Hollands Kroon

Uitvoering deltaplan biodiversiteit kan starten

Advertentie:

Hollands Kroon – Natuur en biodiversiteit zijn de basis voor ons bestaan en onze economie. Het zorgt voor vruchtbare grond, de productie van zuurstof, schoon water en voor grondstoffen voor bouwmaterialen, kleding, brandstof en medicijnen. Zonder biodiversiteit is leven op de aarde niet mogelijk, maar natuur en biodiversiteit staan er niet goed voor. Daarom gaat de gemeente Hollands Kroon aan de slag met het herstel van biodiversiteit. Dat gebeurt met het deltaplan biodiversiteit. De gemeenteraad heeft op 7 juli 2020 ingestemd met het plan.

Bio betekent ‘leven’ en diversiteit betekent ‘verschillend’. Wat onder biodiversiteit wordt verstaan is kortweg de verscheidenheid aan leven in een bepaald gebied; van een waterdruppel tot een compleet bos of zelfs de aarde als geheel. Het is belangrijk voor de biodiversiteit dat we bijvoorbeeld niet alleen bossen, maar ook stranden hebben en niet alleen vogels maar ook vissen. Het gaat dus lang niet alleen over bloemen, bomen en aaibare beesten. Het begrip omvat het totaalpakket aan levende organismen en systemen – en de interacties daartussen. Hierdoor blijft de natuur in balans.

Natuurpositief
“Met het deltaplan biodiversiteit gaan we voor ‘Natuurpositief’”, zo laat de gemeente weten. “Dat betekent een groene leefomgeving met een rijke biodiversiteit aan onder andere bodem- en waterleven, planten, insecten en weide- en watervogels.” “Steeds meer inwoners, agrariërs, ondernemers willen samen met terreinbeheerders, natuurorganisaties en overheden de biodiversiteit in onze gemeente laten opbloeien. Het besef groeit dat biodiversiteit bijdraagt een gezonde en toekomstbestendige economie en leefomgeving”, aldus wethouder Theo Groot. Een groene leefomgeving zorgt ook voor vermindering van fijnstof, CO2, wateroverlast en hittestress.

“We voeren al een aantal projecten en activiteiten uit die bijdragen aan de biodiversiteit. Bijvoorbeeld onder De Kop Werkt! We planten ook ieder jaar nieuwe bomen en we stellen nog eens 100 bomen beschikbaar voor inwoners om zelf te planten. Voor de geboorte van iedere nieuwe inwoner is dat er een. Gelukkig zetten organisaties zoals de Agrarische Natuurvereniging en stichting Polder Pioniers zich in voor vele bloemrijke akkerranden, vogelakkers en andere landschapselementen in onze gemeente. In 2020 doen 76 agrariërs mee aan een project van de Agrarische Natuurvereniging”, legt wethouder Groot uit.

Natuurnetwerk
Hollands Kroon zet in op robuust groen en een natuurnetwerk dat verschillende gebieden met elkaar verbindt. De verbindingen bestaan uit bomenrijen, bosschages, waterwegen met soms natuurvriendelijke oevers, ecologisch beheerde grasbermen, ecologisch beheerde dijken en erfbeplantingen van boerderijen. Wethouder Groot: “Eind 2020 gaan we een groenstructuurplan opstellen. Dit geeft handvatten voor groene verbindingen en draagt er aan bij dat er voldoende leefgebieden zijn voor zoveel mogelijk planten en dieren.”

“Naast het landelijk gebied willen we de biodiversiteit ook vergoten binnen de bebouwde kom. We zetten hier in op ecologisch verantwoorde gebiedjes of ‘stepping stones’. Deze stepping stones kunnen bestaan uit gemeentelijke groenperken of braakliggende bouwkavels waar vaak verassend veel biodiversiteit tot stand komt. Verder zien we kansen voor de transitie naar natuurinclusieve – en kringlooplandbouw. Dit wordt verder uitgewerkt in een toekomstvisie op de landbouw voor Hollands Kroon. Dit doen we samen met de landbouwsector.”

Duurzaamheid
Het deltaplan biodiversiteit is op 7 juli 2020 vastgesteld door de gemeenteraad. “Met het programma Duurzaamheid maken we werk van de energietransitie, klimaatverandering, circulaire economie en biodiversiteit. Het deltaplan biodiversiteit is hier onderdeel van. Duurzaamheid is een leidend en verbindend principe. Daarom werken we de komende jaren aan een duurzame samenleving en leefomgeving.”

Toon meer

Redactie Regio Noordkop

Onder 'Redactie Regio Noordkop' staan door de redactie zelf geschreven berichten, maar ook artikelen die ons door derden zijn aangeleverd, zoals (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke. Ook iets melden? Stuur een bericht aan nieuws@regionoordkop.nl. De redactie is telefonisch te bereiken via 0223-684609. Het bezoekadres is Torplaan 4, 1785BA Den Helder. Loop gerust binnen, de koffie staat klaar!

Wellicht ook interessant

Back to top button