Den Helder

Begroting Den Helder gericht op groei

Adverentie

Meer inwoners, meer banen: de neerwaartse trend van de afgelopen jaren is omgebogen. De investeringen die de gemeente de afgelopen jaren heeft gedaan in de ontwikkeling van Den Helder beginnen hun vruchten af te werpen. De gemeentelijke begroting biedt de komende jaren ruimte om ambities voort te zetten en uit te breiden. Zo wil het college doorgaan met het investeren in het stadshart, de haven, in het gemeentelijk erfgoed, in een rijk cultureel aanbod van voorzieningen, in werkgelegenheid en in passende zorg en preventie. En dat met een gezonde financiële positie, de begroting is structureel sluitend, en zonder extra lastenverzwaring voor de burger. Om de focus te houden is de begroting ingedeeld in vier programma’s: Zorgzame gemeente, Vitale gemeente, Leefbare gemeente en Bestuurlijke vernieuwing.

Hoe krijgt de gemeente dat voor elkaar? Net als bijna alle gemeenten heeft ook Den Helder te maken met lastige financiële situaties. Bijvoorbeeld als het gaat om jeugdzorg. Ook kosten het geld om de stad mooier, duurzamer en klaar voor de toekomst te maken. Toch denkt het college alle ontwikkelingen en ambities te kunnen bekostigen. Dit komt door meevallers in de uitkering van het Rijk, vooral in de jaren na 2020. Ook omdat het de gemeente lukt voor steeds meer mensen met een uitkering werk te vinden. De gemeente bespaart daarmee op de uitgaven aan uitkeringen. En door een aantal bezuinigingen, bijvoorbeeld op de vaste lasten van de gemeentelijke organisatie.

Gezonde toekomst
In totaal gaat er jaarlijks ruim € 200 miljoen om in de gemeentelijke begroting. ‘Ik ben blij dat we de gemeenteraad een structureel sluitende begroting kunnen voorleggen”, zegt wethouder Financiën Kees Visser. “We hebben daarin onze ambities concreet gemaakt. We kunnen vooruit als het gaat om wonen, werk, zorg en recreatie. En dat verdient onze stad. Dit alles zonder extra lastenverzwaring voor onze inwoners en bedrijven.”

Een greep uit de begroting 2020
Zorgzame gemeente: Dit programma is gericht op de zorg voor kwetsbare groepen zoals jongeren, werklozen en mensen met problematische schulden. Het college wil hen een beter uitzicht bieden door bijvoorbeeld preventieve maatregelen, door innovatie (zoals het Ambulante jongerenwerk, project ‘nu niet zwanger’), het terugdringen van armoede en schulden, begeleiding te bieden in leerwerktrajecten en projecten gericht op re-integratie. Met daarbij goede voorzieningen voor mensen die dat echt nodig hebben (hulpmiddelen, taxivervoer en dergelijke).

Vitale gemeente: Dit programma draait om een gezonde economische ontwikkeling. Het college wil het aantal bedrijven en als gevolg daarvan het aantal arbeidsplaatsen uitbreiden, het stadshart verder ontwikkelen en het onderwijsaanbod verbeteren, net als de aansluiting daarvan op de arbeidsmarkt. Concreet wil de gemeente investeren in Willemsoord, in het gebied (voormalig)V&D/ Kroonpassage, in de verbinding Zuidstraat-Willemsoord en in de aanpak van de Keizerstraat. De verbetering van de bereikbaarheid van Den Helder is ook een belangrijk punt van aandacht. Daarnaast wordt ingezet op het faciliteren van de groei van de Marine en de uitwerking van de civiel-militaire samenwerking. Er is structureel geld beschikbaar voor het onderhoud van de kades en de verdere ontwikkeling van de haven en voor het onderhoud en beheer van erfgoed op Willemsoord. Ook werkt de gemeentelijke organisatie aan plannen voor de energietransitie.

Leefbare gemeente: Het college wil de kwaliteit van wonen, werken en recreëren in Den Helder versterken door te investeren in de woonomgeving en de openbare ruimte (programma Nieuw Perspectief en een kwaliteitsslag van het Loopuytpark in Julianadorp) en in een groter en aantrekkelijk aanbod van cultuur en natuur in en om de stad. Elk jaar gaat de gemeente in drie wijken of gebieden aan de slag om de woonomgeving te verbeteren. Dat gebeurt in overleg met de bewoners, in een zogenaamde gebiedsgerichte aanpak. Uiteraard gaat het college verder met plannen om Den Helder te verduurzamen. Zo komt er een Helders Energieakkoord, komen er laadpalen voor elektrische auto’s en wordt het gemeentelijk vastgoed verduurzaamd. Het college wil ook investeren in veiligheid waaraan inwoners en ondernemers behoefte hebben, bijvoorbeeld door meer toezicht en ondersteuning. In de rol van subsidieverstrekker willen burgemeester en wethouders er aan bijdragen dat het aanbod van voorzieningen op het gebied van cultuur en natuur sterk en gevarieerd blijft. De gemeente helpt ook organisaties om meer eigen inkomsten, door middel van sponsoren bijvoorbeeld, binnen te halen.

Bestuurlijke vernieuwing: Het aantrekkelijker maken van Den Helder op de hiervoor genoemde gebieden vraagt een professioneel bestuur en ambtelijk apparaat. Het college wil meer samenwerken met partners binnen en buiten Den Helder, de inwoners vaker betrekken, vooral als het gaat om hun directe leefomgeving, en voortdurend de dienstverlening verbeteren. Nieuw is het oprichten van een burgerpanel om bijvoorbeeld de prestaties en het imago van bestuur en organisatie te peilen.

Besluitvorming
De raadscommissie Bestuur en middelen buigt zich woensdagavond 16 oktober over de begroting, de gemeenteraad woensdag 6 november. Beide vergaderingen zijn openbaar en beginnen om 19.30 uur in de raadzaal van het stadhuis, Drs F. Bijlweg 20. De begroting staat op de website van de gemeenteraad.

Toon meer

Redactie Regio Noordkop

Onder 'Redactie Regio Noordkop' staan door de redactie zelf geschreven berichten, maar ook artikelen die ons door derden zijn aangeleverd, zoals (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke. Ook iets melden? Stuur een bericht aan nieuws@regionoordkop.nl. De redactie is telefonisch te bereiken via 0223-684609. Het bezoekadres is Torplaan 4, 1785BA Den Helder. Loop gerust binnen, de koffie staat klaar!

Wellicht ook interessant

Back to top button