Den HelderPolitiek

B&W zet stappen in motie ontwikkeling Julianadorp

Adverentie

Den Helder – De gemeenteraad van Den Helder heeft in november 2019 het college door middel van de motie Julianadorp de opdracht gegeven een brede visie neer te leggen over de ontwikkeling voor de toekomst van Julianadorp. Structureel wordt voor deze plannen gedurende 20 jaar een bedrag van € 350.000,- jaarlijks gereserveerd. Het streven van B&W is om in september een intentieverklaring voor uitvoering en financiering met coalitiepartners te ondertekenen. Ook is het voornemen een extern onderzoeksbureau in te schakelen voor het onderzoeken van de gewenste ontwikkelingen op ruimtelijke inpasbaarheid.

Het college is gevraagd te kijken naar toekomstige woningbouwlocaties, het onderhoud dan wel vervanging van de huidige sportparken, een permanente locatie voor een evenemententerrein en de initiatieven ONS (Ontspanning, Natuur en Sport) Julianadorp en Loopuytpark. Verder is de insteek gesprekken te houden met belangenbehartigers over co-financiering voor de initiatieven, alsook overleg te voeren met toekomstige ontwikkelaars voor de invulling van het gebied.

Het college meldt dat de herinrichting van het Loopuytpark zich momenteel in een verder gevorderd stadium bevindt en dat hiervoor een eigen projectorganisatie is opgezet. “Hiermee kan snelheid in de voorbereiding en uiteindelijke uitvoering worden gebracht”, zo laat het college weten.

ONS Julianadorp
De volgende stap die gezet wordt qua uitvoering van de motie is het onderzoeken van het initiatief ONS Dorp op haalbaarheid. Hierbij worden de plannen uit de ontwerpwedstrijd Panorama Lokaal als inspiratie gebruikt. De intentie vanuit de gemeente is om ook de andere coalitiepartners in de ontwerpwedstrijd, Woningstichting Den Helder en ’s Heeren Loo, locatie Noorderhaven, bij aan te laten sluiten. Een breed draagvlak bij de betrokken partijen voor het aangaan van deze langdurige samenwerking is daarbij een voorwaarde, aangezien in deze fase al eerste investeringen gedaan moeten worden. De gemeente streeft ernaar om dit in september 2020 vast te leggen in een intentieverklaring.

Na het sluiten van de intentieverklaring wordt de haalbaarheid van de varianten voor de gewenste ontwikkeling onderzocht op bijvoorbeeld ruimtelijke inpasbaarheid en financiële haalbaarheid. Hierbij worden de genoemde kansen om zaken te koppelen, bijvoorbeeld wat betreft de woningbouwopgave in Julianadorp, eventueel vrijkomende locaties en de huidige beheer- en onderhoudskosten van de sportparken meegenomen.

Het voornemen is om een onafhankelijk, extern bureau in te schakelen tijdens deze onderzoeksfase. Hiervoor wordt een voorbereidingsbudget van € 80.000,- vrijgemaakt uit het budget dat vanuit de motie Julianadorp voor deze ontwikkeling reeds is gereserveerd.

Vervolgstappen
Voor de vervolgstappen na de onderzoeksfase, waarin gezamenlijk de haalbaarheid van de gewenste ontwikkeling wordt onderzocht, kan nog geen concrete planning worden opgesteld. Gestreefd wordt naar het efficiënt en zorgvuldig doorlopen van de benodigde onderzoeken.

Indien de haalbaarheid van de ontwikkeling is aangetoond en de gemeenteraad instemt met een (voorkeurs)variant wordt overgegaan naar de voorbereidingsfase. In deze fase wordt de ontwikkeling verder voorbereid qua ruimtelijke procedures, het uitwerking van ontwerpen en technische voorbereidingen ten behoeve van de uitvoering. Deze fase wordt afgesloten met de gunning van een of meerdere aanbestedingen van de uitvoerende werkzaamheden. Hierna kan worden overgegaan naar de uitvoeringsfase. In verband met de grootte van de ontwikkeling wordt de mogelijkheid voor een gefaseerde ontwikkeling nadrukkelijk opengehouden.

Toon meer

Redactie Regio Noordkop

Onder 'Redactie Regio Noordkop' staan door de redactie zelf geschreven berichten, maar ook artikelen die ons door derden zijn aangeleverd, zoals (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke. Ook iets melden? Stuur een bericht aan nieuws@regionoordkop.nl. De redactie is telefonisch te bereiken via 0223-684609. Het bezoekadres is Torplaan 4, 1785BA Den Helder. Loop gerust binnen, de koffie staat klaar!

Wellicht ook interessant

Back to top button