Den HelderPolitiek

‘Jongeren met probleem’ vaak maar tijdelijk in Den Helder

Den Helder – De fractie van Gemeentebelangen heeft eind maart schriftelijke vragen gesteld aan het college van B&W over de huisvesting van probleemjongeren. Zij wilde weten hoeveel jongeren bij de gemeente aankloppen voor een bijstandsuitkering. B&W antwoordt dat deze informatie ontbreekt en stelt: “We weten ook niet hoeveel Helderse jongeren bij andere gemeenten in Nederland aankloppen voor een uitkering na een verblijf in een jeugdinstelling aldaar.”

Gemeentebelangen heeft vernomen dat er vanuit organisaties in Den Helder, waaronder de stichtingen Beacura, Leger des Heils en Klimop, verschillende trajecten zijn opgezet waarvoor kansarme probleemjongeren vanuit het hele land, met name uit Almere, Lelystad en Rotterdam, gehaald worden. Deze probleemjongeren, onder wie jeugdige Antillianen, worden vervolgens met zorggeld/subsidies vanuit het Sociaal Domein van de gemeente Den Helder begeleid gedurende 1 á 1,5 jaar. Vervolgens worden zij naar onder meer Woningstichting doorverwezen met de eis dat zij een huis moeten hebben.

Goede zorgvoorziening
B&W geeft aan dat Den Helder gelukkig goede zorgvoorzieningen kent. “Ook voor jongeren die soms even niet thuis kunnen wonen. Bijvoorbeeld omdat het daar niet veilig is of omdat er tijdelijk extra begeleiding nodig is of omdat er een gedragsverandering nodig is met hulpverlening. Deze jongeren hebben een probleem, maar dat maakt ze nog geen probleemjongeren. Het college staat er pal voor dat iedere jongere die dat nodig heeft zorg krijgt, ongeacht afkomst, zoals dat hoort in een inclusieve samenleving.”

Gemeentebelangen heeft om opheldering gevraagd over het subsidiebedrag dat verstrekt wordt aan stichtingen voor jeugdhulpverlening. Het college geeft aan dat organisaties zoals het Leger des Heils, Beacura en Klimop geen subsidie ontvangen, maar een contract hebben met gemeenten in de Kop van Noord-Holland. Om hoeveel probleemjongeren van buiten Den Helder het zou gaan, is bij benadering vast te stellen. Klimop biedt jeugdhulp voor 16 personen, waarvan het grootste deel afkomstig is uit Den Helder en de regiogemeenten in de Kop van Noord-Holland. Beacura biedt bijna uitsluitend begeleiding aan inwoners van Den Helder en een enkele cliënt uit Schagen en Alkmaar.

Leger des Heils
Het Leger des Heils biedt Beschermd wonen in meerderheid aan inwoners van de Kop van NH (acht van de dertien). Enkele Beschermd Wonen-plekken (vijf) zijn tijdelijk gevuld door inwoners van buiten de gemeente en worden gefinancierd door die gemeenten. Op reclasseringsplaatsen, die door Justitie worden bekostigd en op dit moment zeven van de 23 plaatsen, worden jongeren uit het hele land geplaatst. De gemeente heeft hier geen invloed op. De drie op Verblijf jeugd geplaatste jongeren die op dit moment bij Vast en verder wonen, komen uit Den Helder en de regio Noord-Holland Noord.

Na behandeling in Den Helder gaat het overgrote merendeel van de jongeren terug naar hun eigen gemeenten. “Het effect op het inwonersaantal is nihil.” Ook de vraag of Helderse woningzoekenden worden achtergesteld bij het toewijzen van huurwoningen ten opzichte van de probleemjongeren wordt door het college afgewezen.

Toon meer

Redactie Regio Noordkop

Onder 'Redactie Regio Noordkop' staan door de redactie zelf geschreven berichten, maar ook artikelen die ons door derden zijn aangeleverd, zoals (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke. Ook iets melden? Stuur een bericht aan nieuws@regionoordkop.nl. De redactie is telefonisch te bereiken via 0223-684609. Het bezoekadres is Torplaan 4, 1785BA Den Helder. Loop gerust binnen, de koffie staat klaar!

Wellicht ook interessant

Back to top button