Den Helder

Nieuwe impuls voor Buurtbemiddeling

Advertentie:

Den Helder – Om het woongenot te verbeteren introduceerde gemeente Den Helder in 2013 het project Buurtbemiddeling. Er werd voortvarend doorgepakt. Na een pittige cursus zijn er voor onze gemeente maar liefst twintig buurtbemiddelaars aangesteld. Jarenlang ging het goed, maar Corona en het vertrek van buurtbemiddelaars gooide roet in het eten. Tot nu. Binnen het nieuwe normaal gaat Jasper Tolhuijs een nieuwe impuls geven aan Buurtbemiddeling.

Tot vandaag heeft Johan van ’t Zand de functie van Projectcoördinator binnen Buurtbemiddeling opgepakt. Altijd met veel plezier. Na zoveel jaar meent Johan dat het podium naar een ander moet. De keuze viel daarbij al snel op Jasper Tolhuijs. Hij was al in 2013 betrokken bij de opstart van het project. Het is daarmee een logische keuze om hem ook nu weer te benaderen. Door het vertrek van een aantal gewaardeerde buurtbemiddelaars van het 1e uur en het wegwerken van de achterstand in zaken door Corona, wacht Jasper een grote klus te klaren.

Een lange boodschappenlijst
Gemeente Den Helder hecht veel waarde aan goede burenrelaties en een hoog woongenot voor alle inwoners. Desondanks kunnen conflicten altijd zomaar ontstaan. Dan is het goed dat inwoners een beroep kunnen doen op onafhankelijke, vrijwillige buurtbemiddelaars. Het aantal meldingen is voor de gemeente Den Helder weliswaar laag. Dit wil geenszins zeggen dat het nooit voorkomt. In die gevallen zou er snel gehandeld moeten kunnen worden. Door vertrek van buurtbemiddelaars is er een enorme onderbezetting. Wachtlijsten lopen nu daarom veel te hoog op. Dat is voor niemand prettig. Dat gaat dus allemaal veranderen.

Véél meer dan brandjes blussen alleen
2022 wordt het jaar waarop Buurtbemiddeling langzaam maar zeker weer een actieve rol in de lokale Helderse samenleving moet gaan spelen. Laagdrempelig, zoals het hoort. Burgers voor burgers. Gewone mensen die elkaar helpen bij het oplossen van een burenconflict. ‘Buurtbemiddeling gaat daarbij wel over méér dan alleen maar het blussen van brandjes’, meent Tolhuijs. Buurtbemiddeling gaat over onze manier van omgaan met elkaar. Over hoe wij wensen samen te leven. Over hoe wij onderlinge conflicten zinvol en betekenisvol wensen op te lossen. Buurtbemiddeling gaat dus over ons en over hoe wij naar onszelf en elkaar kijken.

Conflicten waardig willen oplossen

Buurtbemiddeling gaat over het vermogen van mensen om conflicten langs vreedzame weg op te willen lossen. Erkennen dat mensen van mening kunnen en mogen verschillen. De wil om zich te verplaatsen in de positie van anderen. De bereidheid tonen om anderen in hun waarde te laten. Niet te willen discrimineren. En de bereidheid tonen tot het accepteren van het democratisch gezag. De goede lezer ziet hier strikt normatief de gedragsregels in, die horen bij de ‘democratische way of life’. Zij zijn dé basisgedragsregels waarmee wij sociale interacties in onze samenleving richting, vorm en inhoud geven. Daar waar deze omgang onder druk staat, is Buurtbemiddeling het instrument om mensen weer even betrokken te krijgen bij waar het in onze samenleving ook alweer over gaat. Buurtbemiddeling dus als belangrijk ijkpunt om gewoon normaal sociaal gewenst gedrag aan te kunnen spiegelen. Dan kunnen conflicten nog steeds gewoon ontstaan. De norm is dat wij dit conflict waardig met elkaar wensen op te lossen.

Dringend meer bemiddelaars nodig
Buurtbemiddeling acteert dus in het hart van onze Helderse samenleving. Zij levert een belangrijke bijdrage in het vitaal en aantrekkelijk houden van onze samenleving. En dat alles laagdrempelig, onafhankelijk, deskundig en professioneel. Nu de praktijk. Want veel meldingen kunnen momenteel niet worden opgepakt. Buurtbemiddeling drijft momenteel slechts op enkele even loyale als deskundige mensen. We zijn zwaar onderbemand en dringend op zoek naar versterking van het huidige vrijwilligersteam buurtbemiddelaars. Er zal een wervingscampagne opgezet gaan worden. Mensen kunnen zich nu al melden via info@buurtbemiddelingdenhelder.nl.

