Provincie wil 44 miljoen voor herstel Noord-Hollandse natuur

Noord-Holland – De provincie Noord-Holland vraagt 44 miljoen euro aan bij het Rijk. Met het geld wil de provincie dertig natuurprojecten ondersteunen die kwetsbare natuurgebieden helpen herstellen van de gevolgen van een teveel aan stikstof. Het gaat om projecten bij de duinen, de Vechtplassen, het Gooi en de veenweidegebieden van Laag-Holland. Ze worden de komende drie jaar uitgevoerd in nauwe samenwerking met natuurorganisaties.

“In al onze natuurgebieden zijn de gevolgen van het teveel aan stikstof goed te zien”, legt gedeputeerde Esther Rommel uit. “Bramenstruiken woekeren en verdringen daardoor beschermde en kwetsbare soorten planten. Ook de duinen krijgen teveel voeding waardoor het open duin verdwijnt. Met deze miljoenen kunnen we grote stappen zetten om onze natuur te herstellen.”

Rijk en provincies hebben in december afgesproken extra investeringen te doen in natuur. Dit gebeurt via het Uitvoeringsprogramma Natuur. Tot 2030 gaat het landelijk over bijna 3 miljard euro extra. Doel is om bron- en herstelmaatregelen te nemen die de stikstofneerslag op de meest kwetsbare natuurgebieden terugdringen.

Duingebied
De duinen van Texel tot Kennemerland trekken specifieke dieren en grassen, mossen en kruiden van schrale bodems. De duingebieden zijn erg stikstofgevoelig. De provincie trekt extra geld uit om zo’n 100 hectare extra grond aan te kopen in de strook er vlak naast, de binnenduinrand. Ook nemen we maatregelen om de duinen weer open te maken en te laten verstuiven.

De natuurherstelmaatregelen neemt Noord-Holland aanvullend op de provinciale stikstofstrategie. In deze strategie staan de doelen die Noord-Holland zich stelt om het teveel aan stikstof terug te dringen. Daarbij wordt gekeken naar alle betrokken sectoren zoals industrie, landbouw en verkeer.