Den HelderPolitiek

Helders steunfonds lijkt voorlopig toereikend

Advertentie:

Den Helder – Het steunfonds van twee miljoen dat Den Helder heeft ingesteld, lijkt vooralsnog voldoende. Voor ondernemers in detailhandel en horeca is € 500.000,- beschikbaar. Voor cultuur wordt rekening gehouden met € 800.000,-, voor onderwijs, welzijn en sport € 500.000,- en tot slot € 200.000,- als reserve voor andere uitgaven en voor overschrijdingen.

Vanuit het Rijk is eind juni al bekend gemaakt dat Den Helder een compensatiebedrag voor deze kosten ontvangt van bijna € 1,4 miljoen. Het grootste deel van dit bedrag betreft een decentralisatie-uitkering maatschappelijke opvang van € 460.370,-. Het totaalbedrag gaat over de periode van 1 maart tot 1 juni 2020. Voor het tweede halfjaar wordt nog overleg gevoerd met de Vereniging Nederlandse Gemeente en de rijksoverheid.

Bij de toekenning van bijdragen wordt eerst gekeken of geen bijdragen uit andere bronnen, met name de rijksregelingen, kunnen worden ontvangen. Deze rijksbijdragen zijn er vooral als tegemoetkoming in de salariskosten.

Uitgaven
Voor ondernemers is de tijdelijke tegemoetkoming huisvestingslasten ingesteld. Daarvoor zijn tot nu toe circa honderd aanvragen binnengekomen waarvan 85 procent is toegekend. De ontvangen aanvragen zijn alle beoordeeld en grotendeels uitbetaald. Het gaat op dit moment om circa € 170.000,-. De gereserveerde € 500.000,- lijkt daarom ruim toereikend.

Voor onderwijs en welzijn zijn ook al bijdragen verstrekt aan MFC’s en buurthuizen in Den Helder als tegemoetkoming in de vaste lasten, aan sportverenigingen in Den Helder voor huisvestingslasten, aan het onderwijs in Den Helder voor de bekostiging van kosten van coronamaatregelen en tot slot aan een hotel als vergoeding van de opvang van daklozen in coronatijd.

Scholen
Alle scholen (31 scholen in totaal) ontvangen een vergoeding van € 2.000,- per schoolvestiging ten behoeve van de preventieve maatregelen die zij moeten treffen om onderwijs te kunnen blijven geven, totaalbedrag € 62.000,-. Buurthuizen en MFC’s  ontvangen een vergoeding van € 4.000,- als bijdrage aan de vaste lasten voor de periode dat zij dicht moesten zijn. In totaal hebben twaalf buurthuizen en MFC’s een vergoeding gehad, totaal € 48.000,-. Aan sportverenigingen wordt de huur kwijtgescholden voor de periode van 1 maart 2020 tot 1 juni 2020. De precieze uitwerking daarvan is nog afhankelijk van de richtlijnen van het Rijk. Verder loopt ook nog een aanvraag van de kinderopvang vanwege de 24-uurs opvang.

Van het bedrag dat gereserveerd is voor onderwijs, welzijn en sport is circa € 100.000,- besteed en is dus nog een budget van € 400.000,- over. Op dit moment wordt nog een aantal aanvragen behandeld van beperkte omvang van kinderopvang, een Street Art Project en voor een actie om de opening van de Nollen en andere cultuurinstellingen onder de aandacht te brengen.

Het bedrag gereserveerd voor cultuur is nog niet uitgegeven. De uitgaven hiervoor hangen mede af van de steun die nog komt uit het provinciaal noodfonds, het verdere verloop van de coronacrisis en het tempo dat de voorzieningen weer volledig kunnen worden ingezet.

Voorlopig lijkt de omvang van het fonds toereikend. Hoewel er dus nog best een deel van het bedrag nog niet uitgegeven is, zijn er wel nog veel maatschappelijke en culturele partners waarvan we weten dat zij ondersteuning nodig gaan hebben. De komende tijd wordt hun financiële positie verder in beeld gebracht.

Toon meer

Redactie Regio Noordkop

Onder 'Redactie Regio Noordkop' staan door de redactie zelf geschreven berichten, maar ook artikelen die ons door derden zijn aangeleverd, zoals (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke. Ook iets melden? Stuur een bericht aan nieuws@regionoordkop.nl. De redactie is telefonisch te bereiken via 0223-684609. Het bezoekadres is Torplaan 4, 1785BA Den Helder. Loop gerust binnen, de koffie staat klaar!

Wellicht ook interessant

Back to top button