GR2022DH

Verkiezingsprogramma ChristenUnie: “Tegengeluid tegen de lokale populistische partijen.”

Den Helder – De ChristenUnie Den Helder heeft het verkiezingsprogramma bekend gemaakt. In het stuk, genaamd ‘Samen recht doen’, beschrijft de partij haar speerpunten: De wijksteunpunten, een veilige leefomgeving, leefbaarheid van de wijken, woningaanbod in de sociale huursector, en ruimte voor de initiatieven van ondernemers. Daarnaast moet gewaakt worden over de bestuurlijke stijl: Coalitiepartners en lokale partijen gaan steeds meer een populistische koers varen.

Als voorbeeld wordt in het verkiezingsprogramma verwezen naar de recente discussie of het college een brief aan het kabinet moet sturen om aan te geven dat Den Helder niet meer asielzoekers kan opvangen. Een motie met die strekking werd ingediend door coalitiepartijen De Stadspartij en Beter voor Den Helder, samen met de PVV. Leendert van Dam, kandidaat raadslid voor de ChristenUnie, noemt dit in het verkiezingsprogramma een onzinnig verzoek. Erger nog was de motivatie van de verschillende fractieleiders. De ChristenUnie wil als tegengeluid tegen dit soort initiatieven, die zij beschrijven als populistisch, staan voor een ruimhartig beleid als het gaat om steun aan mensen hulp nodig hebben. De leden “hopen en bidden” dat ze om dit te realiseren de twee raadszetels die ze nu hebben minimaal mogen behouden. In het CDA zien ze een goede samenwerkingspartner.

Zorgzame gemeente
Onder de noemer ‘De zorgzame gemeente’ beschrijft de ChristenUnie vervolgens de wijze waarop zij dit straks na de verkiezingen willen bewerkstelligen: “Het uitgangspunt voor beleid en zorg vanuit de gemeente is dat de ondersteuning van inwoners dichtbij in hun leefomgeving moet worden verleend. Er moet een nauwe samenwerking ontstaan tussen vrijwilligersorganisaties en professionals op allerlei terrein.” De plek waar al deze hulpverleners samenkomen is het wijksteunpunt. Daarop wil de partij verder doorontwikkelen. Initiatieven zoals het Taalhuis en het Consuminderhuis ondersteunen ze van harte. De ChristenUnie is voor een ruimhartig beleid op het gebied van integratie, armoedebestrijding en de opvang van dak- en thuislozen. Bij overlast gerelateerd aan drank en drugs wordt streng opgetreden, preventie van alcohol- en middelengebruik is belangrijk en de aanwezigheid van coffeeshops moet actief worden tegengegaan.

Vitale gemeente
De ChristenUnie ziet het belang van De Marine voor de lokale arbeidsmarkt. Die positie mag versterkt worden. De haven van Den Helder bevindt zich in een lastige fase en de gemeente zal moeten inspelen op een verandering van functies, grotendeel veroorzaakt door de energietransitie. De partij is er voorstander van de hotelcapaciteit in Den Helder in het luxe segment te bevorderen, omdat dat een randvoorwaarde is bij meer bedrijfsactiviteit in de haven en op de luchthaven. De ontwikkelingen in het stadscentrum juicht de ChristenUnie toe, maar ook wil ze zich ervoor inzetten dat kleinschalig winkelaanbod in de wijken gehandhaafd blijft. Parkeren in Den Helder
moet gratis blijven voor inwoners en de maximale parkeertijd rondom de TESO moet aan banden worden gelegd, zonder uitbreiding van de capaciteit. De camperplek op Willemsoord kan behouden blijven. Als het stadhuis op Willemsoord gevestigd is, zal de ChristenUnie bevorderen dat Willemsoord met Openbaar Vervoer goed bereikbaar is.

Leefbare gemeente
Het museum in wording voor het werk van R.W. van de Wint moet nu eindelijk eens afgebouwd worden vindt de partij. Muziekverenigingen, koren en andere vergelijkbare gezelschappen moeten zo veel mogelijk gestimuleerd worden. Hetzelfde geldt voor sportfaciliteiten. Doorstroming op de woningmarkt moet door de gemeente gefaciliteerd worden. Levensloop bestendige appartementen zijn daartoe een goed middel. De oude woonkernen in het centrum zijn een zorg voor de ChristenUnie, zowel wat betreft de verduurzaming als de uitstraling. De gemeente kan dit via subsidies en omgevingsplannen verbeteren. Er mogen in Den Helder niet meer zonneweides komen. Die gaan ten koste van de natuur en zien er volgens de partij lelijk uit. Als alternatief pleit de ChristenUnie voor het benutten van daken van bedrijfspanden en huizen.

Toon meer

Stijn Vos

Stijn Vos is werkzaam als politiek verslaggever bij Regio Noordkop. E-mail: stijn@regionoordkop.nl

Wellicht ook interessant

4 reacties

  1. “Er moet gewaakt worden over de bestuursstijl”; “Als het stadhuis op Willemsoord gevestigd is…”. De rechter heeft in twee rechtszaken, aangespannen door bewoners, vastgesteld dat de Raad geen besluit heeft genomen over de locatie van een nieuw stadhuis. Een Raadsbesluit is een belangrijke pilaar van de democratie. Waarom laat de CU het college rustig doorbouwen op Willemsoord?

  2. De ChristenUnie verdient een vernietigend oordeel van de kiezer. De afkeer van het “populisme” is niets anders dan een afkeer van de burger die zich in zijn of haar bestaan bedreigd weet door coalitiepartijen waar de CU deel van uitmaakt. Deze burgers zijn niet welkom in de CU Kerk. Een CU dat lijdt onder moreel verval blijkend uit deelname aan Rutte 4.Vrijheid en rechtszekerheid zijn voor de CU niet van belang. Een CU die instrumenteel is in het verzonnen stikstof probleem. Een CU die instrumenteel is in een bedachte klimaatcrisis en de daarmee bedachte energietransitie die de rijken rijker maakt en de armen armer en aan het klimaat niets verandert. Een beroving van de verafschuwde populisten! Een CU die meehelpt om de COVID maatregelen in te passen in een sociaal credit systeem dat onze vrijheid om zeep helpt. Een CU die onze kinderen en kleinkinderen opoffert om een zorgzame partij te zijn voor anderen.

  3. als we kijken naar wat de CU met het bubblehead wethouder de laatste 4 jaar voor elkaar gebokst heeft ben ik bang dat er geen enkele ziel meer op ze stemt, wat een blamage is deze periode geweest

  4. Het lijkt mij verstandig om een lijst aanvoerder te hebben die qua ontwikkeling bestand is tegen de hoog opgeleide ambtenaren horde

Back to top button
%d bloggers liken dit: