Nieuw beleid omtrent schulddienstverlening Hollands Kroon

Anna Paulowna – Het beleidsplan Schulddienstverlening 2020 – 2024 ‘Vrij van Geldzorgen’ is door het college van B&W doorgestuurd naar de raadsleden voor behandeling en vaststelling in de gemeenteraad.

In het nieuwe beleidsplan wordt de richting voor de komende jaren tot en met 2024 beschreven. Dit beleid gaat uit van drie doelstellingen: excellente dienstverlening, specifieke aandacht voor doelgroepen en meer aandacht voor vroeg signalering en preventie. Het beleid is in samenspraak met ketenpartners tot stand gekomen. B&W verwacht dat met het vaststellen van dit beleid de uitgangspunten van de gemeentelijke dienstverlening van de toekomst helder zijn.

Het beleidsplan is ook besproken met Wonen Plus Welzijn, stichting Vluchtelingenwerk en Lokaal Samenwerkende Bonden Ouderen (LSBO) Hollands Kroon. De gemeente geeft aan dat zij zich goed kunnen  vinden in de uitgangspunten en dat het beleid bovendien aansluit bij de thema’s waar zij op dit moment uitvoering aan geven. Afgesproken is dat de samenwerking tussen gemeente en bovengenoemde partijen wordt geïntensiveerd bij de uitvoering van het beleidsplan.