Noord-HollandPolitiek

Interpellatiedebat over datacenters Hollands Kroon: “Er valt niemand iets te verwijten”

Hollands Kroon – Tussen het college B&W en de raad heeft donderdagavond een debat over een tweetal kwesties omtrent de datacenters in Wieringermeer plaatsgevonden. Allereerst werden vragen gesteld aan wethouder Theo Meskers over het hergebruik van de restwarmte van de datacenters in de glastuinbouw. Daarna was er ruimte voor debat met wethouder Theo Groot over de bevoegdheidskwestie die speelt tussen de gemeente en de provincie. Hoewel uit het debat geen volledige consensus bleek, zijn meerdere partijen van mening dat enige nuance in de berichtgeving rondom de kwestie gepast zou zijn.

Het debat werd geopend door Jip Pankras van Senioren Hollands Kroon, die in het kort een uitleg gaf over de aanleiding van het debat. Zijn fractie tezamen met CDA en VVD hadden het debat aangevraagd om van het college B&W opheldering te krijgen over de hierboven genoemde kwesties. Beide zaken zijn uitvoerig in de media geweest en het lijkt er volgens Pankras op dat vergaderingen tegenwoordig vaker buiten- dan binnen de raad plaatsvinden in Hollands Kroon. Het is daarom van belang dat de portefeuillehouders de situatie nader verklaren.

Verheldering
De gewenste verheldering kwam. Allereerst was er de kwestie van het circulaire gebruik van de restwarmte van de datacenters in de glastuinbouw. In het kort bestond er binnen de gemeente het idee dat de overtollige warmte die kwijt komt bij het aandrijven van de datacenters kan worden gebruikt om nabijgelegen kassen op te warmen. Zo ontstaat er met de komst van de datacenters sector overschrijdende duurzaamheid, een win-win situatie, en daarmee een vermindering van de last van de datacenters op het energienet. De overdracht van deze warmte bleek in de praktijk mogelijk, maar economisch niet rendabel. Wethouder Meskers werd verweten dat hij hiervan op de hoogte was, maar dit doelbewust niet gemeld heeft. Dit zou blijken uit een opmerking die hij in 2014 gemaakt zou hebben op een bijeenkomst over duurzame architectuur. Hier zei hij volgens aanwezigen namelijk dat de benutting van de restwarmte niet mogelijk is.

De situatie is volgens de wethouder anders. Allereerst gaf hij aan dat hij in 2014 enkel gezegd zou hebben dat hij geen uitspraken kon doen over de restwarmtebenutting, omdat hij geen expertise had op dit gebied. Het feit dat hij in toekomstige stukken wel verwees naar de restwarmtebenutting als voordeel van de datacenters is daarom niet tegenstrijdig met hetgeen hij eerder heeft gezegd. Daarnaast verklaarde Meskers dat een eventuele verwijzing van hem naar de restwarmtebenutting gezien moet worden als het uitspreken van de ambitie om dit in de toekomst te kunnen bewerkstelligen. Het is volgens hem dan ook nog steeds te vroeg om het hergebruik van restwarmte af te schrijven. Dit blijft een mogelijkheid in de toekomst maar vereist aanvullende ontwikkelingen. Om dit te onderbouwen haalde de wethouder stukken aan van een aantal jaar geleden waarin helder staat beschreven dat de restwarmtebenutting een proces is dat nog in ontwikkeling is. Nooit is dus beweerd dat de circulaire energiebenutting een gegeven was.

Restwarmte
Ook is het niet het geval dat er nu, omdat er blijkt dat er geen restwarmtebenutting mogelijk is, bepaalde vestigingseisen zijn overschreden. Deze waren er namelijk niet op het gebied van duurzaamheid. Hierover merkt ook Maarten Versluis van D66 op dat dit misschien jammer is en dat de datacenters op een duurzamere manier tot stand hadden moeten komen dan nu het geval is, maar dat dit toch echt de gemeenteraad zelf te verwijten valt. De verantwoordelijkheid om vestigingseisen op te stellen ligt namelijk bij de raad, en niet bij het college. Een motie van onder andere GroenLinks om via een actualisatie van de omgevingsvisie opnieuw te kijken naar de vestigingsplannen werd ingediend maar tijdens de vergadering ook weer ingetrokken.

Over de bevoegdheidskwestie met de provincie was wethouder Theo Groot aan het woord om de raad duidelijkheid te verschaffen. Voorop staat dat zowel de gemeente als de provincie van mening is dat de gemeente altijd naar eer en weten gehandeld heeft. De gemeente heeft geen fouten gemaakt zoals eerder soms beweerd. De provincie heeft onderzoek laten uitvoeren door Pels Rijcken, waaruit blijkt dat het bevoegd gezag onduidelijk is. Daarom zal de kwestie nu via de bestuursrechter beslist moeten worden.

Geen conflict
Er is dus niemand iets te verwijten en er is geen sprake van een conflict tussen de gemeente en de provincie. Dit moet enkel gezien worden als een wijze om duidelijkheid te krijgen over het vraagstuk. Omdat de huidige situatie gebaseerd is op onherroepelijke vergunningen afgegeven door de gemeente Hollands Kroon zullen er, ook wanneer beslist wordt dat de provincie het bevoegd gezag heeft, in de praktijk geen wijzigingen plaatsvinden op het gebied van handhaving en controle van de huidige installaties.

Toon meer

Stijn Vos

Stijn Vos is werkzaam als politiek verslaggever bij Regio Noordkop. E-mail: stijn@regionoordkop.nl

Wellicht ook interessant

Back to top button