Den HelderPolitiek

Fazantenstraat veiliger, minder vrachtverkeer en lagere snelheden

Den Helder – Volgens het college van B&W is er geen noodzaak de verkeersveiligheid op de Fazantenstraat opnieuw onder de loep te nemen dan wel te verbeteren. “De Fazantenstraat is veiliger geworden dan voorheen, het aantal vrachtwagens is aanzienlijk afgenomen en de rijsnelheid ligt lager”, zo beantwoordt B&W de schriftelijke vragen van de PVV over de verkeerssituatie op de Fazantenstaat.

“De Fazantenstraat was voor de reconstructie in 2006 een redelijk drukke ontsluitingsweg met veel vrachtverkeer richting centrum en haven. In nauw overleg met de bewoners is gekozen om de straat her in te richten tot 30 km/u straat, met als doel de (vracht)verkeersdrukte en de rijsnelheid te laten afnemen en hiermee de verkeersveiligheid te verhogen”, aldus het college. Zij is van mening dat een evenwicht is gevonden tussen maatregelen om de rijsnelheid naar beneden te krijgen, de verkeersveiligheid te verhogen en het woongenot van de bewoners te waarborgen. Hierbij is onder andere aandacht voor het voorkomen van trillingen en oprekkend verkeer. De maatregelen die hiervoor genomen zijn, zijn het plaatsen van verkeersdrempels, streetprints in rode kleuren en een visueel smallere rijbaan door een parkeerstrook op niveau.

Onveilig gevoel fietsers
De PVV geeft aan dat zij heeft vernomen dat met name fietsers zich onveilig voelen op de Fazantenstraat en dat hiervoor extra maatregelen nodig zouden zijn, bijvoorbeeld om door het plaatsen van zware plantenbakken een zogenaamde ‘zigzag-route’ te creëren.

“Een andere maatregel die zou kunnen helpen om de veiligheid voor kwetsbaardere verkeersdeelnemers te verhogen, is het mijden van zwaar verkeer. Een hoop vrachtwagens nemen tegenwoordig de Fazantenstraat als sluiproute naar de TESO. Als de vrachtwagens vanaf de Schootenweg bij het kruispunt Schootenweg – Kievitstraat – Fazantenstraat bijvoorbeeld door bebording over de Kievitstraat geleid worden, ontstaat een veiligere situatie. Immers, de Kievitstraat is beter toegerust voor zwaar verkeer, aangezien deze weg een grotere doorstroming aankan dan de Fazantenstraat en veiliger is, zelfs met zwaar verkeer, voor de kwetsbaardere verkeersdeelnemers door de gescheiden fietspaden”, zo verduidelijkt de PVV haar standpunt.

B&W geeft aan dat bij herinrichtingsplannen op zoek te zijn naar een evenwicht tussen te nemen maatregelen en effecten en dat dit gebeurt in overleg met de bewoners. “In het geval van de Fazantenstraat is bij het participatieproces van de inrichting van de weg aangegeven dat elke geaccepteerde aanpassing zou leiden tot een verwachte snelheid van 30+ km/u. Wij hebben gedurende enkele weken een snelheidsmeting uitgevoerd op de Fazantenstraat. Uit deze meting blijkt dat de snelheid die door 85% van de weggebruikers niet sneller rijdt dan 40 km/u. Deze meting onderschrijft dat  de snelheid binnen de verwachtingen van destijds passen.”

Structurele handhaving
Verder vraagt de PVV of de verkeersveiligheid niet verder kan worden verbeterd wanneer in de Fazantenstraat bekeuringen worden uitgeschreven voor snelheidsovertredingen. De partij pleit dan ook voor het onbeperkt handhaven van de dertig kilometerzone. “Handhaving is naast infrastructurele maatregelen en gedragsbeïnvloeding een belangrijke pijler om het verkeer veiliger te maken. Controle op snelheid en verkeersgedrag ligt bij de politie. Jaarlijks wordt met de politie gekeken op welke wegen in Den Helder snelheidscontroles moeten worden uitgevoerd”, aldus B&W.

De beschikbare capaciteit wordt over deze wegen verdeeld. “Handhaving op erftoegangswegen, zoals 60 km/u wegen buiten de bebouwde kom en 30 km/u wegen en erven binnen de bebouwde kom is een discussiepunt dat op landelijk niveau wordt gevoerd met het Openbaar Ministerie en de korpsleiding. Deze instanties hebben het uitgangspunt dat de wegbeheerder de weg zodanig inricht, dat de geldende maximum snelheid daardoor wordt afgedwongen. Dat is redelijk goed haalbaar bij nieuwbouw, maar vaak niet bij bestaande bebouwing.”

B&W is van mening dat de discussie met het Openbaar Ministerie en politie over het beleid met betrekking tot handhaving in 30 en 60 km/u gebieden op landelijk niveau gevoerd moet worden en niet per regio. “Deze discussie vindt momenteel plaats. Niet alleen door inbreng van gemeenten maar ook door belangenorganisaties als Veilig Verkeer Nederland en de Fietsersbond”, zo besluit het college.

Toon meer

Redactie Regio Noordkop

Onder 'Redactie Regio Noordkop' staan door de redactie zelf geschreven berichten, maar ook artikelen die ons door derden zijn aangeleverd, zoals (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke. Ook iets melden? Stuur een bericht aan nieuws@regionoordkop.nl. De redactie is telefonisch te bereiken via 0223-684609. Het bezoekadres is Torplaan 4, 1785BA Den Helder. Loop gerust binnen, de koffie staat klaar!

Wellicht ook interessant

Back to top button