Hollands Kroon

Provincie wil meer zekerheid over veilige verkeerssituatie Deelgebied B1

Advertentie:

Hollands Kroon – Gedeputeerde Staten (GS) van Noord-Holland geven een reactieve aanwijzing aan de gemeenteraad van Hollands Kroon op een aangenomen bestemmingsplan dat de bouw van een datacenter aan de westzijde van de A7 mogelijk maakt. Daarmee grijpen GS in op een besluit van de gemeenteraad.

Gedeputeerde Staten hechten eraan te herhalen dat de provincie niet tegen de komst van datacenters is. Steeds meer bedrijven zijn in meer of mindere mate afhankelijk van datacenters. Daarmee is deze sector belangrijk voor de economie. Wel hebben Gedeputeerde Staten steeds duidelijk gemaakt aan de gemeente Hollands Kroon dat er grote zorgen leven over de verkeersontsluiting bij deelgebied B1 en over de randvoorwaarden.

Op 27 november 2020 zonden Gedeputeerde Staten de gemeente Hollands Kroon een zienswijze op het bestemmingsplan ‘Uitbreiding Agriport A7, deelgebied B1’, dat voorziet in de bouw van een datacenter op het perceel B1/Venster aan de westzijde van de A7. Aan de bezwaren in deze zienswijze is naar de mening van de provincie onvoldoende gevolg gegeven in het aangenomen bestemmingsplan. De gemeenteraad van Hollands Kroon nam bij vaststelling van het bestemmingsplan naar aanleiding van de zienswijze een amendement aan over de verkeerssituatie.

Dit amendement biedt Gedeputeerde Staten onvoldoende zekerheid dat verkeer van en naar B1, zowel tijdens als na de bouw, uitsluitend via de noordzijde van Agriport rijdt. Die voorwaarde heeft de provincie gesteld omdat de zuidelijke ontsluiting, het kruispunt Agriport-N239, niet nog meer extra verkeer kan verwerken. De verkeersveiligheid is in het geding. Daarbij hoort, naar de mening van Gedeputeerde Staten, de huidige situatie op dat kruispunt het uitgangspunt te zijn. Op dit punt grijpen Gedeputeerde Staten in op het bestemmingsplan.

Randvoorwaarden
Ook leven bij de provincie zorgen over de inpassing van de bouw van datacenters in het landschap vanwege de bovenregionale functie van datacenters, de netbelasting (energieverbruik) en het koelwaterverbruik. Op deze punten schuift de gemeente de mogelijkheden door naar de uitvoeringsfase. De provincie vindt het belangrijk bij te dragen aan de ambities van klimaatakkoorden. Wij vinden dit doorschuiven erg mager en weinig ambitieus, maar constateren dat Hollands Kroon met hun reactie op de zienswijze heeft voldaan aan de motiveringsvereiste.

Strikt juridisch gezien ontbreekt voor de provincie op deze punten – ruimtelijke inpassing, energie en koelwater – de wettelijke grondslag om aanpassingen in het bestemmingsplan af te dwingen in een eventuele rechterlijke zitting. Daarom zien Gedeputeerde Staten af van een reactieve aanwijzing op deze punten in het bestemmingsplan.

Geen andere optie
Cees Loggen, gedeputeerde Ruimtelijke Ordening: “Dit dossier speelt al een tijd. Gedeputeerde Staten en het college van B&W van Hollands Kroon hebben veel overlegd om tot een oplossing te komen. In deze overleggen hebben wij veelvuldig onze zorgen uitgesproken over de verkeerssituatie, de ruimtelijke inpassing in het kader van de bovenregionale functie van datacenters in Deelgebied B1 en de kwesties netbelasting en gebruik van koelwater. Wij vinden het spijtig dat Hollands Kroon desondanks en ondanks zorgen die duidelijk ook leven in de samenleving volhardt in haar standpunten. Wij dienen een reactieve aanwijzing in die ingrijpt op het onderdeel verkeer.”

Over de reactieve aanwijzing
Een reactieve aanwijzing houdt in dat een bestemmingsplan zoals aangenomen door de gemeenteraad deels of geheel buiten werking wordt gesteld, waardoor het geen doorgang kan vinden. Dit is een wettelijke bevoegdheid van Gedeputeerde Staten. Het gevolg van deze reactieve aanwijzing is dat er geen datacenter kan worden gebouwd.

Gemeenten hebben de mogelijkheid in beroep te gaan tegen een reactieve aanwijzing door een procedure bij de afdeling Bestuur van de Raad van State.

Toon meer

Redactie Regio Noordkop

Onder 'Redactie Regio Noordkop' staan door de redactie zelf geschreven berichten, maar ook artikelen die ons door derden zijn aangeleverd, zoals (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke. Ook iets melden? Stuur een bericht aan nieuws@regionoordkop.nl. De redactie is telefonisch te bereiken via 0223-684609. Het bezoekadres is Torplaan 4, 1785BA Den Helder. Loop gerust binnen, de koffie staat klaar!

Wellicht ook interessant

Back to top button