Hollands KroonPolitiek

Uitwerkingsplan derde fase Elshof-Zuid ter inzage

Anna Paulowna – Het college van B&W van Hollands Kroon heeft besloten het uitwerkingsplan voor de bouw van 66 woningen in Elshof-Zuid fase 3 in procedure te brengen. Aangezien binnen dit plan zes woningen niet voldoen aan de maximale geluidsnorm wordt ook een ontwerpbesluit hogere grenswaarde ter inzage gelegd. Overschrijding van de maximale geluidsnorm (46 decibel) komt door het verkeer op de Grasweg/Randweg.

De gemeenteraad van Hollands Kroon had al in 2013 het bestemmingsplan Elshof-Zuid vastgesteld. In dit bestemmingsplan is een uitwerkingsplicht opgenomen om ‘slow stedenbouw’ mogelijk te maken en te regelen dat pas wanneer het bestemmingsplan is uitgewerkt, gebouwd mag worden. Het nu ingediende uitwerkingsplan Elshof-Zuid fase 3 voldoet aan de criteria die benoemd zijn in het bestemmingsplan.

In deze derde fase wordt de bouw van vrijstaande woningen, twee-onder-een-kapwoningen, rijtjeswoningen en vrije kavels mogelijk gemaakt. Na vaststelling van dit uitwerkingsplan komt het totale aantal woningen dat in Elshof-zuid kan worden gebouwd uit op 236 woningen.

Maximale geluidsbelasting 
Nieuw te bouwen woningen moeten voldoen aan de in de Wet geluidhinder opgenomen voorkeurswaarde van 48 decibel. Voor het uitwerkingsplan Elshof Zuid is een akoestisch onderzoek uitgevoerd waaruit bleek dat een klein deel van het plan door verkeer op de Grasweg/Randweg buiten deze geluidscontour ligt. De hoogst optredende geluidsbelasting treedt op bij de geplande woningen aan de zuidwestzijde van het plangebied en bedraagt 57 decibel op de uiterste bebouwingsgrens. Deze waarde is lager dan de uiterste toelaatbare waarde van 63 decibel.

Het treffen van maatregelen is onderzocht, maar biedt onvoldoende soelaas om de geluidsbelasting terug te brengen tot de gestelde grenswaarde van ten hoogste 48 decibel. Voor deze zes geplande woningen is een hogere waarde (HGW) aangevraagd. Bij de aanvraag omgevingsvergunning moet worden aangetoond dat de binnenwaarde uit het Bouwbesluit wordt gegarandeerd.

Inspraak
Nadat het ontwerpplan en het ontwerp hogere waarde besluit ter inzage hebben gelegen (digitaal gemeenteblad en www.ruimtelijkeplannen.nl) moeten zij nog worden vastgesteld door de raad. Als er zienswijzen worden ingediend of ambtshalve wijzigingen gewenst zijn, zal het besluit tot vaststelling eerst opnieuw aan het college worden voorgelegd.

Bij de voorbereiding van het bestemmingsplan Elshof-Zuid zijn inwoners en maatschappelijke organisaties in de gelegenheid geweest om op het plan te reageren. Bij ter inzagelegging van het uitwerkingsplan worden zij opnieuw in de gelegenheid gesteld zich uit te spreken over de uitwerking van deze fase.

Toon meer

Redactie Regio Noordkop

Onder 'Redactie Regio Noordkop' staan door de redactie zelf geschreven berichten, maar ook artikelen die ons door derden zijn aangeleverd, zoals (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke. Ook iets melden? Stuur een bericht aan nieuws@regionoordkop.nl. De redactie is telefonisch te bereiken via 0223-684609. Het bezoekadres is Torplaan 4, 1785BA Den Helder. Loop gerust binnen, de koffie staat klaar!

Wellicht ook interessant

Back to top button