Den HelderJeugdPolitiek

Gemeente Den Helder verlengt contract met Horizon ondanks ophef

Den Helder – Gemeente Den Helder en veertien andere gemeenten hebben recent besloten het contract met Horizon, de huidige aanbieder van de JeugdzorgPlus, te verlengen. Na maandenlange gesprekken en een evaluatie is besloten tot contractverlenging. “De evaluatie laat zien dat een goed begin is gemaakt met de beoogde transformatiebeweging”, zo laat het college van B&W weten, die heeft besloten het contract met Horizon met de maximale termijn te verlengen tot 4 februari 2023.

“Er is besloten niet voor één jaar, maar voor twee jaar te verlengen om Horizon de zekerheid en de ruimte te geven te investeren in de aanbevelingen om de zorg voor de jongeren te optimaliseren”, aldus B&W. Zowel qua aantal jongeren als qua tijdsduur van verblijf lukt het Horizon om jongeren minder in geslotenheid te behandelen. “Binnen de JouwZorg methode van Horizon wordt meer appèl gedaan op de eigen regie en motivatie van de jongeren en wordt het netwerk beter betrokken bij de behandeling.”

Scherper monitoren
B&W meldt dat de ontwikkeling in de zogeheten fase 2 is een belangrijk aandachtspunt is geweest. “Het gaat hier om vervolgzorg door Horizon buiten geslotenheid, te weten therapeutische pleegzorg, gespecialiseerde gezinsbehandeling, onderwijszorgarrangement op maat, studio’s, JouwzorgPlus en intensieve ambulante behandeling. Naar aanleiding van het incident dat in juni 2020 plaatsvond is Horizon opgedragen scherper te monitoren of jongeren binnen de behandelsetting van Antonius passen of beter tijdelijk elders kunnen verblijven.”

De werkgroep JeugdzorgPlus en het contractmanagement zal gedurende de lopende contractduur nauwlettend in de gaten gehouden worden of de afspraken uitgevoerd worden en of de jeugdigen de zorg krijgen die zij nodig hebben.

Media aandacht
In regionale nieuwsbladen zijn de afgelopen weken zijn publicaties verschenen waarin zorgen worden geuit door een kinderrechter, raadsleden en andere belanghebbenden over de organisatie van de gesloten jeugdzorg in Noord-Holland Noord. Deze publicaties bevatten zorgelijke signalen naar aanleiding van een steekincident in Castricum, waarbij jongeren van Antonius betrokken waren. “Wij betreuren dit incident ten zeerste voor alle betrokkenen. Sommige publicaties verwezen naar een rechtelijke uitspraak, waarin volgens de kinderrechter niet de zorg is verleend door Horizon die de rechtbank in het kader van de verleende machtiging gesloten jeugdzorg noodzakelijk heeft geacht”, zo geeft B&W aan.

B&W Den Helder verwijst naar het artikel van het NHD, editie Schagen, van 6 oktober jl. (“Drama jeugdzorg in de doofpot”) waarin volgens het college wordt gesuggereerd dat sprake is geweest van belangenverstrengeling tussen de gemeente Hollands Kroon, Incluzio en Horizon en dat hierdoor de aanbesteding van de JeugzorgPlus ‘geheel werd toegeschreven naar de werkwijze van Horizon’. “Dit klopt niet”, aldus het college en zij vervolgt: “Incluzio Hollands Kroon BV heeft geen invloed kunnen uitoefenen op de tekst van de inkoopstrategie en/of de keuze van de leden van de beoordelingscommissie. Tevens heeft zij geen rol gehad in de aanbesteding of bij het maken van de keuze van de beoordelingscommissie.”

Vervroegde inspectie
De bovenregionale ambtelijke werkgroep JeugdzorgPlus van in totaal achttien gemeenten is vanuit zorgvuldigheidsoverwegingen met betrekking tot het steekincident een aantal acties gestart. “De werkgroep JeugdZorgPlus heeft een verzoek bij de Inspectie van Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) ingediend om vervroegd inspectie te laten plaatsvinden bij Horizon, Antonius. De IGJ is verantwoordelijk voor het beoordelen van de veiligheid van een locatie en van de kwaliteit van zorg door de zorgaanbieder. De Inspectie heeft aangegeven dat zij na een zorgvuldige afweging van alle signalen geen reden ziet om een vervroegde inspectie uit te voeren.”

Verder is Horizon om opheldering gevraagd inzake de gerechtelijke uitspraak, alsook de communicatie richting gemeenten. “Horizon heeft hierop in een brief gereageerd richting colleges en raden. Horizon heeft wegens de media-aandacht en de onrust die hierdoor is veroorzaakt de uitspraken van de kinderrechter, het gebrek aan gedegen onderzoek naar de toedracht en hun vermoeden van mogelijke belangenverstrengeling aanhangig gemaakt bij de Rechtbank Noord-Holland. Verder zijn vanuit de bovenregionale werkgroep Jeugdzorgplus gesprekken ingepland met betrokken partijen zoals de gecertificeerde instelling en de gemeente waar de betreffende jongere woonachtig is.”

Verantwoordelijkheidsgevoel
Het college van B&W Den Helder geeft aan zich verantwoordelijk te voelen voor het jeugdstelsel, dat niet altijd snel genoeg een oplossing biedt voor een vervolgstap. “Ook al vertrouwen wij op de inspanningen van de jeugdwerkers, op de organisatie die wij hebben ingekocht voor deze jongeren, de uitvoering is altijd taaier dan de theorie.”

Tot slot geeft B&W aan ‘mee te voelen met de jeugdigen die in het stelsel een wachtlijst tegenkomen of niet direct de plek vinden die hen het beste kan helpen’. Het college stelt dat de vraag in de zorg groter is dan het stelsel kan dragen. “Wij zijn ons iedere dag bewust van de noodzaak om hier oplossingen voor te vinden. Wij doen er alles aan om dit voor elkaar te maken. Wij voelden behalve de feitelijke informatie de behoefte om te benadrukken dat ons dat zeer aan het hart gaat.”

Toon meer

Redactie Regio Noordkop

Onder 'Redactie Regio Noordkop' staan door de redactie zelf geschreven berichten, maar ook artikelen die ons door derden zijn aangeleverd, zoals (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke. Ook iets melden? Stuur een bericht aan nieuws@regionoordkop.nl. De redactie is telefonisch te bereiken via 0223-684609. Het bezoekadres is Torplaan 4, 1785BA Den Helder. Loop gerust binnen, de koffie staat klaar!

Wellicht ook interessant

Back to top button