Hollands KroonPolitiek

Fracties komen met motie inzake datacenters

Hollands Kroon – Zes partijen in Hollands Kroon dienen vanavond (17 december) tijdens de raadsvergadering een motie in met betrekking tot de vestiging van datacenters op Agriport. Het zijn de fracties van GroenLinks, PvdA, Anders!, LADA, Groep Ruiter en Fractie Jeff Leever. De zes constateren dat het college ruimte zoekt voor initiatieven voor datacenters die worden getoetst aan het huidige beleid.

De Omgevingsvisie stelt dat bedrijven op Agriport moeten bijdragen aan de lokale logistieke circulariteit (nuttig gebruik van reststromen) en dat die circulariteit wordt gerealiseerd wanneer datacenters hun restwarmte lokaal afzetten. De indieners vinden dat géén van de datacenters op Agriport zijn restwarmte nuttig afzet en dat dit volgens het “Berenschot-rapport” niet langer een realistische verwachting is. En er na de beëindiging van het Gebiedsplan Wieringermeer geen zoekgebied voor nieuwe datacenters is aangewezen.

Overwegingen
De overwegingen van de indieners zijn. De vaststelling van nieuwe beleidskaders voor de vestiging van datacenters in een structuurvisie een zorgvuldige voorbereiding vergt. De provincie werkt aan een datacenterstrategie die onder meer de MRA, Zeewolde en Hollands Kroon omvat.

De zes politieke partijen willen middels deze motie het college opdragen een voorbereidingsbesluit op te stellen dat voorbereidingsbescherming c.q. aanhoudingsplicht biedt voor de vestiging van datacenters in Hollands Kroon en dat ontwerpbesluit voor te leggen aan de raad. Middels dit voorbereidingsbesluit heeft het bestuur van Hollands Kroon maximaal een jaar de tijd om de bestaande beleidskaders te evalueren en waar nodig aan te passen. Het besluit voorkomt dat de ambities van nieuw beleid worden ingehaald of doorkruist door de praktijk van het oude beleid.

Toelichting
Data speelt een belangrijke rol in een duurzame en economisch gezonde samenleving. Het is daarom belangrijk om aandacht te besteden aan een goed vestigingsbeleid voor datacenters. Een goed vestigingsbeleid voor datacenters vergt een antwoord op onder meer de volgende vragen:
1. Wat is de draagkracht van de omgeving qua grond en energieverbruik en hoe verhoudt de vestiging van datacenters zich tot andere belangen?
2. Wat is de eigen bijdrage aan inpassing en circulariteit die van datacenters kan worden verlangd?
3. Hoe moeten antwoorden op deze vragen worden vertaald in vestigingsbeleid?

Met de komst van de eerste datacenters op Agriport hebben de overheid, inwoners en ondernemers in Hollands Kroon kunnen vaststellen welke impact de vestiging van datacenters heeft. Datacenters en de benodigde energie-infrastructuur leggen een groot beslag op landbouwgrond, landschappelijke kwaliteit en schaarse duurzame energie. Daarmee is de vestiging van datacenters in Hollands Kroon een gevoelig politiek en maatschappelijk vraagstuk geworden. Dat is een sterk argument om een pas op de plaats te maken en de drie bovenstaande vragen opnieuw ter hand te nemen. Daartoe biedt dit voorbereidingsbesluit de gelegenheid.

Toon meer

Redactie Regio Noordkop

Onder 'Redactie Regio Noordkop' staan door de redactie zelf geschreven berichten, maar ook artikelen die ons door derden zijn aangeleverd, zoals (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke. Ook iets melden? Stuur een bericht aan nieuws@regionoordkop.nl. De redactie is telefonisch te bereiken via 0223-684609. Het bezoekadres is Torplaan 4, 1785BA Den Helder. Loop gerust binnen, de koffie staat klaar!

Wellicht ook interessant

2 reacties

 1. Reactie op raadsvoorstel Datacenters
  Waar blijft Onafh. Hollands Kroon? Zij waren toch zo kritisch op B&W over de datacenters? Zij gaan dit voorstel toch niet verwerpen? Tijd nemen om als raad eindelijk je verantwoordelijkheid te nemen, om voor elke burger ook begrijpelijke en transparante criteria voor hyperscale (15 – 60 ha) datacenters op te stellen is niet meer dan logisch.

