Den HelderPolitiek

Toename gezinnen in Helderse opvang

Den Helder – De gemeente heeft recent overleg gehad met Woningstichting over een toename van gezinnen in de opvang. Met dnoDoen is door de gemeente gesproken om een preciezer beeld te krijgen van de groep die momenteel in de opvang verblijft en hun uitstroommogelijkheden. D66 trok over dit onderwerp eind vorig jaar al aan de bel. “Wij zijn van mening dat het wel even heeft geduurd voordat er enige beweging waarneembaar is. Eigenlijk is dit alleen maar een voortgangsbericht”, aldus raadslid Frans Klut van D66 (foto).

“Naar aanleiding van de twee aangegeven acties (gesprekken met Woningstichting en dnoDoen, red.) ben ik wel nieuwsgierig hoe het nu verder gaat en wat tussen de Woningstichting en de gemeente wordt afgesproken. Welke afspraken zijn of worden er dan wel gemaakt met dnoDoen? Tot nu toe dus nog weinig concreets aan de orde. Uiteindelijk zal er toch een duidelijke beleidslijn uit moeten komen”, aldus Klut.

Vraag naar opvanghuizen

In een motie van november 2019 is door D66 aangegeven dat meerdere organisaties waaronder dnoDoen te kennen hebben gegeven dat te weinig huizen beschikbaar zijn waar ouders met kinderen, onder begeleiding van maatschappelijk werkers, op adem kunnen komen. Dit probleem doet zich in Den Helder bovengemiddeld meer voor dan in anderen gemeenten in de Kop van Noord-Holland. Bepleit werd om meer woningen voor deze doelgroep beschikbaar te stellen. Door de wethouder is toegezegd om de aard en omvang van deze problematiek te onderzoeken en in samenwerking met Woningstichting Den Helder naar een oplossing te zoeken.

Navraag van maatschappelijke opvang organisatie dnoDoen wijst uit het aantal gezinnen met kinderen in de opvang de afgelopen jaren gestegen is. De actuele situatie (eind mei 2020) is dat zeven gezinnen in de groepswoningen van dnoDoen wonen en drie gezinnen op de wachtlijst staan.

Antwoorden college

“Wij onderschrijven dat voor gezinnen met kinderen het verblijf in een opvang zo kort mogelijk moet worden gehouden. Dit betekent dat er een mogelijkheid moet zijn bij de woningcorporaties om deze vraag op te vangen. Daarom zouden wij graag weten welke afspraken er zijn gemaakt. De Woningstichting is wel bereid om daarover in gesprek te gaan met de gemeente maar de toewijzing van woonruimte is aan de Woningstichting gedelegeerd dus hoe zal dat dan geregeld worden? Wij hopen daarover op korte termijn door het college te worden geïnformeerd”, zo geeft Klut aan.

Het gaat hier voor het overgrote deel om gezinnen die uitsluitend een woonprobleem hebben. Vaak is dit het gevolg van een (v)echtscheidingsproblematiek en beschikken de gezinnen over onvoldoende punten om snel door te stromen naar een reguliere woning. Ze komen ook niet voor voorrang in aanmerking. De enige uitstroommogelijkheid biedt particuliere woonruimte maar die is niet altijd passend.

Geen gezonde leefomgeving

DnoDoen en het college zijn van mening dat gezinnen met kinderen zo kort als mogelijk in de maatschappelijke opvang zouden moeten verblijven, omdat de opvang voor kinderen geen gezonde leefomgeving biedt om op te groeien. Het leidt er bovendien toe dat de opvang verstopt raakt met als gevolg dat de wachtlijst groeit.

De toename van gezinnen in de opvang is een landelijk verschijnsel. Elders bestaan wel afspraken met woningcorporaties om dit probleem het hoofd te bieden. Corporaties stellen bijvoorbeeld een quotum van woningen beschikbaar voor uitstroom uit de maatschappelijke opvang en verblijfslocaties als beschermd wonen of jeugdverblijf. Ook zijn er urgentiecommissies waar gemeente met corporaties samen bepalen wie voor urgentie in aanmerking komt.

B&W spreekt de hoop en verwachting uit dat het op korte termijn lukt om samen met Woningstichting het probleem beter in kaart te krijgen en tot oplossingen te komen. “Ook willen wij graag het recente besluit benomen om een werkwijze vechtscheidingen te ontwikkelen om te voorkomen dat jongeren in de knel komen”, zo laat B&W weten.

Toon meer

Redactie Regio Noordkop

Onder 'Redactie Regio Noordkop' staan door de redactie zelf geschreven berichten, maar ook artikelen die ons door derden zijn aangeleverd, zoals (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke. Ook iets melden? Stuur een bericht aan nieuws@regionoordkop.nl. De redactie is telefonisch te bereiken via 0223-684609. Het bezoekadres is Torplaan 4, 1785BA Den Helder. Loop gerust binnen, de koffie staat klaar!

Wellicht ook interessant

Back to top button