Den HelderPolitiek

Kamerverhuur en woningsplitsing voorlopig niet honoreren

Advertentie:

Den Helder – Het college van B&W komt binnenkort met een voorstel aan de raad waarmee aanvragen voor kamerverhuur en woningsplitsing niet worden gehonoreerd totdat nieuwe juridische en planologische kaders zijn vastgesteld. “Wij verwachten deze kaders in relatie tot de Omgevingsvisie Den Helder eind van dit jaar gereed te hebben. In de tussentijd zullen wij met de wijkvertegenwoordiging van de Visbuurt hierover in overleg blijven en zo adequaat mogelijk doorgaan met het controleren en handhaven op adressen met kamerverhuur”, zo laat B&W in een brief aan de gemeenteraad weten.

De Stadspartij Den Helder had in maart schriftelijke vragen gesteld aan het college over kamerverhuur in Den Helder in het algemeen en in de Stakman Bossestraat in de Visbuurt in het bijzonder. “In de raadscommissie van 4 december vorig jaar is besproken dat wij in het eerste kwartaal van dit jaar met een voorstel komen hoe wij de situatie rond kamerverhuur in de gemeente kunnen bevriezen ofwel een tijdelijke nullijn kunnen hanteren. Dit in afwachting van het vaststellen van een nieuw, uniform juridisch en planologisch kader voor kamerverhuur, woningsplitsing, airbnb en shortstay. Tot het besluit van de raad hanteren wij de regels voor kamerverhuur aan tijdelijke werknemers zoals die door de raad in december zijn vastgesteld in het kader van het Beleid huisvesting tijdelijke werknemers”, aldus het college.

Geen vergunningen
Het college ontkent dat een vergunning voor kamerverhuur of woningsplitsing in de Stakman Bossestraat is aangevraagd en die is dus ook niet afgegeven. De Stadspartij Den Helder vroeg hier nadrukkelijk naar in haar brief. De partij meldt dat buurtbewoners zich grote zorgen maken en zich in de steek gelaten voelen door de gemeente. Het college geeft aan de zorgen in de buurt te begrijpen. “In het wijkoverleg dat wij met de buurt voeren is dit één van de meest besproken onderwerpen. Signalen over illegale adressen met kamerverhuur worden hier uitgewisseld en hierop ondernemen wij actie.”

B&W geeft aan zo adequaat mogelijk op signalen over kamerverhuur of woningsplitsing uit de buurt te reageren. “Wanneer een signaal wordt ontvangen, brengt één van onze toezichthouders zo snel mogelijk een bezoek aan het adres om ter plekke te kijken van welke situatie sprake is. Hierbij kan het ook gaan om andere bijzondere woonsituaties die niet wenselijk of toegestaan zijn, zoals het inwonen van families bij elkaar. Wij hebben geen klachten gekregen dat er niet adequaat op signalen wordt gereageerd”, aldus het college.

Handhaving
B&W spreekt tegen dat er niet gehandhaafd wordt. “Bij signalen van illegale kamerverhuuradressen wordt vanuit handhaving direct opgetreden. Daarnaast vinden in alle wijken van Den Helder op regelmatige basis handhavingsrondes plaats, waarbij gecontroleerd wordt op niet bij de gemeente bekend zijnde kamerverhuuradressen. De lijn is nog altijd dat bij een vermoeden of signalen van illegale kamerverhuur er controle plaatsvindt en er een aanschrijven volgt. Diverse dwangsommen zijn opgelegd om illegale kamerverhuur te staken en met resultaat”, zo besluit het college.

Toon meer

Redactie Regio Noordkop

Onder 'Redactie Regio Noordkop' staan door de redactie zelf geschreven berichten, maar ook artikelen die ons door derden zijn aangeleverd, zoals (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke. Ook iets melden? Stuur een bericht aan nieuws@regionoordkop.nl. De redactie is telefonisch te bereiken via 0223-684609. Het bezoekadres is Torplaan 4, 1785BA Den Helder. Loop gerust binnen, de koffie staat klaar!

Wellicht ook interessant

Back to top button