Den HelderPolitiek

Gemeenteraad Den Helder: is er meer dat verbindt dan verdeelt?

Advertentie:

Den Helder – Tijdens de radio-uitzending van de Nieuwsraad van afgelopen zaterdag sprak Harmen Krul, fractievoorzitter van CDA,  over de mogelijkheid om oppositiepartijen te betrekken bij de invulling van nog openstaande punten uit het coalitieakkoord. Volgens Krul is er “meer wat ons verbindt dan wat ons verdeelt” en wil hij graag het gesprek aangaan met partijen uit de oppositie: de PVV, D66, GroenLinks, Behoorlijk Bestuur, Gemeentebelangen, Fractie Dijk en sinds kort ook de Seniorenpartij. Hoe denken deze partijen daar zelf over en waarover zouden zij dan in overleg willen gaan met de coalitie?

Nancy List, fractievoorzitter van Gemeentebelangen is het volledig eens met het standpunt van Krul. “Absoluut. Wij zijn sowieso voorstander van een nauwere samenwerking tussen coalitie en oppositie. Dat wil zeggen dat er niet een soort van ‘kamp’ moet ontstaan waarin het bijna wel lijkt op twee totaal verschillende werelden die bijna verplicht zijn de strijd met elkaar aan te gaan”, aldus List, die toevoegt dat met strijd op zich niets mis is. “Je hoeft het immers niet altijd met elkaar eens te zijn, gelukkig maar.

List vindt wel dat de gemeenteraad af moet van de negatieve sfeer die hangt rondom coalitie-oppositie. “Dit zou ons inziens niet zo moeten zijn. Samenwerken is het toverwoord.” Gemeentebelangen geeft aan op alle punten mee te willen praten. “Niet zozeer over het coalitieakkoord, maar ook bijvoorbeeld over moties en amendementen. Het zou toch mogelijk moeten zijn om als raad wat meer op één lijn te zitten?. We moeten maar eens af van de bewering, met name vanuit de oppositiekant, dat coalitiepartijen aan achterkamertjespolitiek zouden doen. Vooral hierom waarderen wij deze uitnodiging van Krul enorm”, aldus List.

Start verkiezingscampagne? 
Ook Behoorlijk Bestuur meldt dat het gesprek aangaan uiteraard altijd kan. Fractievoorzitter Sylvia Hamerslag: “Vooral dat we niet voor de kruimels aan tafel gaan. Wanneer het coalitieakkoord opengebroken wordt, zou dat in onze ogen over alles moeten kunnen gaan. Wij wensen daarnaast niet ‘eigenaar’, lees medeplichtig, te zijn aan in onze ogen verkeerde keuzes die deze coalitie heeft gemaakt. Net anderhalf jaar voor de nieuwe gemeenteraadsverkiezingen deze actie ondernemen komt nu op ons over als een soort start van de verkiezingscampagne. Nog snel even laten zien dat de coalitie zo goed kan samenwerken, met het CDA als de grote verbinder.”

Hamerslag geeft verder te kennen het zeker eens te zijn met de opmerking van Krul dat waardevolle ideeën te vaak stranden in een discussie over personen of in een kampenstrijd, maar: “Dit is enkel waar de coalitie zelf voor gekozen heeft. Ik ben blij dat Krul dit zelf ook erkent. De oppositie wordt te vaak weggezet als vooral lastig. We worden zelfs beschuldigd bewust chaos te willen creëren en enkel maar tegen hun plannen stemmen om het tegen. Hiermee doen ze ons echt te kort. Als oppositiepartij  stellen wij doorgaans juist goede en inderdaad kritische vragen, maar altijd weloverwogen en met daarin goed onderbouwde adviezen. De coalitie wil hier jammer genoeg niets van aannemen. Dus ja, dat maakt dat er kampen gevormd worden. Kwalijker vinden wij dat bijvoorbeeld Beter voor Den Helder publiekelijk aangeeft de oppositie niet serieus te nemen. Hiermee stellen zij zich boven andere partijen en straalt zelfs arrogantie uit.”

Nu voldoende inbreng
D66 toont zich bij monde van fractievoorzitter Henk Mosk positief over de uitnodiging van Krul om met allen aan tafel te gaan voor de invulling van gemeentelijk beleid, gedurende het restant van deze termijn. “Met degene die de hand uitsteekt, willen wij vanzelfsprekend een gesprek aangaan. Welke punten? Dat moet het gesprek duidelijk maken. Voor inbreng in de raad hebben wij het gesprek niet primair nodig. Ook nu hebben wij voldoende inbreng en ook nu ontstaan af en toe samenwerkingsinitiatieven met sommige coalitiepartijen”, aldus Mosk, die het eens is met Krul dat waardevolle ideeën blijven hangen in discussies over personen of in een kampenstrijd.

