Hollands KroonPolitiek

Gemeente Hollands Kroon toont positieve jaarcijfers

Advertentie:

Anna Paulowna – De gemeenteraad Hollands Kroon buigt zich tijdens de komende raadsvergadering, op woensdag 17 juni, over de jaarcijfers van de gemeente over 2019. Het financiële jaar is met een positief saldo van ruim 3,5 miljoen euro afgesloten. Het resultaat is voornamelijk ontstaan door incidentele meevallers. Na verwerking van de voorgestelde resultaatbestemmingen wordt ruim 3,1 miljoen euro overgeheveld naar de algemene reserve. Bij goedkeuring van de jaarcijfers door de raad stijgen de algemene reserve tot bijna 10 miljoen.

Daar waar de boeken over 2019 met een positief saldo van ruim 3,5 miljoen afsloten, was op voorhand in de gewijzigde begroting rekening gehouden met een gunstig saldo van 0,8 miljoen. Dit verschil is met name veroorzaakt door afwijkingen in incidentele inkomsten en uitgaven. In december is een grote bouwaanvraag met een voordeel van 1,3 miljoen ontvangen. Ook staat een voordeel van 0,7 miljoen benoemd vanwege een hogere definitieve beschikking Bundeling Uitkeringen en Inkomensvoorzieningen Gemeenten.

Door een late overdracht van de grond van het haventerrein in Den Oever hebben aanpassingen niet plaatsgevonden wat de gemeente 0,4 miljoen voordeel opleverde. Een toegevoegd restant vanuit de begrotingsbuffer en een positieve afwijking in het gemeentefonds leverden ook nog eens een voordeel van gezamenlijk 0,7 miljoen op.

Tevreden en trots
Het college van B&W kijkt tevreden terug naar het vorig jaar. Veel thema’s kwamen aan bod, zoals woningbouw, het optimaliseren van toerisme en toegankelijker maken van vaarroutes en ruimte voor sport. Verder was er de samenwerking in De Kop Werkt en het doorontwikkelen van Integrale Kindcentra. Daarnaast zijn nieuwe thema’s opgestart, zoals de energietransitie, economische ontwikkeling, kunst en cultuur en het verkleinen van afstand tussen inwoners enerzijds en bestuur en organisatie anderzijds.

Het college is van mening dat “flinke stappen zijn gezet die tot tevredenheid hebben geleid”, zo laat zij in de jaarrekening 2019 weten, ondanks een forse stijging van de (incidentele) uitgaven op het gebied van het sociaal domein.

De tevredenheid en trots over het afgelopen financieel jaar maakt nu plaats voor onzekerheid door de financiële gevolgen van het coronavirus. “De onzekere tijden die wij bijvoorbeeld zien op gebieden als duurzaamheid, overheidsfinanciën (herijking gemeentefonds), omgevingswet en sociaal domein worden er niet minder op en vragen om voorzichtigheid met onze schaarse financiële middelen.”

Toon meer

Redactie Regio Noordkop

Onder 'Redactie Regio Noordkop' staan door de redactie zelf geschreven berichten, maar ook artikelen die ons door derden zijn aangeleverd, zoals (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke. Ook iets melden? Stuur een bericht aan nieuws@regionoordkop.nl. De redactie is telefonisch te bereiken via 0223-684609. Het bezoekadres is Torplaan 4, 1785BA Den Helder. Loop gerust binnen, de koffie staat klaar!

Wellicht ook interessant

Back to top button