Den HelderPolitiek

B&W: “Belang bewoners woonwagenkamp voorop bij intrekken kavel”

Den Helder – Het college van B&W is voorlopig niet bereid om de onlangs ingetrokken kavel op het woonwagenkamp in De Schooten weer beschikbaar te stellen. “Het besluit om de plaats te onttrekken is genomen in het belang van de bewoners en om belangentegenstellingen te voorkomen”, aldus het college in een brief aan de gemeenteraad. Sylvia Hamerslag stelde namens de fracties van Behoorlijk Bestuur en PVV recent schriftelijke vragen over deze kwestie.

Mogelijk dat het college op deze beslissing in de toekomst toch terugkomt. “Het aangekondigde beleid ten aanzien van woonwagenstandplaatsen dient onderbouwd te zijn met een zorgvuldig onderzoek naar de behoefte aan woonwagenplaatsen. Mocht dat onderzoek aanleiding geven om in de toekomst de plaats weer toe te voegen aan het bestand, kan dat onderdeel zijn van de besluitvorming. Maar op dit moment zijn wij niet bereid het perceel weer uitgeefbaar te maken”, aldus B&W, die zelf ook een kandidaat aandroeg voor de opengevallen plek op het woonwagenkamp.

Harmonie
Volgens de fracties die de vragen stelden is de ervaring met deze kandidaat uit Oudkarspel dat deze persoon standplaatsen opkoopt om vervolgens door te verhuren aan arbeidsmigranten. De gemeente geeft aan hiervan niet op de hoogte te zijn geweest. “Voor de huisvesting van arbeidsmigranten wordt separaat beleid opgesteld”, zo voegt zij kort toe.

De fracties menen dat het college afspraken en afgegeven garanties uit het verleden aan bewoners niet langer respecteert. Het college betwist dat. “Zoals uit de voorgeschiedenis blijkt, is er in het verleden onduidelijkheid ontstaan over de toewijzing van standplaatsen bij de woonwagens. De heer Cruijff heeft zich ingezet vanuit de gemeente om tot een oplossing te komen voor de geschillen tussen woonwagenbewoners onderling en de gemeente in het verleden. Dit heeft geresulteerd in een verslag, opgesteld door de heer Cruijff, met afspraken die zijn genotuleerd.”

Deze afspraken zijn niet wettelijk, maar de gemeente wenst in harmonie met de woonwagenbewoners te bezien hoe de beste invulling gegeven kan worden aan het woonwagencentrum. “Om deze reden is uiteindelijk besloten om één kavel niet uit te geven zodat over deze kavel ook geen geschil tussen de woonwagenbewoners zou ontstaan. Het geschil zou kunnen ontstaan omdat de woonwagenbewoners eigen ideeën hebben voor een nieuwe kandidaat op de leeg gekomen kavel. Met het leeg laten van de kavel dacht de gemeente tegemoet te komen aan de belangen van de woonwagenbewoners.”

Bijzondere woonlocatie 
Op de vraag van de fracties of B&W het met hen eens is dat de gemeente niks mag doen zonder instemming van de bewoners van het woonwagenkamp antwoord de gemeente als volgt: “Met de wijze waarop de vraag wordt geformuleerd is het antwoord nee.  De gemeente ziet het woonwagenkamp als een bijzondere woonlocatie. De gemeente wil bij voorkeur in goed overleg bezien hoe de zaken het beste opgelost kunnen worden.”

Na het intrekken van de woonwagenwet zijn vanuit de rijksoverheid in 2018 diverse aanbevelingen gekomen ten aanzien van het ontwikkelen van lokaal beleid voor woonwagenstandplaatsen. De gemeente Den Helder loopt op deze ontwikkeling achter. “Dit beleid dat onderdeel moet uitmaken van het reguliere woonbeleid heeft in Den Helder nog geen vorm gekregen. Dit zal op korte termijn worden opgepakt. Daarbij zal vanuit de gemeente onderzoek worden gedaan naar de status van woonwagenkampen als immaterieel cultureel erfgoed. Wellicht dat dit een omissie is als daar tot nu toe onvoldoende aandacht aan is geschonken door de gemeente.”

Nuts
Naast het onttrekken van een perceel is de gemeente ook van plan om het nutsgebouw te slopen. “Dit gebeurt ook in verband met de kosten van de aansluiting voor de gemeente. Als de wens is om het nutsgebouw zelf te laten staan, dan kan de gemeente daar gehoor aan geven. Geeft de handhaving van het nutsgebouw overlast in de vorm van graffiti of andere problematiek, wenst de gemeente de vrijheid te houden om het nutsgebouw alsnog te verwijderen”, zo laat B&W tot slot weten.

Toon meer

Redactie Regio Noordkop

Onder 'Redactie Regio Noordkop' staan door de redactie zelf geschreven berichten, maar ook artikelen die ons door derden zijn aangeleverd, zoals (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke. Ook iets melden? Stuur een bericht aan nieuws@regionoordkop.nl. De redactie is telefonisch te bereiken via 0223-684609. Het bezoekadres is Torplaan 4, 1785BA Den Helder. Loop gerust binnen, de koffie staat klaar!

Wellicht ook interessant

Back to top button