Openbreken coalitieakkoord 

Ook de PVV heeft de woorden van fractievoorzitter Krul van het CDA gehoord. “Vooropgesteld, de PVV is vanaf de eerste dag in Den Helder altijd bereid tot overleg en mogelijke samenwerking. Helaas dacht een partij als het CDA daar eerder duidelijk anders over”, zo blikt fractievoorzitter Vincent van den Born terug op het ontstaan van de coalitie.
“Belangstelling om het gesprek aan te gaan met de coalitie hebben wij als PVV,  maar dan wel om op alle punten met elkaar te spreken dus geheel openbreken van het coalitie akkoord. De PVV laat zich niet gebruiken om het enorm lage vertrouwen in het huidige college en coalitie, wat onder andere bleek uit het onlangs gehouden onderzoek onder  inwoners van Den Helder, nog wat op te poetsen.”
Slecht, jammer en politici onwaardig
“Wij hebben tijdens de (in)formatierondes bij de coalitieonderhandelingen al aangegeven het liefst een raadsakkoord te willen. Daar is toen op geen enkele wijze op ingegaan. Nu, halverwege de raadsperiode nog mogen meepraten is een beetje laat. Er is in deze periode door de coalitie al heel veel gedaan waar GroenLinks het niet mee eens is. Alleen als de coalitie wordt ontbonden en het huidige coalitieakkoord overboord gegooid wordt, lijkt er voor ons voldoende ruimte om echt iets te kunnen inbrengen”, zo is fractievoorzitter Marije Boessenkool van GroenLinks van mening, die toevoegt dat haar partij een goed sociaal domein, milieu en duurzaamheid als speerpunten heeft. “Dit in tegenstelling tot de huidige coalitie, waar alles om economische belangen lijkt te draaien.”
Boessenkool kan zich vinden in de uitlatingen van Krul. “De waardevolle ideeën struikelen mijn inziens vaak doordat er een dichtgetimmerd coalitieakkoord is, waardoor het college geen budget wil vrijmaken voor zaken die niet in het akkoord stonden. Ik zie niet zozeer een discussie over personen als wel het hardnekkige standpunt van sommige raadsleden binnen de coalitie dat de leden van de oppositie niet serieus genomen moeten worden, omdat ze ’toch alleen maar tegen zijn en kritiek hebben’. Die houding vind ik ontzettend slecht, jammer en politici onwaardig. Iedereen in de raad heeft, vanuit zijn eigen perspectief en partijprogramma, het beste voor met de stad. De invulling hiervan kan natuurlijk per partij verschillen. Er wordt in de raad veel te weinig serieus naar elkaar geluisterd, waardoor er ook geen debat ontstaat. De posities zijn van tevoren ingenomen en men houdt koste wat kost vast aan het vooraf ingenomen standpunt. Dat is ontzettend jammer en niet goed voor Den Helder. Ik wil niet beoordeeld worden op het feit dat mijn partij in de oppositie zit. Ik wil beoordeeld worden op de inhoud van mijn voorstellen en argumenten. Helaas gebeurt dat veel te weinig”, zo besluit Boessenkool.
Raadsakkoord

De termijn van deze coalitie is halverwege. In zo’n vijftig Nederlandse gemeenten is deze termijn een raadsbreed akkoord gesloten. Misschien ook een mogelijkheid voor de gemeenteraad van Den Helder in de toekomst, of is dat nog een stap te ver? “Ja, bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen zou een uiterste poging gedaan moeten worden om een raadsbreed akkoord te sluiten uit het oogpunt van vooruitgang”, vindt List van Gemeentebelangen. Hamerslag van Behoorlijk Bestuur ziet dat niet snel gebeuren. “Een raadsbreed akkoord is natuurlijk een utopie. Het zou mooi zijn wanneer dit in Den Helder zou lukken. Behoorlijk Bestuur staat daar in ieder geval voor open, maar niet ten koste van alles.”

Een raadsbreed akkoord mag, maar hoeft niet per se voor D66. “Wellicht is het mogelijk, maar als coalitiepartijen openstaan voor de ideeën van oppositiepartijen, kan één en ander ook prima werken”, meent Mosk van D66. “De PVV is altijd bereid om in gesprek te gaan, ook over een raadsbreed akkoord”, zo laat Van den Born namens de PVV weten.

GroenLinks zal bij de komende raadsperiode weer insteken op een raadsakkoord. “Ik denk namelijk dat dat de enige manier is om echt van de tegenstelling coalitie-oppositie af te komen. Stel als raad een akkoord op, laat partijen aanvullend daarop met voorstellen komen en beoordeel die op waarde en inhoud. Maak geen coalitie die wethouders afvaardigt, maar zoek een aantal goede bestuurders die niet aan een partij verbonden hoeven te zijn voor de wethoudersposten. Want op wederom een coalitie die meer gebaseerd is op de poppetjes die het college gaan vormen dan op inhoud zit Den Helder niet te wachten.”

Toon meer

Redactie Regio Noordkop

Onder 'Redactie Regio Noordkop' staan door de redactie zelf geschreven berichten, maar ook artikelen die ons door derden zijn aangeleverd, zoals (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke. Ook iets melden? Stuur een bericht aan nieuws@regionoordkop.nl. De redactie is telefonisch te bereiken via 0223-684609. Het bezoekadres is Torplaan 4, 1785BA Den Helder. Loop gerust binnen, de koffie staat klaar!

Wellicht ook interessant

Back to top button