Hollands KroonPolitiek

Mocht de raad nog oordelen over de dorpsmanagers? College ontkent, maar beelden maken dat discutabel

Advertentie:

Hollands Kroon – Het college van de gemeente Hollands Kroon heeft in een brief aan de gemeenteraad haar excuses aangeboden voor het niet nakomen van een toezegging over de dorpsmanagers. Tijdens een raadsvergadering in november zei wethouder Lilian Peters toe eerst terug naar de raad te komen voordat de vacatures zouden worden gepubliceerd. Uiteindelijk kwamen deze gewoon online. Ter discussie staat of de raad nog in stelling zou worden gebracht om een oordeel te vellen over de nieuwe ambtenaarsfunctie. Het college ontkent dit nu, maar sprak in november nog wel over een toekomstig beleidsvoorstel.

Na de niet ingewilligde toezegging stelden de fracties van de VVD, het CDA en LADA & Anders politieke vragen. De drie partijen waren zeer ontstemd over de gebroken belofte van het college: “Waarom is de raad niet de gelegenheid geboden omtrent deze inhoudelijke (beleidsmatige)onderbouwing in gesprek te gaan met dan wel vragen te stellen aan het college? Zo schreven zij onder andere. Het voorval was vooral pijnlijk omdat de VVD een aangekondigd amendement, om het budget voor de dorpsmanagers te schrappen uit de begroting, uiteindelijk niet in stemming bracht na de toezegging.

Het college erkent in haar antwoorden op de vragen dat zij de gedane toezegging niet is nagekomen. Dit berust volgens B&W op een intern misverstand: “Onze bedoeling was om naar aanleiding van de toezegging voor het openstellen van de vacatures eerst een informerend memo met een onderbouwing en kaders aan de raad te sturen. De vacatures zijn onbedoeld eerder opengesteld. Dat had niet zo mogen gebeuren, waarvoor onze excuses.” Verder zegt het college naar eer en geweten te hebben gehandeld en erop toe te zien dat beloften in de toekomst wel nagekomen worden.

Informeren of meepraten?
Ondanks de excuses vanuit het college en de verzekering dat het in de toekomst niet weer zal gebeuren blijft er toch een punt van discussie tussen het college en de indieners van de vragen. Die stelden namelijk niet alleen dat het college had toegezegd de raad nog te informeren, maar ook dat zij de raad nog zou vragen om hun mening: “In het debat is door wethouder Peters toegezegd dat de raad eerst een inhoudelijke onderbouwing zou krijgen voordat het college overgaat tot de volgende stap in de uitvoering. Daarbij is door de wethouder in onze ogen ook aangegeven dat de raad nog gelegenheid zou hebben hier op te reageren alvorens de volgende stap te zetten.”

Hier is het college het echter niet mee eens: “In de bespreking en vaststelling van de begroting, heeft het college niet toegezegd het aanstellen van de gebiedsregisseurs afhankelijk te maken van bespreking in de raad. Wel is toegezegd dat u wordt meegenomen.” Volgens de wethouders was een informatief memo dus voldoende geweest en is niet beloofd dat de raad nog de gelegenheid zou krijgen om te reageren. De opnames van de raadsvergadering afgelopen november tonen echter aan dat het niet vreemd is dat de VVD, het CDA en LADA & Anders andere verwachtingen hadden.

Petra Borst van de VVD is niet blij met de antwoorden van het college.

Beleidsvoorstel
Zo zei Peters toentertijd: “Ik kan u in ieder geval toezeggen dat we zo gauw wij een beleidsvoorstel geformuleerd hebben daarmee bij u terug komen. Want als gemeenteraad gaat u ook over het budget, dus dan is het niet meer dan logisch dat wij met de kader bij u terugkomen.” Hierop interrumpeerde VVD raadslid Petra Borst de wethouder nog en vroeg zij expliciet hoe dat er dan uit zou gaan zien, omdat het geld al via de begroting beschikbaar zou worden gesteld. Daarop zei Peters weer dat het geld inderdaad via de begroting gereserveerd zou worden, maar dat dit nog betekent dat het al is uitgegeven: “Als verantwoord bestuur komen wij eerst terug bij u, als hoogste orgaan van de gemeente”, zo sloot de wethouder af.

Het feit dat er gesproken wordt over een beleidsvoorstel en de kaderstellende functie van de raad impliceert wel degelijk dat er nog besluitvorming of overleg zou plaatsvinden. Daarnaast zei Peters in haar toezegging dat het beschikbare budget, ondanks de reservering in de begroting, niet zomaar “gebaseerd op niets” uitgegeven zou worden. Dat is nu wel gebeurd, aangezien de enige toelichting vanuit het college die ten grondslag ligt aan de structurele uitgave van €400.000,- per jaar, een enkele zin in de begroting is waarin wordt verwezen naar het coalitieakkoord.

Vervolg?
Vragensteller Petra Borst laat desgevraagd weten het hier niet bij te laten. Ze had verwacht dat het college met een voorstel zou komen om alsnog te spreken over de dorpsmanagers en is het niet eens met het standpunt van het college dat er alleen een toezegging gedaan over een informatief memo: “De vragen zijn eigenlijk niet beantwoord. Op deze manier gaat het college voorbij aan het budgetrecht van de raad, het hoogste bestuursorgaan”, aldus Borst. “We hebben nu geen gelegenheid gehad om hierover een debat te voeren, we zijn eigenlijk buitenspel gezet.” Borst laat weten mogelijk met vervolgvragen of een motie te komen.

Toon meer

Stijn Vos

Stijn Vos was in het verleden werkzaam als politiek verslaggever bij Regio Noordkop. In 2023 maakte hij de overstap naar Binnenlands Bestuur. Tegenwoordig is hij op vrijwillige basis een van de presentatoren van De Week op Zaterdag, op de radiozender van Regio Noordkop.

Wellicht ook interessant

Back to top button