Hollands KroonPolitiek

NC10 als motorcrossterrein: wettelijk toegestaan, maatschappelijk aanvaardbaar?

Anna Paulowna – “Het moeilijke met geluid is dat je wel wettelijke normen hebt, maar of je echt ergens overlast van hebt of niet, is heel individueel”, aldus Chris Talsma (Rho Adviseurs voor leefruimte) die onderzoek deed of Stichting NHGS Phoenix het gebied de NC10 aan de Groetweg in Middenmeer volgens wettelijke normen mag ombouwen tot motorcrossterrein. “Qua geluidsnormen en landschappelijke inpassing zijn uit het onderzoek geen beperkingen gekomen dat een motorcrossterrein hier niet gevestigd kan worden”, aldus Talsma tijdens de (digitale) informatieavond voor de gemeenteraad van Hollands Kroon.

Wethouder Theo Groot was de woordvoerder namens het college deze avond en vatte het langdurig lopende traject voor alle toehoorders nog even kort samen. “In 2013 is een raadsbesluit genomen om de NC10 als locatie aan te wijzen als motorcrossterrein. De raad heeft daarmee ingestemd onder voorwaarde van bepaalde geluidsnormen die onmogelijk te behalen bleken. In februari 2018 is een nieuw raadsbesluit genomen met andere geluidsnormen die nog steeds strenger zijn dan wettelijke normen.”

De Notitie Reikwijdte & Detailniveau werd vervolgens ter inzage gelegd, wat de nodige zienswijzen opleverde van veel mensen die geen motorcrossterrein op deze locatie wensten. Deze notitie en de zienswijzen zijn verwerkt in een MER. Daarnaast ligt er nu ook een voorontwerp bestemmingsplan voor het terrein aan de Groetweg. “Het voordeel van een voorontwerp bestemmingsplan is dat inspraakreacties kunnen komen die verwerkt kunnen worden in het ontwerpbestemmingsplan. Daarna is de gemeenteraad aan zet om dit te bespreken en tot besluitvorming over te gaan.”

Geen overschrijdingen
Wat volgde tijdens de informatieavond was een filmpje over de motorclub en het tot stand komen van het voorontwerp bestemmingsplan door Rho Adviseurs. “We hebben gekeken naar de wettelijke normen voor geluid, het raadsbesluit uit 2013 en het raadsbesluit uit 2018. Ook zijn twee parcoursen onderzocht op geluid, een Noordvariant en een Westvariant. Maatgevend voor het geluid is een wedstrijddag. Op zo’n dag heb je de hoogste geluidssterkte. Ook zonder geluidswallen blijft de geluidshinder binnen de wettelijke normen”, aldus Tasma, die meldde dat in Winkel sprake is van 30 db en Aartswoud 32/33 db. Ook stikstof zou zijn doorgerekend en Talsma geeft aan dat ook hierop geen overschrijding plaatsvindt.

Raadsleden wilden weten in hoeverre het geluid van motoren te horen zou zijn op de golfbaan of wat het effect is voor het stiltegebied aan de andere kant van de dijk. Talsma meldde dat het geluid wat te horen zou zijn op de golfbaan niet was onderzocht. “We rekenen met geluid verdeeld over de dag, dus niet met maximale waardes. Overdag mag het geluid maximaal 70 db zijn en ‘s avonds 65 db. De maximale geluidswaardes blijven binnen de normen”, aldus Talsma, die over het stiltegebied aangaf dat de polders omzoomd zijn door vrij forse boomsingels. “Het zal impact hebben op het stiltegebied maar minder dan voorin de polder.”

Invloed wind en windrichting
Raadsleden Liesbeth Vlietstra (D66) en Dorien Sijbenga (Anders!) wilden beiden weten wanneer elektrische motoren kunnen worden ingezet voor motorcross. Herke Dekker van Phoenix liet weten dat elektrische motoren een vlucht nemen, maar niet binnen een paar jaar in grote meerderheid te verwachten zijn op een motorcrossterrein. “Wij verwachten dat dit zich de komende tien jaar gaat ontwikkelen, maar het staat nu nog in de kinderschoenen. Een steeds groter deel wordt elektrisch, maar ze zijn net als elektrische auto’s ook heel duur en dus niet betaalbaar. Wel willen we een aparte baan inrichten voor elektrische motoren. Meer dan 50% van onze leden is onder de 16 jaar en die groeien ermee op.”

Petra Borst (VVD) vroeg of de invloed van wind en windrichting nog meegenomen waren in het onderzoek. Dit bleek niet het geval te zijn; de berekeningen zijn onafhankelijk gemaakt van de wind en windrichting. Gesteld werd wel dat vaak sprake is van een westelijke wind dus richting het oosten, in dit geval richting Middenmeer waar logischerwijs dus meer geluid te horen zal zijn.

Zoveel belangen op het spel
Tot slot kwam Jan Eichhorn (GroenLinks) aan het woord en begon met de melding dat het hier ging om een heel beladen onderwerp. “Ik woon in de gemeente en heb het allemaal meegemaakt. Ik vraag me af, waarom op deze wijze? Waarom niet wachten tot we fysiek bij elkaar kunnen zijn? Bezwaarmakers zijn er nu niet bij, ook de rapporten zijn nog niet beschikbaar, dus afspraken kunnen we nu niet verifiëren. Ik neem aan dat je goudeerlijk bent, maar we kunnen ons niet verdiepen in onderzoeken en uitspraken, dus eigenlijk hebben we hier niet zoveel aan.”

Ook wilde Eichhorn nog weten of de woordvoerders van Phoenix en Rho op de hoogte zijn van het laatste rapport van het RIVM op het gebied van geluidsnormen. “De normen die nu nog gesteld worden, zijn volgens het RIVM veel te hoog. Het is belangrijk dat dat rapport meegenomen wordt en dat we ons eerst kunnen verdiepen in de MER zodat we weten waar we het over hebben. Omwonenden en bezwaarmakers zeggen niet gehoord te zijn. Er staan zoveel belangen op het spel. Het laatste woord is hier niet mee gezegd. Bezwaarmakers gaan er alles aan doen om dit te voorkomen.”

Het laatste woord op deze informatieavond was voor wethouder Groot, die aangaf dat er nog alle gelegenheid komt om de MER en het voorontwerp bestemmingsplan in te zien. Ook zullen in september informatieavonden worden georganiseerd. “Het is de bedoeling dat iedereen een reactie kan geven en alle gelegenheid krijgt de MER en het voorontwerp bestemmingsplan te bestuderen. In september wordt aan de inwoners gepresenteerd wat ter inzage is gelegd. Er komen inspraakavonden beeldvormende vergaderingen en alle omwonenden worden royaal bediend met informatie.”

Toon meer

Redactie Regio Noordkop

Onder 'Redactie Regio Noordkop' staan door de redactie zelf geschreven berichten, maar ook artikelen die ons door derden zijn aangeleverd, zoals (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke. Ook iets melden? Stuur een bericht aan nieuws@regionoordkop.nl. De redactie is telefonisch te bereiken via 0223-684609. Het bezoekadres is Torplaan 4, 1785BA Den Helder. Loop gerust binnen, de koffie staat klaar!

Wellicht ook interessant

1 reactie

Back to top button
%d bloggers liken dit: