Den HelderHollands KroonPolitiek

Nieuwe verbinding N77: hoge kosten, geringe tijdwinst

Anna Paulowna – Tijdens de raadsvergadering van de gemeente Hollands Kroon is onder meer het Regioakkoord De Kop Groeit! door de raadsleden vastgesteld. Dit samenwerkingsverband tussen de provincie Noord-Holland en de gemeenten Den Helder, Texel, Schagen en Hollands Kroon is zeer ambitieus en wil onder meer de bereikbaarheid in de regio vergroten. Een van de doelstellingen is de totstandkoming van de N77, een nieuwe verbinding tussen de N99 en de A7 onder het Amstelmeer door. Binnen tien jaar dient deze nieuwe weg gerealiseerd te zijn. De vraag is echter of deze oplossing daadwerkelijk bijdraagt aan de doelstelling, namelijk een betere bereikbaarheid van Den Helder.

In het regioakkoord valt over het project N77 te lezen dat “een nieuwe verbinding tussen de N99-A7 onder Amstelmeer toegevoegde waarde voor de bereikbaarheid van de hele Kop heeft en de drukte op de N9 ontlast”. Deze zin riep vraagtekens op bij de fractie van GroenLinks en fractievoorzitter Lilian Peters diende dan ook een amendement in, wat later op advies van wethouder Theo Meskers werd omgezet in een motie. Die roept op tot nader onderzoek van de maatschappelijke kosten en baten van de realisatie van N77. GroenLinks wil ook de alternatieven West (een opwaardering van de N9) en Midden (ontlasten van de zone tussen N9 en duinen) niet op voorhand uitsluiten.

Quick scan
De keuze voor de N77 door de Wieringermeerpolder boven deze twee alternatieven is gebaseerd op de quick scan van de provincie Noord-Holland van maart 2019. Hierin valt ook te lezen dat geconstateerd mag worden dat de kosten fors zijn, dat slechts een klein aantal weggebruikers zal profiteren van de reistijdwinst van maximaal enkele minuten en dat negatieve effecten op de natuurgebieden van Amstelmeer en het Natura 2000- gebied Waddenzee op voorhand niet uit te sluiten zijn.

Bovendien liggen de verkeersknelpunten in deze regio elders. “Volgens de quick scan ligt de stremming voornamelijk op de ring bij Alkmaar en vanaf het Kooypunt naar de Texelse boot. De N77 levert enkele minuten tijdwinst op en kost een heleboel geld”, aldus de fractievoorzitter van GroenLinks.

Alle factoren wegen
“Concreet gaat het om plannen voor economische ontwikkeling binnen de zes thema’s bereikbaarheid, woningbouw, energietransitie, arbeidsmarkt en onderwijs, landbouw, en toerisme en recreatie. Bij dit alles wordt de unieke kwaliteit van het landschap in het oog gehouden vanuit het perspectief leefbaarheid, biodiversiteit en klimaatadaptatie”, aldus Peters, die zich afvroeg hoe dat perspectief wordt gecombineerd met het bouwen van 5000 nieuwe woningen en het aanleggen van de nieuwe provinciale weg N77 door gemeente Hollands Kroon. Daarnaast wil de regio in 2030 nationaal en internationaal voorloper zijn in de kringlooplandbouw en in de toepassing van hightech en big data in de bollenteelt. Tenslotte geeft het Regioakkoord aan koploper te willen zijn in gebruik en opwek van duurzame energie.

Terug naar de N77 en de conclusies van de provincie Noord-Holland in 2019 dat de N77 geluidshinder, luchtverontreiniging en barrièrewerking voor de omwonenden veroorzaakt en dat de tijdswinst dus beperkt is. “Omdat wij het belangrijk vinden om bij zo’n grote ingreep alle factoren te kunnen wegen, komen wij met deze motie. Bij de vaststelling van het definitieve plan en budget van De Kop Werkt 2.0 zal de nut en noodzaak van de N77 dan beter kunnen worden gemotiveerd, dan nu het geval is.”

De motie van GroenLinks, met steun van de ChristenUnie, werd tijdens de raadsvergadering van Hollands Kroon uiteindelijk in stemming gebracht en haalde het net niet: 14 stemmen tegen de motie tegenover 13 voorstanders voor de motie. Het Regioakkoord De Kop Groeit! werd wel aangenomen, waardoor nader en gericht onderzoek naar een nieuwe provinciale weg in de Noordkop op voorhand af geserveerd is en het vooralsnog vaag en discutabel blijft of dit echt de gedroomde oplossing is voor een betere bereikbaarheid van Den Helder.

Toon meer

Redactie Regio Noordkop

Onder 'Redactie Regio Noordkop' staan door de redactie zelf geschreven berichten, maar ook artikelen die ons door derden zijn aangeleverd, zoals (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke. Ook iets melden? Stuur een bericht aan nieuws@regionoordkop.nl. De redactie is telefonisch te bereiken via 0223-684609. Het bezoekadres is Torplaan 4, 1785BA Den Helder. Loop gerust binnen, de koffie staat klaar!

Wellicht ook interessant

Back to top button