Hollands KroonPolitiek

CDA HK wil minder reclame en geen ruimere zondagsopenstelling winkels

Hollands Kroon – Het college van Hollands Kroon stelt de gemeenteraad donderdag 16 december voor de Verordening fysieke leefomgeving vast te stellen. In deze verordening brengt de gemeente de bestaande regels ten aanzien van de fysieke leefomgeving bij elkaar als voorbereiding op de nieuwe Omgevingswet. In het voorstel is ook een aantal inhoudelijke wijzigingen opgenomen. Het CDA Hollands Kroon laat op voorhand weten het niet met alle wijzigingen eens te zijn.

Eerder is al besloten de vergunningsplicht voor bomen van inwoners te laten vervallen. “Die bomen staan op particulier terrein en we mogen blij zijn dat onze inwoners op eigen terrein bomen planten. Het om moverende redenen verwijderen van die bomen moet niet afhankelijk zijn van een vergunning. In de praktijk blijkt dat onze inwoners het eigen groen koesteren.”, aldus de CDA-fractie.

“Voor de gemeentelijke bomen geldt dat deze deel uitmaken van de openbare ruimte en in die zin publiek bezit zijn. Om die bomen te kappen is een zorgvuldige afweging gewenst, die getoetst kan worden door onze inwoners en eventueel zelfs door de rechter. Dat kan en mag je van de overheid verwachten. Wij gaan dan ook voorstellen de vergunningplicht voor de gemeentelijke bomen te handhaven.”

Reclame in openbare ruimte
Het CDA meldt blij te zijn dat het college eindelijk het voorstel doet regels op te nemen met betrekking tot reclame in de openbare ruimte. “Hiervoor is door onze fractie meerdere keren aandacht gevraagd, vanwege de verrommeling en ontsiering van de openbare ruimte. Het voorstel van het college voor wat betreft sandwichborden en zogenaamde driehoekborden (de zogenaamde tijdelijke reclame), meestal aan lantaarnpalen, gaat onze fractie niet ver genoeg. Wij stellen een algeheel verbod voor dit soort reclame voor.”

Het CDA ziet verder graag dat de zogenaamde distelbepaling niet wordt geschrapt, zoals het college wel (deels) van plan is. “Vanwege het gevaar voor de veiligheid en gezondheid van mens en dier, maar ook om overlast/hinder voor naburige (agrarische) percelen te voorkomen kennen we de regeling om verspreiding van dit soort planten te voorkomen. Het college stelt voor het verbod te beperken, omdat voor een aantal soorten de afgelopen jaren door de gemeente geen meldingen zijn ontvangen. Dit miskent echter de preventieve werking die van de huidige regeling uitgaat. Vandaar dat wij gaan voorstellen de huidige regeling te handhaven.”

Winkels op zondag
In de huidige verordening geldt een vrijstelling van 10.00 tot 18.00 uur voor de openstelling van winkels op zondag. In het voorstel van het college wordt dit van 08.00 tot 20.00 uur. “Het CDA hecht aan de zondag als rustdag van bezinning en ontmoeting. Dat de huidige maatschappij vraagt om openstelling van winkels op zondag respecteren wij, maar hierin moet wat ons betreft sprake zijn van evenwicht. Dat evenwicht hebben we gevonden in de bestaande regeling. Het nu voorliggende voorstel doet afbreuk aan dit gevonden evenwicht. Wij gaan donderdag voorstellen de huidige regeling te handhaven.”

Toon meer

Redactie Regio Noordkop

Onder 'Redactie Regio Noordkop' staan door de redactie zelf geschreven berichten, maar ook artikelen die ons door derden zijn aangeleverd, zoals (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke. Ook iets melden? Stuur een bericht aan nieuws@regionoordkop.nl. De redactie is telefonisch te bereiken via 0223-684609. Het bezoekadres is Torplaan 4, 1785BA Den Helder. Loop gerust binnen, de koffie staat klaar!

Wellicht ook interessant

Back to top button