Politiek

Geen paniekvoetbal over financiële tekorten in Hollands Kroon

Advertentie:

Anna Paulowna – De gemeenteraad van Hollands Kroon heeft donderdagavond ingestemd met de Kadernota voor de periode 2024 tot en met 2027. Vanuit de gemeenteraad werden slechts drie voorstellen gedaan om wijzigingen aan te brengen richting de begrotingsvergadering in november. Uiteindelijk werden, na het debat, twee moties teruggetrokken en trof een amendement met betrekking tot het voorkomen van een OZB verhoging geen raadsmeerderheid.

De kadernota liet in Hollands Kroon voor 2024 aanvankelijk een negatief saldo zien van 4,3 miljoen, waarvan 2,2 miljoen wordt afgedekt uit de algemene reserve en ongeveer 1 miljoen door een lastenverzwaring op de ontroerend zaakbelasting (OZB). Daarmee komt het negatieve saldo voor 2024 alsnog uit op 1,1 miljoen. Deze OZB-verhoging was het grootste discussiepunt tijdens deze kadernota.

Ravijnjaar
De gemeente voorziet, zoals vrijwel elke gemeente in Nederland, onzekere financiële tijden door ongewis rijksbeleid, omdat toebedeelde taken en het gemeentefonds niet in evenwicht zijn. Vanaf 2026 laat het rijk het altijd gehanteerde principe van “samen de trap op en samen de trap af” los, waardoor na het zogenoemde “ravijnjaar 2026” een nog meer ongewisse situatie ontstaat.

Om de eerste jaarschijven dekkend te krijgen onttrekt Hollands Kroon ongeveer 16 miljoen euro uit haar goed gevulde reserves. Daarnaast verhoogt zij de OZB licht. Het geheven OZB percentage is in Hollands Kroon de laatste zes jaar, door de ontspannen financiële situatie alleen naar beneden gegaan vanwege de gestegen WOZ-waarde, waarbij het te betalen bedrag voor inwoners en bedrijven gelijk bleef. Door de nu voorgestelde verhoging zouden huiseigenaren met een huis van 400.000 euro ongeveer 33 euro per jaar meer moeten gaan betalen in 2024.

Hoewel de noodzaak aanwezig is in onzekere financiële tijden voor de gemeente, trachtte de VVD dit te voorkomen door een amendement in te dienen. Volgens de VVD wordt de rekening van de hoge ambities van de nieuwe coalitie hierdoor via een lastenverzwaring van de OZB bij de inwoners neergelegd. Daarnaast bestaan de ambities van het college voor een belangrijk deel uit extra groei van het ambtelijk apparaat, waarbij de VVD naast de twee extra wethouders wijst op vier extra gebiedsmanagers en een aantal communicatiemedewerkers.

Linkerrijtje
Volgens wethouder financiën Maarten Versluis staat Hollands Kroon in de ‘coelo atlas lokale lasten van de rijksuniversteit Groningen’ in vergelijking met andere Nederlandse gemeenten echter op de zeer schappelijke hoogte van plek 92 van de 352 gemeenten als het gaat om de laagste OZB heffing. Hij gebruikte hierbij de parabel van het “linkerrijtje” in de voetbalcompetitie. “Eigenlijk zijn we gewoon een soort van AZ”. Het amendement werd naast indiener VVD echter alleen gesteund door de fractie van Lada en dus verworpen met vijf voor en 18 tegen.

De beide moties van Dorien Sijbenga van Lada en Anders met zorgen over de huisvesting en stagnerende doorstroming van senioren met een ruime woning naar veilige en beschutte seniorenappartementen of woonzorgvoorzieningen werden onderkent door het college.

Wethouder Mark Versteeg gaf aan dat de motie net iets te vroeg kwam, omdat de raad volgende week het woonbehoefte onderzoekt ontvangt als voorloper en bouwsteen van de woonvisie. De wethouder gaat tevens de strekking van de motie meenemen in de gesprekken bij de prestatieafspraken met de woningcorporaties. Ook wethouder Mary van Gent gaf aan dat de door Sijbenga benoemde problematiek ook meegenomen wordt in de woonzorgvisie. Op basis van de beantwoording van het college trok Lada en Anders haar beide moties in.

Gemoedelijk debat
Los van wat prikkelende opmerkingen tussen de oude en de nieuwe coalitie was het vooral een gemoedelijk en constructief raadsdebat, waarbij fracties vooral zorgpunten en onderwerpen inbrachten die zij graag wat beter belicht wilden zien in de uiteindelijke begroting. De kadernota werd ongewijzigd aangenomen met vijf tegen en achttien stemmen voor.

Toon meer

Hans Boskeljon

Hans Boskeljon is sinds mei 2023 politiek verslaggever voor Regio Noordkop. Hij richt zich uitsluitend op de politiek binnen de gemeente Hollands Kroon. In het verleden was hij onder meer werkzaam bij NRG en als wethouder in de gemeente Den Helder. Hans is bereikbaar via hans@regionoordkop.nl.

Wellicht ook interessant

Back to top button