Met volle kracht opwerken naar 2023
Net als in 2013 zullen de nieuwe bemiddelaars weer gecertificeerd worden opgeleid. Ook de ervaren bemiddelaars krijgen de mogelijkheid tot het volgen van dezelfde cursus. Voor de ervaren buurtbemiddelaars zal dit dan vooral een opfriscursus zijn. Er is toch wel het een en ander inhoudelijk veranderd. Ook zal de huidige website compleet worden vervangen. Er zal vooral veel tijd geïnvesteerd worden in de samenwerking met de wijkagenten, het sociaal wijkteam en de woningbouwcorporaties. Tolhuijs heeft een jaar de tijd om het fundament onder Buurtbemiddeling te leggen. Daarna volgt een aanbestedingsprocedure en kan er een nieuwe projectcoördinator aangesteld worden. Het is mijn grote ambitie om voor haar of hem een warm, gespreid bedje klaar te hebben, zodat er meteen goed doorgepakt kan worden. Met een compleet en hecht team. Met daar omheen een even stevig als betrokken netwerk als schil rond onze vrijwillige buurtbemiddelaars.

Landelijke kwaliteitsborging
Dit jaar zal ook nadrukkelijk de aansluiting gezocht worden met het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV). Het CCV helpt professionals bij gemeenten, corporaties en buurtbemiddelingsorganisaties bij het opzetten en uitvoeren van buurtbemiddeling. Het CCV organiseert landelijke bijeenkomsten, faciliteert een registratie- en statistiekprogramma en geeft informatie over bijvoorbeeld trainingen en ondersteuning. Aansluiting zoeken met het CCV moet garant staan voor gewenste kwaliteit en deskundigheid. Dat is uiteindelijk wat wij onze inwoners willen bieden.

Waarom een project Buurtbemiddeling
Het is prachtig wonen in Den Helder. Dit blijkt ook uit de lage overlastmeldingen. Toch komt het ook in onze gemeente natuurlijk voor. Overlast van buurtbewoners is immers een hardnekkig probleem dat in heel Nederland voorkomt. Ook in Den Helder. Denk aan geluidsoverlast, overlast door huisdieren, verloederde panden of andere vormen van overlast. Dit kan het woongenot en het veiligheidsgevoel van bewoners ernstig aantasten. Soms leidt woonoverlast zelfs tot geestelijke of fysieke klachten.

Stap op de buren af
“Het is belangrijk om woonoverlast zo snel mogelijk in de kiem te smoren”, stelt Tolhuijs. Bewoners moeten volgens hem daarbij in eerste instantie zelf het initiatief gaan nemen. “Niemand wil ruzie. Stap op je buren af, en leg uit dat je overlast ervaart”. De praktijk wijst uit dat de meeste problemen het best in onderling overleg kunnen worden opgelost. Als een goed gesprek niet helpt, dan is melding bij de gemeente of de woningbouwvereniging een optie. “Trek in ieder geval altijd aan de bel”, benadrukt Tolhuijs. “Soms durven buren uit angst voor represailles niks tegen instanties of verhuurders te zeggen. Dat betekent dat slachtoffers de overlast langer moeten verdragen, omdat de situatie niet bekend is.”

Meer informatie
Kijk voor meer informatie over Buurtbemiddeling Den Helder op de website: www.buurtbemiddelingdenhelder.nl. Kijk voor meer informatie over het meldpunt Overlast op de website van uw gemeente of neem contact op met uw woningcorporatie.

Toon meer

Redactie Regio Noordkop

Onder 'Redactie Regio Noordkop' staan door de redactie zelf geschreven berichten, maar ook artikelen die ons door derden zijn aangeleverd, zoals (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke. Ook iets melden? Stuur een bericht aan nieuws@regionoordkop.nl. De redactie is telefonisch te bereiken via 0223-684609. Het bezoekadres is Torplaan 4, 1785BA Den Helder. Loop gerust binnen, de koffie staat klaar!

Wellicht ook interessant

Back to top button