Hollands KroonPolitiek

Kort nieuws vanuit de gemeente Hollands Kroon

Anna Paulowna – Het college van B&W Hollands Kroon neemt dagelijks beslissingen die burgers en ondernemers persoonlijk aangaan. Een kort overzicht van beslissingen die de afgelopen weken door het college zijn genomen.

  •  Het college heeft besloten om een aanvraag omgevingsvergunning inzake het wijzigen van een bijgebouw naar permanente bewoning op de Oosterdamsterweg 8 in Westerland te weigeren. Het verzoek om een bestaand bijgebouw te wijzigen naar permanente bewoning past niet binnen het bestemmingsplan en de provinciale ruimtelijke verordening. De raad heeft in oktober 2018 het college verzocht om geen medewerking meer te verlenen aan woningen in het buitengebied totdat er een helder toetsingskader is vastgesteld.
  • Aan de Wallerweg 15, nabij 17 in Breezand ligt al jaren een onbebouwd stuk grond. De grond heeft een agrarische bestemming, maar wordt in die hoedanigheid al lang niet meer gebruikt. Aan de gemeente is gevraagd of zij medewerking wil verlenen aan het wijzigen van de bestemming voor het realiseren van een vrijstaande woning. Het bestemmingsplan maakt dat mogelijk. Eén zienswijze is ontvangen. Naar aanleiding daarvan is de verbeelding gewijzigd. De initiatiefnemer en de indiener van de zienswijze ontvangen bericht van de beantwoording van de zienswijze en over het raadsbesluit. Het vastgestelde bestemmingsplan wordt bekendgemaakt in de Staatscourant, het digitale gemeenteblad en geplaatst op de website www.ruimtelijkeplannen.nl
  • Aan de Rijdersstraat 17 in ‘t Veld staat een verouderde schuur. Een verzoek is ingediend om op het perceel een vrijstaande woning te realiseren, na sloop van de verouderde schuur. Hiervoor is een aanpassing van het bestemmingsplan nodig. Planologisch zijn geen bezwaren. Het plan wordt ter inzage gelegd en indien geen zienswijzen worden ingediend, voorgelegd aan de raad voor goedkeuring.
  • Voor de nieuwbouw van een opslagloods op het perceel Terdiek 21a in Nieuwe Niedorp is in november 2019 een omgevingsvergunning verleend. Hiertegen zijn twee bezwaarschriften ingediend. De commissie voor bezwaarschriften adviseert om de bezwaarschriften ontvankelijk en ongegrond te verklaren. Tegen de besluiten staat beroep open bij de rechtbank.
  • Voor het kappen van bomen rondom het winkelcentrum in Nieuwe Niedorp zijn in oktober 2019 twee omgevingsvergunningen verleend. Tegen beide omgevingsvergunningen is door één bezwaarmaker een bezwaarschrift ingediend. De commissie voor bezwaarschriften adviseert om beide bezwaarschriften niet-ontvankelijk te verklaren.
  • Voor het aanleggen van inritten nabij Westerweg 23c in Nieuwe Niedorp is in december 2019 een omgevingsvergunning verleend. Hiertegen is een bezwaarschrift ingediend. De commissie voor bezwaarschriften adviseert om het bezwaarschrift niet-ontvankelijk te verklaren omdat bezwaarmaker niet heeft aangetoond belanghebbende bij het besluit te zijn.
Toon meer

Redactie Regio Noordkop

Onder 'Redactie Regio Noordkop' staan door de redactie zelf geschreven berichten, maar ook artikelen die ons door derden zijn aangeleverd, zoals (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke. Ook iets melden? Stuur een bericht aan nieuws@regionoordkop.nl. De redactie is telefonisch te bereiken via 0223-684609. Het bezoekadres is Torplaan 4, 1785BA Den Helder. Loop gerust binnen, de koffie staat klaar!

Wellicht ook interessant

Back to top button