Hollands KroonPolitiek

Raad Hollands Kroon buigt zich over nieuw Veiligheidsplan

Anna Paulowna – De meeste reacties door inwoners van Hollands Kroon op het Veiligheidsplan zijn gegeven op de huidige verkeerssituatie Hartweg- Valbrugweg tussen ’t Veld en Winkel. Toch is dit niet de locatie binnen de gemeente met de meeste ongevallenregistraties. Dat is namelijk het weggedeelte van de N99 tussen het Kooypunt en de rotonde nabij Van Ewijcksluis.

Zowel de inwoners als cijfermatig inzicht benoemen de kruising Middenweg-Molenvaart in Anna Paulowna voor verbetering. Het nieuwe, jaarlijkse Veiligheidsplan, waarin onder meer een top 10 staat van wegen die de meeste reacties bij inwoners oproepen alsook waarop de meeste ongevallen plaatsvinden, wordt binnenkort behandeld in de gemeenteraad.

Op het wegennet van in totaal 715 kilometer binnen Hollands Kroon is veiligheid voor de weggebruikers het belangrijkste criteria, op de voet gevolgd door een goede bereikbaarheid van locaties. Daar waar Rijkswaterstaat en de provincie veelal verantwoordelijk zijn voor de grote, doorgaande wegen, komt de verkeersveiligheid en het onderhoud van de kleinere polderwegen voor rekening van de gemeente Hollands Kroon. Een opgave met meerdere uitdagingen, want juist op deze wegen gaat het vaak om niet gescheiden rijbanen waar snel en langzaam verkeer gezamenlijk gebruik van maken en waar ook (zeer) grote en zwaar beladen landbouwvoertuigen tussendoor manoeuvreren.

Melden onveilige verkeerssituaties
Bij het inrichten van de wegen volg de gemeente de lijnen van Duurzaam Veilig en is contact met inwoners enerzijds en belangenbehartigers als Veilig Verkeer Nederland, de Fietsersbond en LTO anderzijds. Op deze manier wordt de weg zo ingericht dat zoveel mogelijk ongevallen worden voorkomen en indien toch een ongeval plaatsvindt, dat de ernst van de afloop beperkt blijft.

Inwoners van de gemeente kunnen laagdrempelig hun zorgen over verkeersonveilige situaties melden via de Fixi App en het klantcontactcentrum, maar ook bijvoorbeeld via politie en kernbeheerders. De gemeente zet via haar website digitale tools in om inwoners in algemene zin te vragen naar hun bevindingen en ideeën. Zo is onder meer geïnventariseerd hoe de verkeersveiligheid in Hollands Kroon door inwoners wordt beleefd. Deze input leidt tot een gerichte aanpak die vanuit de kaders van het Verkeersveiligheidsplan met een gerichte uitvoeringsagenda jaarlijks aan de gemeenteraad wordt aangeboden.

Strategisch Plan Verkeersveiligheid
Naast het Veiligheidsplan vanuit de gemeente Hollands Kroon, is ook op landelijk niveau beleid in de vorm van het Strategisch Plan Verkeersveiligheid (SPV). Binnen dit plan werken Rijk, provincie en regio’s samen ook weer met het oog op het verkleinen van risico’s. “Vanuit Hollands Kroon spannen we ons zoveel mogelijk in om de lijnen zoals uitgezet in het SPV 2030 te volgen, en de samenwerking met andere partijen in de regio zo goed mogelijk in te richten om de verkeersveiligheid te bevorderen”, zo valt in het rapport te lezen.

Als uitwerking van het SPV 2030 stelt de provincie een regionale uitvoeringsagenda op waarbij eerst een regionale risicoanalyse wordt gemaakt. “Vanuit Hollands Kroon zorgen we ervoor dat we goed aangehaakt zijn op dit proces. Zoals we het nu zien, loopt dit gemeentelijke verkeersveiligheidsplan vooruit op de regionale uitwerking.”

Maatregelen Hollands Kroon 
De gemeente maakt op basis van een risicoanalyse de keuze op welke wegen aan de slag te gaan om zodoende de financiële middelen het beste in te zetten. Waar doen zich de grootste risico’s voor en zijn functie, vorm en gebruik van een weg in balans zijn vragen die jaarlijks beantwoord worden.

Vanuit dit oogpunt wordt gekeken naar de cijfers van de ongevallenregistratie (2014 – 2018) en resultaten van metingen en tellingen. Daarnaast bekijkt de gemeente de gegevens vanuit bewoners via allerlei (digitale) kanalen.

De wegen die in de top 10 van de ongevallenregistratie vermeld worden en waarvan daadwerkelijk de verkeersveiligheid en het onderhoud voor rekening van de gemeente Hollands Kroon komen, zijn de Nieuwesluizerweg in Slootdorp, de kruising Middenweg-Molenvaart in Anna Paulowna, de Groetweg nabij Middenmeer, Molenakker in Hippolytushoef en de Noord-Zijperweg in Wieringerwaard. De kruising Westfriese dijk/N239/Langereis komt voor de gezamenlijke rekening van de gemeente en provincie.

Cijfers wijzen uit dat inwoners van Hollands Kroon veel reacties geven op andere trajecten, namelijk de situatie Hartweg-Valbrugweg in ‘t Veld-Winkel, de bocht Kerkweg-Molenweg in Wieringerwaard, de kruising Middenweg-Molenvaart in Anna Paulowna, het fietspad Oosterterpweg in Kreileroord, de verkeersremmers op de Hazelaarlaan, Dokter Hoogkamerlaan en de Wilgenlaan in Middenmeer, de verkeerssituatie op de Molenweg in Slootdorp, de Hoornseweg in Middenmeer en de verkeerssituatie op de Westerlanderweg-Koningsweg in Westerland.

Toon meer

Redactie Regio Noordkop

Onder 'Redactie Regio Noordkop' staan door de redactie zelf geschreven berichten, maar ook artikelen die ons door derden zijn aangeleverd, zoals (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke. Ook iets melden? Stuur een bericht aan nieuws@regionoordkop.nl. De redactie is telefonisch te bereiken via 0223-684609. Het bezoekadres is Torplaan 4, 1785BA Den Helder. Loop gerust binnen, de koffie staat klaar!

Wellicht ook interessant

Back to top button