Den HelderPolitiek

Onrechtmatigheden jaarrekening Den Helder blijven zonder gevolgen

Advertentie:

Den Helder – Het college van B&W heeft via een informatiebrief aan de Helderse gemeenteraad laten weten dat onrechtmatigheden zijn geconstateerd in de jaarrekening over 2019. B&W heeft dit ook bij de accountant gemeld. In totaal gaat het om een bedrag van € 1,23 miljoen aan rechtmatigheidsfouten in de jaarrekening op een begroting van circa € 200 miljoen. Dat betekent dat de gemeente binnen een marge van 1 procent blijft en dat deze onrechtmatigheden dus geen verdere gevolgen kent.

De accountant besteedt in zijn rapport van bevindingen over de jaarrekening jaarlijks aandacht aan zowel de vraag of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de financiële werkelijkheid als aan de vraag of alle financiële transacties rechtmatig hebben plaatsgevonden. Hij maakt daarbij gebruik van de bevindingen van de interne controle-medewerkers van de gemeente.

Rechtmatigheid
Een transactie is onrechtmatig wanneer die niet voldoet aan de regels van de Europese inkoop- en aanbestedingsregels. Ook de nationale en eigen gemeentelijke regels kunnen van belang zijn. Wanneer deze onrechtmatige transacties in totaal een te grote omvang hebben (meer dan 1%), krijgt de gemeente geen goedkeurende verklaring voor het onderdeel rechtmatigheid.

In het geval van de gemeente Den Helder betekent dit concreet dat de maximale fout € 2 miljoen bedraagt ten opzichte van een begroting van circa € 200 miljoen. Met een bedrag van € 1,23 miljoen aan rechtmatigheidsfouten blijft de gemeente binnen de maximale fout van € 2 miljoen. De verwachting is dan ook dat de gemeente een goedkeurende verklaring voor het aspect rechtmatigheid van de accountant ontvangt.

Interne controle vindt vier fouten 
De interne controle heeft voor de jaarrekening 2019 tot nog toe vier fouten geconstateerd. In twee gevallen gaat het om langlopende contracten die destijds binnen de aanbestedingsregels zijn gegund, maar waarbij abusievelijk te lang gebruik is gemaakt van een verlengingsoptie. Het gaat hier om diensten op het gebied van het sociaal domein.

In een ander geval is voorafgaand aan de verstrekking van een subsidie geen staatssteuntoets uitgevoerd. Hierdoor kan door de interne controle niet worden vastgesteld in hoeverre de activiteiten voor het jaar 2019 in overeenstemming met het staatssteunrecht zijn gesubsidieerd.

Presentatie in raadscommissie april
Tot slot is bij een pilot, die de gemeente in overleg met maatschappelijke partners is gestart, geconstateerd dat deze niet in overeenstemming was met de voorschriften van de Participatiewet en fiscale regels. In de raadscommissie Maatschappelijke Ontwikkeling van 14 april 2020 wordt deze pilot aan de raadsleden gepresenteerd, waarbij de resultaten van de pilot over 2019 en het eerste kwartaal van 2020 en de rechtmatigheidspositie aan bod komen.

Overigens is de interne controle nog niet afgerond en kan ook de accountant bij zijn controle nog aanvullende onrechtmatigheden vaststellen. B&W heeft in een eerdere informatiebrief aan de raad reeds aangegeven welke maatregelen zijn getroffen om het proces van inkopen en aanbesteden beter te kunnen beheersen.

Toon meer

Redactie Regio Noordkop

Onder 'Redactie Regio Noordkop' staan door de redactie zelf geschreven berichten, maar ook artikelen die ons door derden zijn aangeleverd, zoals (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke. Ook iets melden? Stuur een bericht aan nieuws@regionoordkop.nl. De redactie is telefonisch te bereiken via 0223-684609. Het bezoekadres is Torplaan 4, 1785BA Den Helder. Loop gerust binnen, de koffie staat klaar!

Wellicht ook interessant

Back to top button