Hollands KroonPolitiek

Hollands Kroon best snel met omgevingsvergunningen

Anna Paulowna – Op vragen van de ChristenUnie geeft het college van B&W desgevraagd aan dat het aanvragen van omgevingsvergunningen binnen de reguliere termijn van 14 weken worden afgehandeld. Het college laat weten dat 74% binnen acht weken is afgehandeld en het restant binnen 14 weken. “Indien niet binnen deze 14 weken een beschikking wordt afgegeven, komt een vergunning van rechtswege.”

Het college legt verder uit dat een verlenging van zes weken voorkomt bij het opvragen van ontbrekende of niet correct vermelde gegevens, al dan niet in overleg met de aanvrager (in totaal bij 189 aanvragen). In sommige gevallen dienen de ingediende gegevens ook getoetst te worden door interne dan wel externe partijen. De gemiddelde doorlooptijd is 49,79 dagen (in 2019) en dat is flink sneller dat de wettelijke doorlooptijd van maximaal 98 dagen.

Hobbels 
De ChristenUnie vraagt zich af of het wellicht mogelijk is in een vroegtijdig stadium, met een informeel overleg, de nodige hobbels uit de weg te ruimen. “Het is mogelijk een principeverzoek in te dienen, voordat een officiële aanvraag wordt ingediend. Een principeverzoek is een verzoek om te kijken hoe wij ‘in principe’ tegenover de plannen staan. Ook gaan wij in overleg met de aanvrager als daar behoefte aan is”, zo laat B&W weten, die het eens is met de vragensteller dat vroegtijdig overleg tussen de ontwikkelaar en de gemeente veel voordeel kan opleveren.

Kanttekeningen met ontwikkelaars zouden volgens de ChristenUnie in een vroegtijdig stadium gedeeld moeten worden, zodat verrassingen aan het eind van het traject vrijwel uitgesloten zijn. Het college beaamt dit. “Er wordt aan de hand van de ingediende stukken beoordeeld of medewerking verleend kan worden aan het verzoek. Het uitgangspunt is daarbij, zoals bekend: ja, tenzij. Hierin geven wij de mogelijke kanttekeningen in een vroegtijdig stadium mee aan de initiatiefnemer. Het komt regelmatig voor dat ingediende aanvragen afwijken van het beoordeelde principeverzoek/vooroverleg. Dan moet een nieuwe afweging plaatsvinden op de aanvraag. Hierdoor is het mogelijk dat nieuwe kanttekeningen worden meegeven.”

Proces optimaliseren
In het Bouwberaad is geen stedenbouwkundige, architect of afgevaardigde van MOOI Noord-Holland vertegenwoordigd, al is dat volgens gemeente Hollands Kroon geen belemmering. “Binnen de organisatie zijn veel collega’s met een stedenbouwkundige achtergrond en daarmee een goed stedenbouwkundig inzicht. Bij twijfel leggen wij het stedenbouwkundige ontwerp voor aan MOOI Noord-Holland. Een architectonische beoordeling is daarnaast niet hetzelfde als een stedenbouwkundige beoordeling.”

Tot slot is de ChristenUnie benieuwd of het college bereid is te onderzoeken hoe initiatiefnemers beter te faciliteren voor een beter eindresultaat. “Wij proberen dit proces continu te optimaliseren. Dit is ook een wisselwerking tussen de gemeente en de initiatiefnemer. Als we verbetering zien, implementeren wij deze verder in het proces. Wij hebben echter geen invloed op de kwaliteit van de aanvragen en de ingediende stukken. Wel kunnen wij eerder een aanvraag weigeren of buiten behandeling stellen indien de aanvraag niet compleet is ingediend of de ingediende stukken niet van voldoende kwaliteit zijn. Hiermee worden de doorlooptijden aanzienlijk verkort. Wij vinden dit echter niet klantvriendelijk”, aldus B&W, dat binnen de ruimtelijke procedures één zaakverantwoordelijke aanwijst die van a tot z bij het proces betrokken is.

Toon meer

Redactie Regio Noordkop

Onder 'Redactie Regio Noordkop' staan door de redactie zelf geschreven berichten, maar ook artikelen die ons door derden zijn aangeleverd, zoals (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke. Ook iets melden? Stuur een bericht aan nieuws@regionoordkop.nl. De redactie is telefonisch te bereiken via 0223-684609. Het bezoekadres is Torplaan 4, 1785BA Den Helder. Loop gerust binnen, de koffie staat klaar!

Wellicht ook interessant

Back to top button