  Daar is ook elders in Nederland nog geen ervaring mee op gedaan. Kan de gemeenteraad van Hollands Kroon dan wel zonder heldere criteria 4 nieuwe vestigingen toelaten? Dat zou van wel heel veel voor de burger volstrekt verborgen gebleven gaven getuigen, om naar de burger te kunnen verantwoorden, dat zo’n besluit voor de gehele levensduur van die bedrijven zonder problemen zal uitpakken.
  Vestiging van nog eens 4 hypercenters van 20 -60 ha per stuk brengt definitieve ingrepen in het – open – landschap met zich mee.
  De vraag is of deze schaalgrootte en omvang (bouwhoogte tot 40 m en schoorstenen daar nog bovenuit) het open, laagbouw- en relatief kleinschalige landschap ten westen van de A7 niet zo grof aantast, dat het karakter van dit deel van de polder daarmee teniet gedaan wordt.
  EEN Raad, neem 12 maanden tijd, om hier verantwoord mee om te gaan. Alleen dan kunt u over 1,5 jaar de kiezers recht in de ogen kijken, lijkt me.
  Een geboren Wieringermeerder,
  Jan Meijles

  1. Geachte heer Meijles,

   U vraagt zich af waar OHK blijft en doelt hierbij op het feit dat de naam van deze fractie niet bij het ingediende voorstel staat .Verder heeft u het over een termijn van over 1,5 jaar kiezers recht in de ogen kijken . Nu wil het geval dat ik natuurlijk niet namens een fractie spreek maar slechts als belanghebbende (inwoner en ondernemer) en dus op persoonlijke titel spreek. Deze materie volg ik op de voet en uw constatering bevreemd mij te zeerste. Ik meen mij te herinneren dat bij de ingelaste raadsvergaderingen OHK indiener was van 31 vragen over dit dossier . Tijdens de tweede zitting maakte dhr Bügel nog de opmerking dat hij zich aan het lijntje voelde gehouden omdat vragen onvolledig of niet waren beantwoord ondanks dat men deze ook nog op verzoek van de wethouder schriftelijk tijdig ingediend. De gehele gang van zaken frustreerde het debat en bracht zeer zeker geen broodnodige klaarheid in de zaak.
   De motie om een voorbereidingsbesluit in te dienen als konijn uit de hoge hoed om meer tijd te kunnen kopen , en dat daarmee alles is opgelost is betwijfel ik. Immers na de termijn van een jaar vervalt de bescherming als er nog geen bestemmingsplan is ingediend . Het college zal zeggen dat de omgevingsvisie welke in voorbereiding is ook beschouwen als een bestemmingsplan en aangezien de omgevingswet naar verluid in 2023 in werking treedt stellen dat het overbodig is. Juist waarom een gebiedsplan is afgeschoten om dubbel werk te voorkomen .
   In sommige situaties kan de aanhoudingsplicht echter worden doorbroken, en kan de bouwvergunning worden verleend voordat het voorbereidingsbesluit is vervallen. Voorbeelden hiervan zijn : “het bouwplan is in overeenstemming met een in voorbereiding zijnde bestemmingsplan”, “het bouwplan wordt gerealiseerd met behulp van een ontheffing ter voorziening in een tijdelijke behoefte” of “het bouwplan wordt gerealiseerd met behulp van een ontheffing voor ondergeschikte afwijkingen”. Volgens het CDA voert het college beleid uit wat is afgesproken, uitbreidingsrichting is aangegeven , er is vraag, raad heeft gezegd lopende plannen mogen , college heeft via delegatiebesluit toestemming . Affijn het bekende riedeltje. Ik denk dat er sterkere argumenten moeten worden gebruikt en afvallen van een fractie hier dus niet op zijn plaats is.

   met vriendelijke groet,

   Pieter de Jong , ook een geboren Wieringermeerder wat begon in Alkmaar.

Back to top button
%d bloggers liken dit: