Den HelderHollands KroonNoord-HollandPolitiek

D66: ondermijning RES door ontwikkeling datacentra?

Hollands Kroon –  De aanwezigheid van energie slurpende datacenters in combinatie met de overgang naar duurzame energie door windmolens in Hollands Kroon roept steeds meer vragen op. De opgewekte windenergie zou ten goede komen aan de verduurzaming van huishoudens, maar de realiteit nu is dat deze volledig wordt opgebruikt door de aanwezige datacentra op Agriport. Provinciale Statenlid Kanik, D66, is van mening dat deze ontwikkeling het doel van de Regionale Energie Strategie (RES) in het gebied kan ondermijnen en vreest voor dergelijke ontwikkelingen in andere gebieden.

Het college van Gedeputeerde Staten vindt dat de doelstelling van de RES niet ondermijnd wordt. “De RES beschrijft onder andere de mogelijkheden om de energieproductie met wind- en zonne-energie te verduurzamen. Dit maakt onderdeel uit van de afspraken uit het Klimaatakkoord, namelijk om in 2030 35 TWh (grootschalig) hernieuwbare energie op land te realiseren. Het elektriciteitsverbruik van datacentra, of andere gebruikers, heeft geen invloed op deze doelstelling”, aldus het college, dat zich er wel van bewust is dat de elektriciteit afname van datacentra invloed heeft op het energiesysteem als geheel.

“Dit bewustzijn motiveert ons om samen met gemeenten en netbeheerders te werken aan een goede ruimte inpassing van datacentra. Bovendien werken we met gemeenten aan vestigingseisen op gebied van energie-efficiency en restwarmtegebruik voor nieuwe datacenter-vestigers.”

Burgerparticipatie
Volgens de D66-fractie kunnen de RES-plannen alleen slagen met een degelijk georganiseerde burgerparticipatie. De fractie vraagt zich af wat het college doet om burgerparticipatie in het vaststellen van de RES te waarborgen. Zij verwijst daarbij naar de situatie in Hollands Kroon: geen goede regeling om omwoners te laten profiteren, meer molens dan beloofd en inspraak van burgers die niet serieus is genomen.

De provincie op haar beurt erkent dat ‘participatie een noodzakelijke voorwaarde is voor draagvlak’ maar wijst tegelijkertijd daarvoor naar de gemeente. “Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de participatie in het RES-proces.  De provincie Noord-Holland voelt zich als partner mede verantwoordelijk voor de participatieprocessen en draagvlakontwikkeling. Daarom ondersteunt de provincie de gemeenten waar nodig, onder andere door het organiseren van bijvoorbeeld kennisdeeldagen en een reflectiecongres.”

In de fase naar de concept-RES zijn uitgebreide participatieprocessen georganiseerd waar inwoners, (maatschappelijke) organisaties en bewonersgroepen, bedrijfsleven, energiecoöperaties en natuurorganisaties bij betrokken zijn geweest, zo laat de provincie ook weten.

Restwarmte datacentra
Kanik van D66 wijst ook naar de belofte dat restwarmte van datacentra gebruikt zou gaan worden voor het verwarmen van de kassen uit de glastuinbouw. Vooralsnog wordt deze belofte niet ingelost.

“Omdat op dit moment het toepassen van warmte uit datacenters in kassen niet rendabel is en de benodigde investeringen nog te hoog zijn, heeft het stimuleren van deze toepassing op dit moment geen zin. We zullen echter de ontwikkelingen en onderzoeken nauwlettend volgen”, zo belooft Provinciale Staten.

Sociale/kleine windmolens
Tot slot lijkt ook de totstandkoming van sociale/kleine windmolens met draavlak in Hollands Kroon niet te lukken. Aanvragen worden afgewezen met verwijzing naar de Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV). Na het aannemen van een motie in februari 2019 om beleid te ontwikkelen voor sociale/kleine windmolens op land is het stil gebleven en vraagt D66 zich af wat de status van dit nieuwe beleid is.

Volgens provinciale staten is het juist dat gewezen wordt naar de PRV zolang nieuw beleid (Omgevingsverordening) nog niet is vastgesteld. Naar verwachting stellen Provinciale Staten op 5 oktober 2020 de Omgevingsverordening vast. De ontwerp omgevingsverordening loopt weliswaar vooruit op de RES, wij respecteren wel het proces. Naar verwachting wordt de RES 1 juli 2021 vastgesteld. Afgesproken is om dan de beleidskaders en verordeningen voor wat betreft wind- en zonne-energie aan te passen.”

Toon meer

Redactie Regio Noordkop

Onder 'Redactie Regio Noordkop' staan door de redactie zelf geschreven berichten, maar ook artikelen die ons door derden zijn aangeleverd, zoals (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke. Ook iets melden? Stuur een bericht aan nieuws@regionoordkop.nl. De redactie is telefonisch te bereiken via 0223-684609. Het bezoekadres is Torplaan 4, 1785BA Den Helder. Loop gerust binnen, de koffie staat klaar!

Wellicht ook interessant

Back to top button