Noord-Holland

Beperkte stijging waterschapsbelasting

Advertentie:

Heerhugowaard – Het bestuur van het Hoogheemraadschap heeft ingestemd met de begroting voor volgend jaar. “We temperen onze ambities even, want in deze onzekere tijd willen we omzichtig manoeuvreren. Het kost tijd om te zien hoe we er nu voorstaan en we weten niet welke impact corona de komende periode nog heeft.”

“Hoewel we vooruit willen, is dit niet het moment om de inwoners te veel te belasten”, licht portefeuillehouder financiën Saskia Borgers toe. “Vanwege een fikse bevolkingstoename in ons gebied, worden de kosten over meer mensen verdeeld. Per huishouden is de stijging van de waterschapsbelasting daarom maximaal 2,8 procent. Voor kleine bedrijven, die doorgaans het meest te lijden hebben gehad onder de coronamaatregelen, geldt zelfs een belastingverlaging.”

In het dagelijkse werk speelt corona een kleinere rol dan vorig jaar, maar de financiële gevolgen zijn wel dagelijks voelbaar. Nu de economie in razend tempo herstelt, fluctueren de prijzen van onder meer grondstoffen, brandstof en personeel. Hoewel bij Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier de voortgang van de werkzaamheden nauwelijks heeft geleden onder corona, geldt wel dat bijvoorbeeld bouwwerkzaamheden beduidend duurder worden. En hoewel het hoogheemraadschap veel elektriciteit voor eigen gebruik duurzaam opwekt, is de prijsstijging van fossiele brandstoffen toch voelbaar. De sober gehouden begroting valt daarom 3,6 procent hoger uit dan vorig jaar.

Bezuinigen
Het Algemeen Bestuur van het Hoogheemraadschap had vorig jaar gevraagd om bezuinigingsopties te verkennen. Uit de onderzoeken door externe partijen bleek echter dat de organisatie op bijvoorbeeld inkoop- en aanbestedingsbeleid nauwelijks kan korten. Ook de ICT-licenties blijken scherp ingekocht en onder het marktconforme tarief te liggen. De bezuinigingsmaatregelen die wel genomen konden worden, zijn benut. Het Algemeen Bestuur stemde dan ook unaniem in met de begroting die met 3,6 procent is gestegen ten opzichte van vorig jaar. Daarmee werd ook ingestemd met een lichte stijging van de waterschapsbelasting. De grootste stijging van de waterschapsbelasting komt te liggen bij de meerpersoonshuishoudens met een eigen huis. Maar wie een huis ter waarde van zeven ton heeft, gaat toch slechts € 15,- volgend jaar meer betalen.

Het bestuur was eensgezind over de pas op de plaats, wat niet betekent dat het waterschapswerk stil ligt. Zo wordt eind volgend jaar bij de rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi) Wervershoof een proefzuivering opgeleverd waar met ozontechnieken microverontreiniging uit het afvalwater kan worden gefilterd. In samenwerking met PWN Technologies wordt hierbij gefocust op medicijnresten en hormoonstoffen. Dit om de waterkwaliteit verder te verbeteren. In dat kader worden ook alle IBA’s in het Hollands Noorderkwartier vervangen door betere sceptic tanks.

Locaties voor windmolens
Het Hoogheemraadschap bezuinigt maximaal op energiegebruik en wekt al veel van de benodigde elektriciteit zelf duurzaam op met zonnepanelen op het dak van het hoofdkantoor en op de terreinen van de rwzi’s. Daar wordt ook groen gas geproduceerd. Om de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen nog verder te verminderen, is besloten te onderzoeken waar windmolens kunnen komen te staan. Met omwonenden, andere belanghebbenden en gemeenten zal worden uitgezocht welke van de locaties het meest geschikt zijn. In samenwerking met Liander worden dan opties bekeken om congestie op het elektriciteitsnet te verhelpen.

In het kader van de invoering van de Omgevingswet, die voor 1 juli volgend jaar op de agenda staat, werkt het hoogheemraadschap aan de invoering van participatiebeleid. Om steeds mondiger burgers beter te betrekken en nog beter gebruik te maken van hun inbreng. Wat de omgeving kan verwachten, wanneer en hoe, krijgt vorm in beleid. Natuurlijk wordt in allerlei projecten al jaren geparticipeerd maar met beter gestructureerde processen, wordt de besluitvorming zorgvuldiger. Met als resultaat een meer draagvlak onder de belanghebbenden.

Voortgang verbetering boezemkades
De versterkingswerkzaamheden aan de Markermeerdijken vorderen gestaag en dat geldt ook voor de verbetering van de boezemkades. Volgend jaar staat weer twaalf kilometer op de planning. Al enkele jaren worden verbeterde dijken bloemrijk ingezaaid, daar komt komend jaar bijna negen kilometer bij. Het hoogheemraadschap werkt ook stevig door met de wegenoverdracht naar gemeenten. Vanaf 1 januari zijn Hoorn en Uitgeest verantwoordelijk voor het beheer van wegen buiten de bebouwde kom. En als de subsidie voor plattelandsontwikkeling wordt toegekend, staat het Landbouwportaal nog één jaar open. Zo zijn er tal van projecten met een lange loopduur waarbinnen ook in 2022 mijlpalen worden behaald maar die niet nieuw op de begroting staan.

De volledige begroting is beschikbaar via de website.

Toon meer

Redactie Regio Noordkop

Onder 'Redactie Regio Noordkop' staan door de redactie zelf geschreven berichten, maar ook artikelen die ons door derden zijn aangeleverd, zoals (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke. Ook iets melden? Stuur een bericht aan nieuws@regionoordkop.nl. De redactie is telefonisch te bereiken via 0223-684609. Het bezoekadres is Torplaan 4, 1785BA Den Helder. Loop gerust binnen, de koffie staat klaar!

Wellicht ook interessant

Back to top button