Den HelderPolitiek

Regiodeal roept vragen op bij SP

Advertentie:

Den Helder – Gemeente Den Helder heeft in februari een extra bedrag van 5 miljoen ontvangen van het Rijk. Dit bedrag dient besteedt te worden aan scholing en versterking van de maritieme werkgelegenheid. Namens de statenfractie van de SP stelde W. Hoogervorst meerdere vragen aan Provinciale Staten over deze rijksbijdrage, die recent beantwoord zijn door Gedeputeerde Staten.

De provincie Noord-Holland neemt al enige jaren deel aan het project “De Kop Werkt!” (2017)  waarin ook verschillende gemeenten en organisaties deelnemen. Een van de doelstellingen van “De Kop Werkt!” is het versterken van de werkgelegenheid in de regio rond Den Helder, waaronder de werkgelegenheid in de maritieme sector.

De gemeente Den Helder en de provincie hebben eind november 2019 gezamenlijk een voorstel voor een regiodeal ingediend bij het ministerie van LNV die als penvoerder van de Regio Envelop optreedt namens het kabinet. De aanvraag is ondersteund door de Kopgemeenten Schagen, Hollands Kroon en Texel, Port of Den Helder en het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord.

Geen relatie tussen verschillende projecten
Hoogervorst was onder meer benieuwd naar de directe relatie tussen het project “De Kop Werkt” en de vrijgekomen gelden uit de zogenoemde Regio Envelop. Gedeputeerde Staten laat weten dat geen directe relatie bestaat.

“Met de gelden die de provincie en de gemeente Den Helder samen uit de Regio Envelop hebben aangevraagd, willen zij projecten op het gebied van maritieme innovatie, energietransitie en human capital realiseren. Dit kan tevens een extra impuls geven aan de ontwikkelingen die met het programma “De Kop Werkt!” zijn beoogd, met name op het gebied van de arbeidsmarkt en het onderwijs. Daar waar “De Kop Werkt!” zich richt op een breder scala van speerpunten, zijn de projecten die onderdeel vormen van de regiodeal specifiek op het maritieme cluster gericht”, zo laat Provinciale Staten weten.

Werkgelegenheid
Een andere vraag richtte zich op deelprojecten binnen “De Kop Werkt!”, die direct de werkgelegenheid binnen de maritieme sector moeten versterken. Gedeputeerde Staten geeft aan dat hiervoor onder andere de Ontwikkellocaties kade 43-46 en Paleiskade 2/Harsens in aanmerking komen.

De bestuursopdracht Aansluiting Onderwijs en Arbeidsmarkt van “De Kop Werkt!” bestaat onder meer uit het opstellen en uitvoeren van vier sectorplannen. Een van de sectorplannen, specifiek gericht op versterken dan wel vergroten van de werkgelegenheid, wordt uitgevoerd binnen Tech@connect. Dit is het samenwerkingsverband van onderwijs, onderzoek, overheid en ondernemers voor de sector(en) techniek, energie en maritiem. Vanuit dit sectorplan is onder meer het project Fieldlab maritieme drones ondersteund.

Voorwaarden Regiodeal
Een volgende vraag ging over specifieke voorwaarden voor de regeling Regiodeal met betrekking tot de besteding van de 5 miljoen en hoe deze voorwaarden passen in de uitvoeringen van “De Kop Werkt!”.

De beoordelingscriteria waaraan de Regio Deals moeten voldoen om in aanmerking te komen voor cofinanciering vanuit de Regio Envelop zijn algemeen geformuleerd en met name procesmatig: bijdrage aan de brede welvaart, de meervoudigheid van de regionale opgaven, de integrale aanpak, de beschikbaarheid van de cofinanciering, de governance, de uitvoeringskracht in de regio en of de concrete te verwachten resultaten binnen de periode 2020-2022 kunnen worden bereikt.

Onderwijs
Vanuit het programma ‘De Kop Werkt!’ wordt het onderwijs met name versterkt door het verbeteren van de  dialoog tussen arbeidsmarkt en het onderwijsveld. Op deze wijze wordt gewerkt aan een betere afstemming tussen arbeidsmarkt en onderwijs.

“Met de regiodeal gelden zullen maritieme innovatie, energietransitie en human capital projecten op het gebied van arbeidsmarkt en onderwijs worden gerealiseerd. Dit draagt mede bij aan de verbetering van het onderwijs. De verdere uitwerking vindt in de komende maanden met het ministerie en de regionale partners plaats. De inzet is dat de projecten aanvullend zijn op het programma De Kop Werkt!”

De uitwerking van de regiodeal en de bijbehorende projecten gebeurt in samenwerking met de partners. De gemeente Den Helder en de provincie bewaken de voortgang van dit proces. Het ministerie van LNV verbindt aan het aangaan van de regiodeal met de aanvragers een vastgesteld format van toekennen, verantwoording en rapportage. De partners (regionale overheden en bedrijfsleven) verantwoorden daarnaast door middel van hun eigen P&C producten en ook vanuit de op te zetten governance voor de regiodeal.

Totaal 30 miljoen beschikbaar 
De samenwerkende partijen binnen ‘De Kop Werkt!’ hebben gezamenlijk 30 miljoen beschikbaar gesteld voor de uitvoering van de projecten uit de investeringslijst. De provincie draagt 15 miljoen bij aan dit programma. De vier gemeenten dragen gezamenlijk 15 miljoen bij aan het programma. Alle partijen hebben hun bijdragen gestort op een gezamenlijke rekening in beheer bij de gemeente Den Helder (penningmeester).

Toon meer

Redactie Regio Noordkop

Onder 'Redactie Regio Noordkop' staan door de redactie zelf geschreven berichten, maar ook artikelen die ons door derden zijn aangeleverd, zoals (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke. Ook iets melden? Stuur een bericht aan nieuws@regionoordkop.nl. De redactie is telefonisch te bereiken via 0223-684609. Het bezoekadres is Torplaan 4, 1785BA Den Helder. Loop gerust binnen, de koffie staat klaar!

Wellicht ook interessant

Back to top button