt geregeld dat de werkgever aansprakelijk is voor fouten door ondergeschikten.

Ongeval met vorkheftruck
Dus als een collega met de vorkheftruck over uw voet rijdt omdat hij niet goed uitkijkt, is uw werkgever voor de schade aansprakelijk.

Voorwaarden voor aansprakelijkheid van de werkgever:

  1. De fouten moeten zijn gemaakt tijdens de werkzaamheden
  2. Op de werkplek en
  3. De werkgever moet zeggenschap hebben gehad over die werkzaamheden ten tijde van het ongeval

Eigen schuld werknemer
Uit de praktijk blijkt dat de werknemer ook zelf voor een gedeelte schuld kan hebben aan het ongeval. Bij bedrijfsongevallen doet dit niet ter zake. Als de aansprakelijkheid wordt erkend, dient de gehele schade van de werknemer vergoed te worden, ook al had de werknemer zelf ook schuld, bijvoorbeeld door onoplettendheid.

Schadeposten als gevolg van een bedrijfsongeval

U kunt aan diverse schadeposten denken waaronder:

  • Vergoeding voor het inschakelen van huishoudelijke hulp
  • Verlies aan verdienvermogen als de werknemer arbeidsongeschikt wordt
  • Ziektekosten
  • Schade aan bijvoorbeeld uw telefoon of bril

Letselschade claimen?
Wilt u weten of u uw letselschade kunt claimen naar aanleiding van een bedrijfsongeval? Neem dan altijd contact op met een ervaren letselschadejurist. Deze zorgt ervoor dat de verhouding met uw werkgever goed blijft en kan vanaf het begin de juridische discussie op niveau voeren. Deze juridische kosten dienen door de (verzekeraar van de) werkgever te worden vergoed, zodra vaststaat dat de aansprakelijkheid dient te worden erkend.

Toon meer

Reclame Regio Noordkop

Bovenstaand bericht is aangeleverd aan Regio Noordkop en voor plaatsing is betaald. Regio Noordkop is niet verantwoordelijk voor aard en inhoud van het bericht. Vragen over bovenstaand of soortgelijke berichten? Mail naar hoofdredactie@regionoordkop.nl.

Wellicht ook interessant

Back to top button