Den HelderPolitiek

Commissie buigt zich in najaar over nieuwe Erfgoedorganisatie

Den Helder – De gemeenteraad van Den Helder is in november 2019 akkoord gegaan met het Stappenplan Erfgoedorganisatie, waarbij een intensieve samenwerking wordt aangegaan met Willemsoord bv. Tevens is besloten om het college met een voorstel te laten komen om het vastgoed, waarvoor de Stichting Stelling Den Helder nu gebruiksovereenkomsten heeft, in erfpacht uit te geven aan de nieuwe Erfgoedorganisatie.

Dit raadsvoorstel is in de maak en wordt op 5 oktober besproken in de commissievergadering. In de commissievergadering van 14 september ontvangen de leden een voorstel tot een algemeen belang besluit voor Willemsoord bv en een voorstel voor de herfinanciering van de leningenportefeuille van Willemsoord bv door de gemeente.

Erfpachtovereenkomst
De erfpachtovereenkomst die in oktober wordt besproken heeft betrekking op meerdere onderdelen van de Stelling van Den Helder, namelijk Fort Westoever, Fort Oostoever, een deel van Fort Dirksz. Admiraal en enkele bunkers. Deze objecten zijn op dit moment al in beheer bij de Stichting via een gebruiksovereenkomst.

Vanwege de vorming van de nieuwe Erfgoedorganisatie wordt voorgesteld deze gebruiksovereenkomsten om te zetten in een erfpachtconstructie. De erfpachtconstructie is een veilige en werkbare oplossing, waarbij er een eenduidige overeenkomst is voor alle verschillende elementen in beheer bij de Stichting. Hierbij is gezocht naar een balans: aan de ene kant heeft de Erfgoedorganisatie voldoende daadkracht nodig om haar taken goed uit te kunnen voeren maar anderzijds blijft het belangrijk dat de gemeente dit unieke erfgoed voldoende kan beschermen.

In de erfpachtvoorwaarden wordt een verkoopregulerend beding opgenomen, wat betekent dat de Erfgoedorganisatie het vastgoed niet kan verkopen aan derden. Ook bevat de overeenkomst voorwaarden betreffende het onderhoudsniveau en het gebruik. De Stelling als geheel is een van rijkswege beschermd stadsgezicht en omvat daarnaast ook meerdere rijksmonumenten. Dit betekent dat de Stichting Erfgoed Den Helder, conform haar doelstellingen, hier alleen ontwikkelingen zal laten plaatsvinden die passen bij deze status. De gemeente stelt bovendien kaders voor de gebruiksmogelijkheden via het  bestemmingsplan/omgevingsplan.

Het Meerjaren Onderhoudsplan (MJOP) voor de Stelling is het toetsingskader voor de gemeente in de gemeentelijke bijdrage voor het onderhoud van de objecten die in erfpacht worden uitgegeven. De middelen daartoe zijn al eerder daartoe in de gemeentelijke programmabegroting vrijgemaakt.

Herfinanciering leningenportefeuille Willemsoord
Willemsoord bv is door de gemeente opgericht als verbonden partij om zorg te dragen voor het erfgoed van Willemsoord. In samenspraak met de gemeente is in 2007 een lening afgesloten bij BNG en daarnaast een lening bij de Rabobank, om het aanwezige vastgoed te financieren. Deze financiering van de vastgoedportefeuille met goedkoop geld is risicovol. Daarnaast is een dergelijke methode van financieren niet gebruikelijk bij vastgoed. Normaliter is hier sprake van een duurdere, rentevaste en langlopende geldlening die afgestemd is op de economische levensduur van het vastgoed.

Om deze redenen wordt een voorstel gedaan voor herfinanciering. In september wordt voorgesteld de gehele leningenportefeuille van circa 18 miljoen euro onder te brengen bij de gemeente. In de huidige situatie staat de gemeente al garant voor 90 procent van de leningenportefeuille en daarom brengt deze nieuwe situatie voor de gemeente geen extra risico met zich mee.

De Raad is bevoegd vast te stellen dat economische activiteiten of bevoordeling van overheidsbedrijven in het algemeen belang plaatsvinden. Willemsoord bv heeft als taak het beheer, behoud en de exploitatie van het complex Willemsoord (rijksmonument) en alle individuele rijksmonumenten die zich op Willemsoord bevinden. Ook de onderhoudsopgave voor Willemsoord is in kaart gebracht in een Meerjaren Onderhoudsplan. Dit plan omvat het vastgoed, de openbare ruimte, alsmede monumentale objecten als bruggen, kades, dokken en hijskranen. Op basis van het MJOP kan worden geconcludeerd dat het niet realistisch is te verwachten dat Willemsoord bv dit kan bekostigen zonder steun van de gemeente.

Het beheer, behoud en exploitatie van deze rijksmonumenten van nationale waarde is in het algemeen belang. Om Willemsoord bv te blijven ondersteunen in deze taak, zonder daarbij in strijd te zijn met de Wet Markt en Overheid, vraagt het college de gemeenteraad in september een algemeen belang besluit aan te nemen. Eerder nam de Raad al een dergelijk besluit voor andere verbonden partijen, zoals Zeestad bv/cv.

Toon meer

Redactie Regio Noordkop

Onder 'Redactie Regio Noordkop' staan door de redactie zelf geschreven berichten, maar ook artikelen die ons door derden zijn aangeleverd, zoals (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke. Ook iets melden? Stuur een bericht aan nieuws@regionoordkop.nl. De redactie is telefonisch te bereiken via 0223-684609. Het bezoekadres is Torplaan 4, 1785BA Den Helder. Loop gerust binnen, de koffie staat klaar!

Wellicht ook interessant

Back to top button